fbpx

Budgetering och prognostisering

Få kontroll på företagets ekonomi

Budgeten, ett underlag för beslut

Budget är ett underlag för att besluta om inriktning och målnivåer som stöd för en strategi, affärs- och verksamhetsplan. En budget hjälper till att simulera lönsamhet och känslighetsanalys för en planerad inriktning. Genom att bedöma hur företaget och omvärlden kommer utvecklas kommande år finns underlag för ett antal antagande om hur intäkter och kostnader kommer att bli och även hur likviditeten kommer se ut i framtiden.

I företag som är nystartade, har låga vinstmarginaler eller har stor osäkerhet i omvärlden eller produktionen så ökar ett aktivt budget- och prognosarbete möjligheten att tidigare upptäcka avvikelser och att enklare kunna vidta åtgärder för att förbättra resultatet och likviditeten.

Läs mer om budgetarbete för nystartad verksamhet

Vad innehåller en budget?

Startbudget

Innan du ens påbörjar din verksamhet kan du behöva göra vissa investeringar som är nödvändiga för att ditt företag ska kunna komma igång. En startbudget ska därför först och främst visa vilka kostnader du har här och nu och på kort sikt, och vilka möjligheter du har att finansiera dessa. Startbudgeten ska även omfatta de fakturor och andra nödvändiga utgifter du måste betala i uppstarten av ditt företag.

Resultatbudget

Resultatbudget är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet för en viss period, till exempel ett år. Det svåraste är att beräkna intäkterna, alltså hur mycket du kommer att sälja för. Resultatbudgeten ska även innehålla beräknade kostnader. Vissa kostnader beror på volym såsom varukostnader och delar av personalkostnader. Andra kostnader är mer fasta och påverkas inte direkt av volym på kort sikt, t ex lokal och avskrivningar. När du gjort resultatbudgeten ser du hur mycket du måste sälja för att täcka dina kostnader från månad till månad. Resultatbudgeten ger även svar hur du ska prissätta dina varor eller tjänster, alltså till vilket pris du behöver sälja.

 • vad produkterna ska kosta
 • vilket sortiment företaget ska ha och hur mycket du tror att du kan sälja av olika varor och tjänster
 • vilka kunder företaget kommer att ha
 • vilka geografiska marknader företaget kommer att vända sig till
 • vilka marknadsföringsinsatser företaget planerar att genomföra under året

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget görs utifrån tillgång till kapital, inbetalningar och utbetalningar. En likviditetsbudget visar helt enkelt om dina pengar i företaget kommer att räcka för att täcka månadens utgifter och betala dina räkningar. Även om din resultatbudget visar vinst i slutet av året, kan det uppstå svackor då du kanske saknar pengar att betala företagets utgifter med – t.ex. om du har produktionskostnader men inte får betalt förrän produkten är levererad. Gör en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten för att få koll på om du har pengar från månad till månad att betala fakturor med.

Budgeterad balansräkning

Den budgeterade balansräkningen visar på hur tillgångar, eget kapital och skulder har och antas utvecklas. Balansräkningen visar hur tillgångarna kommer att vara framåt och om det skulle vara möjligt att minska bundet kapital i till exempel lager eller inventarier som skulle kunna avyttras och därmed stärka likviditeten. Genom att budgetera kommande års balansräkning kan även eget kapital bedömas och därmed vilken soliditet företaget kommer ha, det vill säga hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Det egna kapitalets storlek i förhållande till företagets övriga skulder beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga.

Skapa medvetenhet med hjälp av budgeten

Många småföretagare har en bra känsla för hur verksamheten går och kommer att utvecklas kommande år. Tillsammans kan vi sätta siffror på känslan och få en bra ekonomisk sammanställning för hur ekonomin är och antas bli i framtiden. En bra genomarbetad budget ger förutom en bra ekonomisk analys en bra medvetenhet kring faktorer som särskilt kan påverka resultat och likviditet. Därmed kan du som företagare bli bättre på att vara uppmärksam på dessa områden genom exempelvis ett fåtal ekonomiska nyckeltal.

Följ upp budgeten med utfall och prognoser

När väl budgeten är beslutad för en viss period till exempel kommande år så börjar arbetet med att prognostisera utifrån faktiskt utfall, exempel sex månader och bedömning av resterande sex månader av året. Ju längre året gått desto mer ekonomiskt utfall finns och det har gått allt längre tid från de att budgeten lades.

Prognosen tar hänsyn till såväl förändringar i företaget som i omvärlden. Genom att aktivt följa upp utfall och göra aktuella prognoser ökar möjlighet att se utfall och vidta åtgärder för att förbättra resultatet i god tid innan året är slut. Genom prognostiseringen skapar vi en gemensam framförhållning och ger trygghet för dig som företagare i dialogen med dina intressenter som exempelvis delägare, medarbetare och banken. En bonus är att vi tillsammans kan förbereda frågeställningar och förbereda arbetet inför kommande bokslut för att förenkla processen. Vill du även få en prognos för det skattemässiga resultatet kan du välja att även göra ett delårsbokslut (provbokslut) och på så sätt vara ännu mer förberedd inför helårsbokslutet och spara tid på våren i boksluts och deklarationsarbete.

Frågor som kan komma upp under budgeteringen

Budgeten ger dig en bra bild över vad som kommer bli viktigt att fokusera på kommande år. Tillsammans skapar vi en gemensam framförhållning och ger trygghet för dig som företagare i dialogen med dina intressenter som exempelvis delägare, medarbetare och banken. I arbetet med budgeteringen kan dessa frågor bli aktuella:

 • Hur har tidigare årsresultat sett ut?
 • Räcker det till för dina planerade investeringar?
 • Räcker det till för löner och privatuttag?
 • Hur kommer ditt egna kapital att utvecklas under året?
 • Hur ser din likviditet ut kommande år?

Vill du så kan vi även göra en djupare analys av intäkter och kostnader eller en budget och likviditetsberäkning för kommande år fördelad per månad. Under det arbetet kan exempelvis denna typ av frågor komma upp:

 • Hur mycket kapital binds upp i lager?
 • Hur många dagar har du på dig att betala dina leverantörsfakturor?
 • Hur lång tid det tar innan du får in betalt för dina kundfakturor?
 • Räcker likviditeten till amorteringar och räntor?
 • Finns det någon period som kan bli extra tuff?
 • Vilka ekonomiska nyckeltal ska följas upp månadsvis och vilka målnivåer ska du ha?

Få hjälp med budgetering och prognostisering

Våra affärsrådgivare finns i hela landet och kan hjälpa dig med budgetering och prognostisering. Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig.

Kontakta oss!