fbpx

Testamente

Råd om upprättande av testamente

Skriv ett testamente med vår hjälp

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att din egendom ska fördelas efter din död. I ett testamente kan du ange vem du vill ska ärva, vem som ska ärva vad och på vilket sätt arvingen ska få förfoga över tillgångarna.

Genom att låta oss hjälpa dig att skriva testamente kan våra jurister översätta dina tankar till juridiskt hållbara och korrekta förordnanden. Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för dina anhöriga och minska risken för framtida arvstvister.

Alla behöver ett testamente

Det är vanligt att två makar tror att det räcker att vara gifta, men det är en missuppfattning. Många föräldrar vill att deras barn ska inneha sin egendom som enskild egendom. För att garantera att barnens ärvda tillgångar blir enskild egendom krävs att föräldrarna, i exempelvis ett testamente, förordnar att det ärvda ska vara enskild egendom. Finns inget testamente utgör arvet giftorättsgods och barnens makar har rätt att få del av egendomen om äktenskapet upphör.

Trots att arvstvister är vanligt förekommande, är det endast en liten del av Sveriges befolkning som har tecknat ett testamente. Med ett korrekt upprättat testamente bestämmer hur du vill att din egendom ska fördelas. Ta hjälp av av våra familjerättsjurister.

Bloggtips: Företagare? Därför är det viktigt att skriva ett testamente nu!

Särkullbarn och testamente

Är man gift, men har barn sedan tidigare, så kallade särkullbarn, har särkullbarnet alltid rätt att begära ut sitt arv direkt i samband med sin förälders bortgång. Det betyder att två makar som båda har barn sedan tidigare men inget gemensamt barn saknar arvsrätt efter varandra. Har en av makarna eller båda makarna särkullbarn sedan tidigare men också gemensamma barn har makarna bara delvis arvsrätt efter varandra. I dessa situationer krävs det att man upprättar ett testamente för att försäkra sig om att den efterlevande maken får sitta kvar i ”orubbat bo”.

Vad du får

Rådgivning om utformning

Rådgivning kring hur testamentet bör utformas för att på bästa sätt se till att dina önskemål fullföljs.

Viktiga formella krav

Ett testamente som uppfyller de formella krav som ställs.

Förvaring

Rådgivning och information kring hur testamentet ska förvaras och hur testamentet hanteras vid din bortgång.

Analys

Vi gör alltid en analys av det skattemässiga utfallet i ditt familjerättsärende.

Mer om testamentering

Regler och formella krav

Det finns regler hur upprättande och bevittning av ett testamente ska ske. Varje formulering i testamentet kan få stor betydelse för arvets fördelning. Det är viktigt att ditt förordnande är väl genomtänkt, tydligt och uppfyller alla formella krav för giltighet om det ska bli som du tänkt dig.

Viktigt med formuleringen

Oavsett vad din yttersta vilja består i, är det förstås viktigast att formuleringen i testamentet tolkas så som du har avsett. Varje formulering i testamentet kan få stor betydelse för arvets fördelning.

Testamente enskild egendom

En viktig anledning till att upprätta ett testamente kan vara att du vill att det arv du lämnar efter dig ska vara ens barns enskilda egendom. Finns inget testamente utgör arvet giftorättsgods och barnens makar har rätt att få del av den ärvda egendomen vid en eventuell skilsmässa.

Sambo

Är du sambo är det också betydelsefullt att veta att utan testamente ärver inte sambor varandra, oavsett om man har barn eller inte.

Ändring av testamente

Vid ändrade förhållanden bör ett nytt testamente upprättas. Det räcker oftast inte, att i efterhand göra ändringar i ett redan skrivet och bevittnat testamente.

Tjänster inom familjerätt

Har du frågor? Kontakta oss!