fbpx

Framtidsfullmakt

Trygga framtiden med en framtidsfullmakt.

Hur fungerar framtidsfullmakter?

En framtidsfullmakt är ett alternativ till förvaltare och god man. I fullmakten väljer du vem eller vilka som ska ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk på grund av exempelvis sjukdom, psykisk störning eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Varför behövs en framtidsfullmakt?

Genom en framtidsfullmakt blir det möjligt att själv utse den person som ska ta hand om de personliga och ekonomiska angelägenheterna vid den framtida tidpunkt när man inte längre kan fatta egna beslut.

Många drabbas förr eller senare av något som gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Tidigare har det enda alternativet varit för de anhöriga att gå igenom en lång och komplicerad process för att ordna god man och förvaltare. Men nu är det möjligt att upprätta en fullmakt vilket gör att du själv bestämmer vem som ska företräda dig om behov uppstår. Med framtidsfullmakten kan du underlätta för dina anhöriga och samtidigt få trygghet inför framtiden.

Boka rådgivning hos en våra erfarna familjejurister så säkerställer vi att din framtidsfullmakt följer lagstiftningens komplicerade regelverk och samtidigt anpassas efter just dina önskemål och behov. Vi ser också till att hanteringen av kontrollfrågan, d. v. s. vem som ser till att fullmakten efterlevs formuleras på korrekt sätt.

För att få upprätta en framtidsfullmakt krävs det att du är över 18 år och att du i dagsläget kan ta hand om dina angelägenheter.

 

Framtidsfullmakt FAQ

Här listar vi några vanliga frågor som rör framtidsfullmakt. Är du fortfarande osäker kan du alltid kontakta oss.

Vad är en framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du vid en framtida tidpunkt – på grund av psykisk störning, demens, sjukdom, skada eller liknande förhållanden – inte längre själv har möjlighet att fatta egna beslut. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse åtgärder inom hälso-, och sjukvård eller tandvård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor av utpräglad personlig karaktär såsom att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente.

En framtidsfullmakt stärker den enskildas självbestämmande och gör det möjligt att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig som privatperson och företagare. Framtidsfullmakten är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – ett alternativ till god man och förvaltare.

När bör en framtidsfullmakt upprättas?

En framtidsfullmakt bör upprättas om du känner oro inför att inte kunna sköta dina personliga och ekonomiska ärenden på egen hand inom ett par års sikt? Det kan bero på olika orsaken som exempelvis sjukdom, en olycka eller psykisk störning.

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Det är enligt huvudregeln fullmaktshavaren som ska göra bedömningen huruvida det föreligger förutsättningar för att framtidsfullmakten ska träda ikraft. Fullmaktshavaren ska bedöma om fullmakten upprättats korrekt samt om fullmaktsgivaren kommit i varaktig och huvudsaklig beslutsoförmåga. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Det kan också anges som ett krav i framtidsfullmakten att ikraftträdandet ska prövas av domstol.

Vem kan vara fullmaktshavare?

För att få upprätta en framtidsfullmakt krävs det att du är över 18 år och att du i dagsläget kan ta hand kunna ta hand om dina angelägenheter.

Det kan mycket väl vara en familjemedlem såsom make/maka eller barn. Det är möjligt att utse en eller flera personer med samma eller olika behörighet.

Hur många personer kan en framtidsfullmakt ges ut till?

Fullmaktsgivaren kan välja att ha en eller flera personer som fullmaktstagare. Fullmaktsgivaren kan i Framtidsfullmakten ange att olika ärenden kan delas upp mellan de olika fullmaktstagarna, exempelvis att en person sköter alla ekonomiska angelägenheter som exempelvis bankkontakter och lån och en annan person ansvarar för personliga angelägenheter som vårdkontakter, social omsorg och så vidare.

Tänkt på att de kan bli omständligt om alla fullmaktstagare har samma rättigheter, till exempel om flera personer behöver besöka banken samtidigt.

Vilka formkrav gäller för upprättande av en framtidsfullmakt?

Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt. Fullmakten ska vara skriftlig och och ska undertecknas av fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro.

Hur länge gäller en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren, förutsatt att den är vid sina sinnes fulla bruk. Framtidsfullmakten saknar verkan i den utsträckning godmanskap eller förvaltarskap anordnas för fullmaktsgivaren.

Framtidsfullmakten gäller även efter fullmaktsgivarens död om det inte framgår att den ska sluta gälla vid dödsfall.

Går det att ändra eller dra tillbaka en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren, förutsatt att den är vid sina sinnes fulla bruk. Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett får den personen också återkalla framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten upphör i de fall fullmaktsgivaren får tillbaka sin beslutsförmåga.

Hur ska fullmakter förvaras?

Det finns inget lagkrav på var framtidsfullmakten ska förvaras eller att den ska registreras någonstans. Dock bör fullmakten  upprättas i två exemplar, varav du behåller ett exemplar och den utsedda fullmaktshavaren får ett exemplar för att kunna uppvisa ett original gentemot tredje man.

Kontakta våra familjerättsjurister om framtidsfullmakt

Tjänster inom familjerätt