fbpx

Företagsform & registrering

Så väljer du rätt företagsform för din verksamhet

Att välja företagsform och registrera företaget

Något av det allra första du måste bestämma dig för när du ska starta eget är vilken företagsform du ska ha. Företagsformen lägger grunden bland annat för hur ditt företag ska bedrivas, beskattas och redovisas.

När du beslutat dig för vilken företagsform du ska ha måste du även registrera ditt företag för att alla detaljer ska komma på plats.

Olika företagsformer innebär olika fördelar

Alla företagsformer har olika för- och nackdelar, beroende på vilken typ av verksamhet du ska starta, och om du ska driva företaget själv eller tillsammans med någon annan. Företagsformen är däremot inte skriven i sten, utan kan ändras med tiden.

Några av de vanligaste företagsformerna är:

 • Enskild firma
 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Enkelt bolag
 • Kommanditbolag
 • Ekonomisk förening

Bloggtips! Så vet du vilken företagsform du ska välja

Om de olika företagsformerna

Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta ensam eller om ni är flera. Oavsett vilken företagsform du väljer ska du ansöka om F-skatt. Här listar vi de sex vanligaste företagsformerna.

Bloggtips: Starta företag ihop? Tänk på det här!

Enskild firma

Den kanske vanligaste företagsformen för en enskild person som driver eget företag är en så kallad enskild firma, eller enskild näringsverksamhet. Det finns ingen ekonomisk skiljelinje mellan dig som näringsidkare och ditt företag, vilket innebär att du personligen ansvarar för verksamhetens alla förpliktelser. Det är vanligt att registrera företagsnamnet, firman, som ett skydd mot illojal konkurrens.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person som har sina egna tillgångar och skulder. Det högsta styrande organet i ett aktiebolag är bolagsstämman där aktieägarna har möjlighet att påverka och utöva sin makt i bolaget, exempelvis genom att utse bolagets styrelse och revisorer.

Ett aktiebolag leds av en styrelse som ansvarar för bolagets organisation och förvaltar bolagets angelägenheter. Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen. De flesta aktiebolag är enmansbolag – men även dessa måste ha bolagsstämma och styrelse. I ett mindre aktiebolag kan styrelsen bestå av en eller två personer, allt under förutsättning av att minst en suppleant utses. I aktiebolag har delägarna, dvs aktieägarna, normalt sett inte personligt ansvar för företagets skulder.

För att starta aktiebolag behöver du ett startkapital på 25 000 kronor. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Detta kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.

Handelsbolag

Ett handelsbolag med två eller flera personer ska gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och lagen kräver att bolaget har införts i handelsregistret. Ett handelsbolag grundas alltså på ett skriftligt eller muntligt avtal, och delägarna ansvarar solidariskt för bolagets samtliga skulder.

Bolaget måste dessutom ha ett namn där ordet handelsbolag ingår. Bolaget blir en egen juridisk person i och med avtalet. Beträffande bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter råder i princip avtalsfrihet.

För undvikande av framtida tvister bör ni åtminstone skriftligen reglera vissa särskilt viktiga frågor för ert handelsbolag. Om inte annat har avtalats så företräds bolaget av varje bolagsman. Varje bolagsman är obegränsat ansvarig för handelsbolagets samtliga förbindelser.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en variant av ett handelsbolag. Det skiljer sig från handelsbolaget genom att en eller flera av bolagsmännen har begränsat sitt ansvar för bolagets förbindelser. Detta kallas för att vara kommanditdelägare.

Minst en person i bolaget måste dock vara obegränsat ansvarig för handelsbolagets skulder, vilket kallas för komplementär. I normalfallet har komplementären alltid rätt att sköta förvaltningen av bolaget medan kommanditdelägaren som huvudregel aldrig har rätt att delta i förvaltningen av bolaget.

Enkelt bolag

Om minst två personer avtalar om att driva verksamhet utan att ha ett handelsbolag så har ni bildat ett så kallat enkelt bolag. Skillnaden gentemot ett handelsbolag är att ni här inte behöver ha som syfte att faktiskt driva näringsverksamhet.

Exempelvis så ingår du som bolagsman i ett enkelt bolag om du tillsammans med andra beslutar sig spela på tips. Ett enkelt bolag behöver, till skillnad från ett handelsbolag och kommanditbolag, inte registreras. Om du däremot väljer att registrera ett enkelt bolag så blir det istället ett handelsbolag.

Ett enkelt bolag är heller inte en juridisk person. I normala fall kan inte en bolagsman ingå ett avtal för bolagets räkning och därmed binda övriga bolagsmän. Till skillnad från alla andra bolagsformer så är ett enkelt bolag är inte redovisningsskyldigt.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en sammanslutning som har till ändamål att tillgodose och främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemmarna i en ekonomisk förening har oftast inget personligt ansvar. Vanliga exempel på ekonomiska föreningar är konsument- och produktionsföreningar. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ, där vanligtvis varje medlem har en röst. Föreningens arbete leds normalt av en styrelse som svarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsen, som ska bestå av minst tre ledamöter, väljs i sin tur av av föreningsstämman. Det är styrelsen som sedan tecknar bolagets firma.

Affärsplan

Registrera ditt företag

Det allra första du måste göra när du bestämt vilken företagsform du ska ha är att är att registrera ditt nya företag hos Skatteverket eller Bolagsverket. I och med företagsregistreringen behöver du bland annat välja rätt momssats, bokföringsmetod och redovisningsperiod och veta vilken skatt du ska betala. Företagsregistreringen går till på lite olika sätt och innefattar olika delar beroende på vilken företagsform du väljer. Att registrera företaget går enkelt att göra digitalt med genom att logga in med e-legitimation, exempelvis på verksamt.se.

Vanliga delar som ingår i företagsregistreringen:

 • Ansökan för F-skatt eller A-skatt
 • Momsregistrering
 • Arbetsgivarregistrering
 • Registrera företagsnamn
 • Verksamhetsbeskrivning

Detta ingår i registreringen

Betala registreringsavgift

Ska du starta aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening måste företaget registreras hos Bolagsverket. Här måste du samtidigt betala en registreringsavgift, som varierar beroende på vilken företagsform du valt.  Driver du enskild firma ska du istället registrera företaget hos Skatteverket, vilket är gratis. I ett senare skede kan du registrera dig hos Bolagsverket för att skydda ditt företagsnamn.

Välja rätt SNI-kod

När du registrerar ditt företag hos Skatteverket ska du ange SNI-koder. En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistiska centralbyrån (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i din bransch. Här hittar du SNI-koderna.

F-skatt, moms & arbetsgivarregistrering

När du startar företag, oavsett om det är en enskild näringsverksamhet, ett aktiebolag eller handelsbolag måste du även ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Ska du bedriva momspliktig verksamhet ska du momsregistrera företaget, och ska du ha anställda behöver du registrera dig som arbetsgivare. Dessa ansökningar är helt gratis. De allra flesta företag måste även anmäla en så kallad verklig huvudman till Bolagsverket – alltså den person som ytterst äger eller kontrollerar företaget.

Bloggtips: Så får du stenkoll på skatterna i ditt företag

Så hjälper vi dig med att registrera företag

Vill du ha hjälp med att välja rätt företagsform eller registrera ditt företag?  Våra auktoriserade redovisnings­konsulter och affärsjurister kan se över vad som skulle passa dig bäst, samt hjälpa till att upprätta nödvändiga avtal och handlingar inför registrering av ditt företag.

Står du i startgroparna för att bilda eller ombilda ett bolag?

Vi hjälper dig att kostnadsfritt planera, registrera och slutligen skicka din ansökan till Bolagsverket. Vi bjuder på det när du låter oss göra ditt bokslut två år i följd, värde 4 600 kr. Som bonus får du goda råd som ger en extra skjuts i starten.

Gratis bolagsbildning

Bloggtips: Nyföretagare? Därför är rådgivaren din bästa vän!

Senaste från Företagarbloggen

I Företagarbloggen hittar du massor av tips och råd kring ekonomi och andra aktuella frågor för dig som företagare.

Till bloggen
Loading...

Dags att starta företag?

Prata med oss så hjälper vi dig att välja rätt

Kontakta oss!