fbpx

Generationsskifte

Smidigare generationsskifte med professionell hjälp

Vi sköter alla juridiska och ekonomiska frågor vid överlåtelse

Ett generationsskifte är ofta en lång process som kräver många förberedelser och god framförhållning för att överlåtelsen ska fungera så smidigt som möjligt. Vi kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av överlåtelseform som är det bästa alternativet och upprätta de avtal som krävs, allt enligt gällande lagstiftning. Vi ser till att ni får ett lyckat generationsskifte där alla i familjen blir nöjda, både nu och i framtiden.

En komplett plan som underlättar ägarskiftet

Generationsskifte av företaget är en sak av stor betydelse som de flesta företagare förr eller senare måste ta ställning till. Ett ägarskifte har ofta stor påverkan på de inblandade parternas levnadsvillkor och framtida inkomster, och det är viktigt att alla kan få sina önskemål tillgodosedda så långt det går. Vi är experter på alla de ekonomiska och juridiska frågor som behöver hanteras i ett generationsskifte, och kan hjälpa dig lägga upp en plan för just ditt företag.

Viktigt att veta om generationsskifte

Generationsskifte kräver koll på ekonomin

Ett generationsskifte innebär hantering av stora värden. Det är därför viktigt med korrekta och tydliga värderingar, och med en god inblick i företagets ekonomi. Se till att ni har koll på dessa frågor inför generationsskiftet – eventuella misstag kan få kostsamma följder.

Planera generationsskiftet i tid

Vid ett generationsskifte är god framförhållning A och O. Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planerats i god tid, och där genomförandet får ta tiden som krävs, alltid ger bättre resultat än i de fall där tiden har tvingat fram en snabb lösning – till exempel strax innan ett nytt taxeringsvärde, förändringar i lagstiftningen eller att något hänt i familjen.

Olika överlåtelseformer

Ett generationsskifte kan genomföras på flera olika sätt. Det kan handla om en regelrätt försäljning av företaget, gåvor i olika former, arv, eller en kombination av dessa överlåtelseformer. Vi skräddarsyr en lösning som passar för just er, helt utifrån era förutsättningar.

Tips och råd vid generationsskifte

Det är mycket att tänka på inför ett generationsskifte, och även om varje fall är unikt så finns ett par generella tips och råd alla kan ha nytta av.

Bloggtips: 3 vanliga frågor vid generationsskifte

Ett generationsskifte måste få ta tid

Det är många komplexa och svåra frågor som måste diskuteras och lösas i samband med ett generationsskifte. Det är även en hel del kalkyler och dylikt som ska hinnas med. Många praktiska frågor behöver också lösas – exempelvis nytt boende för överlåtaren och eventuella utbildningar för övertagaren. I fall som inkluderar exempelvis avstyckning eller fastighetsreglering genom lantmäteriet kan dessutom väntetiderna vara väldigt långa. Ett lyckat generationsskifte bör därför planeras flera år i förväg.

Bloggtips: Så lyckas du med ett generationsskifte

Låt alla vara med i processen

Det är många personer som berörs av ett generationsskifte – och många viljor att ta hänsyn till. I första hand är det överlåtaren och övertagaren som innefattas, men även eventuella syskon till övertagaren och båda parternas familjer. Även om besluten i slutändan är överlåtarens så vinner alla på att låta samtliga parter vara med och säga sitt på ett tidigt stadium. Det går att undvika många framtida konflikter genom att ha en öppen process där alla får samma information samtidigt. Har ni dessutom en klar och gemensam målbild framför er så blir det lättare att hantera skattefrågor och diskutera överlåtelseformer.

Bloggtips: Står ni inför ett generationsskifte? 

Undvik samägande av fastigheten

En vanlig lösning har historiskt varit att man i ”ett första steg” överlåter fastigheten till alla barn gemensamt. Det har gått snabbt och blivit garanterat ekonomiskt rättvist. Men samägande har en tendens att bli en permanent lösning – något som leder ofta till konflikter längre fram. Barnen har sannolikt olika intressen, olika behov av pengar och olika möjligheter till arbete på fastigheten. Så även om det på kort sikt tar kraft och kostar pengar (i och med syskonkompensation) så är det i de flesta fall bättre att från början bestämma vem som ska ta över fastigheten – och att låta den personen göra det ensam. En generell sanning kan sägas vara att det man inte förvaltar och utvecklar, ska man helt enkelt inte äga.

Ställ inte för många villkor

Om man överlåter sin fastighet som gåva finns det möjlighet att ställa villkor. Det kan exempelvis vara att fastigheten ska vara övertagarens enskilda egendom, eller att föräldrarna ska få bo kvar i huset på gården. Det kan också röra sig om villkor av typen som hindrar övertagaren att överlåta fastigheten. En utgångspunkt bör vara att den som vill fortsätta styra över fastigheten ska behålla den i sin ägo – men har man väl beslutat sig för att överlåta fastigheten så ska bestämmanderätten också övergå på den nya äganderätten.

Låt besluten växa fram

I många fall tror parterna att de redan från början vet vad de andra vill, men så är inte alltid fallet. Det kan ofta vara svårt nog att komma fram till vad man själv vill, inte minst för den yngre generationen. Därför är det viktigt att inte låsa fast sig vid en viss lösning redan från början, utan låta den växa fram under processens gång. Ibland är den oväntade lösningen som ingen tänkt på den bästa!

Ta hjälp av en utomstående

Vid ett generationsskifte behöver man oftast hjälp av någon utomstående – till exempel när det handlar om fastighetsvärderingar eller mer komplexa ekonomiska kalkyler. En oberoende part som inte har några förutfattade meningar kan också komma med nya och oväntade lösningar i fastlåsta situationer. Att själva få redogöra för sina specifika tankar och önskemål för någon utomstående kan också göra att parterna enklare kommer fram till hur de vill att generationsskiftet ska genomföras.

Köp eller gåva? Det är frågan!

Två vanliga former av överlåtelse vid generationsskifte är gåva eller köp. En gåva är skattefri, och innebär att den nye ägaren övertar de befintliga skattemässiga värdena, t.ex. tidigare sparad räntefördelning och skogsavdrag. Ett köp ger ägaren egna nya ingångsvärden, och möjlighet till t.ex. bättre räntefördelning och skogsavdrag. Den dagen fastigheten ska överlåtas på nytt blir också kapitalvinsten lägre. Vi kan hjälpa dig reda ut vilket alternativ du bör välja, eller om en kombination av gåva och köp är lämpligast vid ditt generationsskifte.

Bloggtips: Köp eller gåva vid generationsskifte?

Planera ägarskiftet tillsammans

Inför ett generationsskifte hjälper vi er att se till att alla parter får klargöra sina intressen, och se hur de kan påverka utformningen av ägarskiftet. Frågor som rör t.ex. framtida boende, investeringsbehov, skogsavverkning, pensionsskydd eller överlåtelse i flera steg kräver ofta god framförhållning och omfattande förberedelser – och därför är det viktigt att alla inblandade hjälps åt och har samma mål.

Bloggtips: Generationsskifte utan konflikter – hur gör jag?

Så bör planeringen gå till

Ha ett bra underlag

Att uppnå rättvisa och undvika osämja mellan syskon är en viktig del vid generationsskifte. Fastighetsvärderingen och familjeförhållandena är det som ligger till grund för priset på överlåtandet av egendomen. Se till att ha ett bra underlag för era bedömningar – det gör det lättare att komma överens.

Låt alla få komma till tals tidigt

Börja med att samla alla parter inom familjen till ett inledande möte för att reda ut vad ni har för respektive intressen och önskemål. Att alla får komma med sin åsikt tidigt kan förebygga många tvister eller missförstånd i ett senare skede. I de flesta fall har syskon rimliga krav – bara de får vara med från början!

Gör en plan för alla praktiska åtgärder

När alla är överens om målet och överlåtandet är det dags att göra en plan för själva genomförandet. Här är det viktigt att reda ut alla praktiska åtgärder för att förbereda generationsskiftet. Det kan exempelvis innefatta en lösning på bostadsfrågan, att ordna med eventuell avstyckning av fastigheten, och en tidsplan för upprättande av överlåtelsehandlingar och finansiering, samt planering av skatter.

Avtal vid generationsskifte

Hållbara avtal är en nödvändig trygghet för alla som är inblandade i ett generationsskifte, men det kan vara svårt att veta vilka avtal som krävs. En egendom kan överföras till en annan part genom t.ex. köpeavtal, gåvoavtal, fastighetsregleringsavtal, arv eller testamente. Om föräldrar bor kvar i bostaden krävs ett hyresavtal, eller så börjar övertagaren med att arrendera – vilket förutsätter ett arrendeavtal. Även äktenskapsförord och samboavtal kan vara aktuella vid ett generationsskifte. Om det är flera som ska överta egendomen bör man även skriva kompanjonavtal, för att undvika eventuella konflikter.

Vi hjälper dig reda ut vilka avtal som är nödvändiga för ditt generationsskifte, och ser till att de upprättas och registreras på rätt sätt.

Så hjälper vi till vid generationsskifte

Fastighetsrätt

Vi har en av Sveriges mer omfattande juridiska verksamheter med ett hundratal jurister och andra specialister som är experter på juridiska frågor kring ägande av fastigheter.

Familjerätt

Vi utbildar företagare inom familjejuridik för att upplysa om vikten av att skriva avtal inom familjen, så att det blir som planerat om det värsta skulle hända.

Avtal

Vi vet vilka avtal som bör skrivas vid ett generationsskifte, och hur de ska upprättas. Många gånger är man inte lika överens efter att en tid passerat som man var i början av överenskommelsen.

Markintrång

Vi hjälper varje år ett tusental markägare med markintrångsfrågor, i majoriteten av fallen utan kostnad för dig.

Arrende

Vi är marknadsledande inom arrendejuridik, och hjälper dig att beräkna rimliga arrendenivåer och upprätta kontrakt.

Behöver du hjälp?

Prata med oss så hjälper vi dig

Kontakta oss!

Tjänster inom Juridik