fbpx

Lantligt boende

Större tomt för nybyggnation nära Sätra Brunn

Utgångspris

800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 6 okt kl 13:00

Visning

  • lör 18 sep, kl 10:00 - 12:00

    Öppen visning, Välkomna

  • ons 22 sep, kl 16:00 - 18:00

    Öppen visning, Välkomna!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
1,2 ha
Inägomark
1,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA GRÄLLSTA 1:9 skifte 2

Adress

Sätra brunn Fängsbacken 73395 Sala

Om fastigheten

Vackert belägen lantbruksfastighet med pendlingsavstånd till Sala och Västerås. Total areal om 1,2 ha, varav 0,4 ha skogsmark och 0,3 ha inägomark. Gårdscentra består av plats för uppförande av nytt bostadshus och flera större befintliga ekonomibyggnader. Här finns plats för både små och stora då genomfartstrafik saknas. Inom promenadavstånd finns den vackra och unika brunnsmiljön, förskola, restaurang och simhall. Skogen erbjuder fina bär- och svampmarker, framför allt är det goda kantarellmarker. Även hjortron har hittats på myren. Fängsbacken är ett pittoreskt skifte i avskilt läge, här kan du njuta av att höra trädens sus och känna ro. Objektet kan verkligen bli en fin bostadsplats med möjlighet till mindre djurhållning och odling.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tomtbeskrivning

Större tomt intill väg som slutar vid tomten. Tomten ligger på Badelundaåsen

Byggnad

Boareabeskrivning

Nybyggnad enbostadshus får uppföras i 1 ½ plan med källare, taklutning ca 30 grader. Nytillskott måste anpassas till äldre miljön runt Brunnen.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsförmedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Bifogat finns även översiktskartor och fastighetskarta att använda.

Ny bostadsbyggnad

Beslut om Förhandsbesked finns "D;nr SBN 2020/00352". I beslutet finns villkor om utformningen i traditionellt byggsätt, färgsättning, material, volym och skala. Enfamiljshus med källarvåning och vind.

Ladugård och loge

Ekonomibyggnad i vinkel med ladugårdslänga med stenväggar och höskulle ovanpå stalldelen. Andra delen består av loge med stora utrymmen. Under del av logen finns två garage. Stora delar av golvytan är gjuten. Logdelen upplåten till grannen. Avtalet kommer att sägas upp.

Spannmålsmagasin

Byggnad uppförd på stenplintar i liggande timmer och med tak av tegel.

Vagnslider

Vagnslider uppfört i trä och med tegeltak.

Mark

Tomten omfattar ca 11 800 kvm enligt fastighetskartan i Metrias karttjänst. Markområdet utanför gårdsplan är betesmark och skogsmark.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Sala Fängsbacka GA:1
Sala Norrlund GA:1.
Av detta kommer hela eller delar av Sala Fängsbacka GA:1 att tillföras försäljningsobjektet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området skall bilda egen fastighet genom avstyckning. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Taxeringsvärden

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och har därför inget eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Objektet kommer överlåtas fri från lån med två pantbrev till ett totalt intecknat belopp om 4 408 000 SEK.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Visning

Öppen visning kommer att ske lördagen den 18 sept kl 10 - 12 och onsdag den 22 sept kl 16 - 18. Kontakta Maria Ivarsson 021-10 35 65 angående visning.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast dag då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Partiellt tillträde kan diskuteras för att komma igång med planering av nytt bostadshus m m.

Områdesbeskrivning

Sätra Brunn
Sammanfattning: Sätra Brunn är en av Sveriges äldsta kurorter som öppnades redan under tidigt 1700-tal. Till Sätra Brunn kom både societeten, som lät bygga egna sommarhus i närheten av källan, och de som inte var lika stadd vid kassan. Alla var välkomna. Besöken vid källan var organiserade som så att tidigt på morgonen var källan öppen för de fattigaste, senare kom allmogen och vid sextiden på morgonen kom societeten för att besöka källan. Helst skulle man dricka flera liter vatten under dagen. Mellan glasen skulle man promenera runt i parken under lättsam konversation, Samtal om religion, politik och pengar var förbjudna, det kunde skapa upprörda känslor. Känslor som kunde inverka negativt på vattnets förmåga att verka. Resten av dagen ägnade man åt socialt umgänge, utfärder och nöjen. Brunnen fugerade också som en plats där man under kontrollerade former kunde hitta lämpliga äktenskapskandidater.

Under 1800-talet utvecklades verksamheten och det blev allt vanligare att man ordinerades bad i det hälsobringade vattnet. Badet skulle vara varmt om man var en flegmatisk eller melankolisk person och svalt om man var sangviniker eller koleriker.
Kanske var det inte bara vattnet som bidrog till att gästerna blev friskare. Det sociala umgänget och alla promenaderna bidrog säkert. I brunnshuset fanns tidigare kryckor och käppar som lämnats kvar som bevis på lyckade kurer.

Idag ägs Sätra Brunn av en ekonomisk förening som bedriver verksamheten. Verksamheten består idag av spa, hotell, konferensmöjligheter och restaurang. På området finns även en sommarkyrka och flertalet entreprenörer som hyr in sig i hus. Det finns alltifrån sommarcafé, konsthantverk, museum till en veterinär. Området sjuder av aktivitet och regelbundet anordnas det historiska vandringar, sommarpub, marknader och konserter.

Hedens skola ligger mellan Sätrabrunn och Fläckebo, i Sala kommuns västra område. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6. I anslutning till Hedens skola finns också ett fritidshem. Tillgång till barnomsorg och skola.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 408 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 6 okt kl 13:00

Utgångspris: 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter