fbpx

Ägarskifte i aktiebolag

Vi hjälper till vid alla förändringar i bolagets aktiebok

Vi erbjuder

  • Spetskompetens på entreprenörsledda företag
  • Komplett projektledning
  • Skatterådgivning
  • Juridisk rådgivning

Smidigt generationsskifte och ägarskifte i aktiebolag – komplett rådgivning och projektledning

Ägarförändringar i bolag tjänar många syften. En vanlig anledning att skifta ägare är att du som entreprenör vill gå vidare till nya projekt och ta del av de värden du byggt upp i ditt bolag, men minst lika vanligt är att du ingår en transaktion med en part som hjälper dig att vidareutveckla ditt bolag till nya höjder.

Vare sig du vill ta in en partner, skapa synergieffekter genom att köpa ett annat bolag eller helt enkelt vill göra en exit, erbjuder vi behovsanpassade processer kring aktieöverlåtelser. Vi ser till att du får komplett projektledning, skatterådgivning och juridisk rådgivning utan att behöva vända dig till flera olika aktörer i samma process.

Vi är störst på entreprenörsledda bolag

Ludvig & Co är Sveriges största rådgivningsföretag och vi är specialister på entreprenörsledda företag. Vi förstår vilka strategiska möjligheter som finns och vilka värden som ska framställas i en bolagsförsäljning. Vi kan också bedöma vad en marknadsmässig köpare faktiskt är villig att betala för ett företag. Vår över 100-åriga erfarenhet av ekonomisk och juridisk rådgivning för entreprenörsledda bolag gör att vi kan genomföra lyckade processer utan att behöva ta höga minimiarvoden.

Värden med att ha en rådgivare

Utjämna informationsasymmetrier vid aktieaffärer - Kompetent rådgivning för rättvisa transaktioner

När du köper aktier i ett bolag, vet du alltid mindre om bolaget än säljaren av bolaget. Vi ser till att alla avtal och dokument blir granskade och att det inte finns väsentlig information som missas eller undanhålls under processen. I de fall det finns brister i bolaget hjälper vi till att upptäcka dessa och rådger utifrån situationen.

När du säljer aktier i ett bolag kan du råka ut för att ha en motpart som har en större erfarenhet av transaktioner och högre finansiell kompetens än du själv. Genom att anlita en rådgivare, ser du till att ha i alla fall minst likvärdig kompetens på din sida vid förhandlingsbordet och att inga värden går förlorade.

Rådgivarledda transaktioner har större chans att genomföras

Vi som rådgivare har kunskapen från tidigare processer om vilken information och dokumentation som krävs för att köparen ska få svar på sina frågor och bibehålla ett intresse för affären. Många processer är också väldigt känslomässiga, och då är vår roll att behålla ett rationellt fokus på klientens bästa och stötta berörda parter. I flera fall upplever också motparten att det är en trygghet att en etablerad rådgivare är med i processen.

Rådgivarledda transaktioner skapar värde

Våra transaktionsprocesser ser till att bolaget värderas korrekt, att bolagens alla värden kommuniceras till köparen och att processen riktas till de intressenter som har förmågan att betala bäst för bolaget. I tillägg till detta har vi en mycket kvalificerad skatterådgivning som hjälper till att skapa högst värde på transaktionen och om tillämpligt, omstrukturera och paketera vissa delar av bolaget för bästa skattemässiga fördel. I de fall vi rådger vid förvärv, skapar vi värden genom att vara en trygg part vid förhandlingsbordet och använda vår erfarenhet till att noga identifiera de risker som skulle kunna påverka affären långsiktigt.

Framgångsrik rådgivning för förvärv och ägarförändringar - Anpassade lösningar för aktiebokstransaktioner

Förvärv och bolagsförsäljningar syftar i dagligt tal ofta till överlåtelsen av hela bolag, men i entreprenörsledda bolag är mindre transaktioner lika viktiga. I många fall kan affären stärkas när man tar in en partner som kan skapa mervärden i bolaget. Det finns också tillfällen när man behöver optimera bolagets ledning genom att köpa ut en delägare som inte längre är motiverad att fortsätta driva affären. Alla förändringar i aktieboken kräver kvalificerade råd, men vi är noga med att ingen ska betala för rådgivning som inte är relevant. Vår långa erfarenhet av rådgivning gentemot ägarledda gör att vi kan anpassa vår rådgivning efter processens unika behov, från idé till påskrivet aktieöverlåtelseavtal.

BloggtipsGör medarbetare till nya delägare för att attrahera och behålla dem

Maximera aktieägarvärdet - Optimerad skatteplanering vid ägarförändring och bolagsöverlåtelse

Entreprenörsledda bolag har ofta stora värden i verksamheten, men när det ska göras en ägarförändring är inte alltid förutsättningarna optimerade för att få ut högsta möjliga värde i transaktionen. En viktig del av rådgivningen kring en bolagsöverlåtelse rör skattefrågor, där stora värden kan försvinna i skatt om inte strukturen på affären optimeras för inblandad part. En bolagsstruktur som ger en fördelaktiga utdelningsregler är inte alltid gynnsam vid en försäljning, och beroende på situation finns ofta andra omständigheter att ta hänsyn till för att optimera den totala skattesituationen.

Aktieägaravtal som genererar värde

Ett aktieägaravtal lägger grunden för ägarnas möjligheter och förpliktelser. I en bolagsöverlåtelse formuleras ett nytt aktieägaravtal mellan parterna där förutsättningarna sätts för framtida samarbeten. Här är det viktigt att innehållet i aktieägaravtalet är formulerat så att alla inblandade parter tar en så jämn risk som möjligt och att värdena i verksamheten som sådan inte urholkas. Vid en överlåtelse regleras överlåtelsen och ägandet ofta i samma avtal (SPA – Share Purchase Agreement). När vi företräder entreprenörer är vårt mål att ge våra klienter förutsättningar att skapa ett så högt värde som möjligt ge.

När du ska sälja ditt aktiebolag

En företagsförsäljning är ofta en av de viktigaste affärerna i livet. En lyckad försäljning kräver kunskap om bolagets värde och ett professionellt genomförande som sträcker sig mellan olika expertområden, såsom projektledning, ekonomi, skattejuridik och affärsjuridik.

Försäljningsprocessen startar med en värdeindikation på bolaget och en plan över hur processen ska gå till. Detta innefattar att bearbeta relevant information om bolaget som ska framställas för köparna, identifiera vilka potentiella köpare som är tänkbara, en strategi på hur de ska kontaktas samt se över att alla skattemässiga och juridiska omständigheter är optimerade för ägarnas del.

En köpare genomför alltid Due Diligence (företagsbesiktning) och en stor fördel är att förbereda all tillgänglig information tillsammans med en rådgivare så att brister som kan ligga till grund för problem i förhandlingarna alltid upptäcks.

I de fall vi bedömer att det finns klara värden i bolaget, men omständigheter som skulle vara till nackdel för bolaget i process, ger vi strategiska råd om hur bolaget kan förberedas för att bättre reflektera sitt egentliga marknadsvärde. I de fall vi bedömer att timingen inte är rätt eller att det föreligger omständigheter som försvårar affären, håller vi kontinuerligt kontakten så att alla brister kan justeras innan potentiella köpare uppvaktas.

BloggtipsSå kan du göra en bra vinst när du säljer ditt aktiebolag

Försäljningsprocessen

Eftersom vi har komplett skatterådgivning och affärsjuridisk rådgivning, är vi ensamma om att kunna erbjuda hela processen inhouse, från idé till färdigt aktieägaravtal. Vi är Sveriges största rådgivare för entreprenörsledda bolag, vilket ger oss en unik kunskap och fördel i att kunna behovsanpassa processen efter kundens behov. Även prisbilden sätts efter behov och vi tillämpar aldrig höga minimiarvoden.

Värdeindikation

Vi utreder ett indikativt marknadsvärde som bolaget skulle ha i en marknadsmässig transaktion. Det slutgiltiga värdet sätts alltid av köparen, men värdeindikationen ger en fingervisning om vad man kan förvänta sig i process.

Behovsanalys och processplanering

Vi reder ut förutsättningarna för processen och sätter tidsramar att förhålla sig till för alla inblandade. För kunder som inte har optimal struktur på sitt bolag, ser vi till att göra relevanta omstruktureringar av bolaget innan några köpare kontaktas. Det kan handla om justeringar i koncernstrukturen eller att paketera av den verksamhetsägda fastigheten i ett separat bolag. Här hjälper vi också till att optimera de skattemässiga förutsättningarna för säljande part.

Informationsfas

Vi går igenom all relevant information och gör ett informationsmemorandum (IM) som presenterar bolaget för presumtiva köpare. Storleken på memorandumet beror på komplexiteten i bolagets affär. Tack vare vår erfarenhet, har vi koll på vilken information som efterfrågas av en presumtiv köpare och vad som krävs för att göra ett framgångsrikt informationsmemorandum.

Projektledning

Vi strävar alltid efter att konkurrensutsätta processen för att ge förutsättningar till budunderlag från fler än en köpare. Vi ser till att uppvakta dessa kandidater och deltar i förhandlingarna. När det gäller försäljning av mindre bolag är det dock ofta klart rätt tidigt vem som är mest tänkbara köpare till bolaget och ofta finns en redan naturlig relation till den enda tänkbara köparen. I sådana fall anpassar vi vår projektledningsroll till att vara ett tryggt bollplank genom förhandlingsprocessen.

Letter of Intent

När förhandlingarna har genomförts och båda parter vill gå vidare skrivs en avsiktsförklaring om att ingå transaktion, Letter of Intent (LOI). Denna ger köparna exklusiv rätt att genomföra Due Diligence på bolaget med full sekretess.

Due Diligence

I denna fas granskar köparen dokument som är relevanta för bolagets verksamhet, främst avtal men även bolagets räkenskaper och finansiella åtaganden. Vår roll som rådgivare är att först se till att förutsättningarna för en Due Diligence är goda, se till att rätt dokumentation finns för att bolaget ska vara säljbart och agera stöd i de frågor och förhandlingsmöten som kan uppkomma som resultat av det material som presenteras. Vår erfarenhet är att rådgivarledda processer mycket oftare leder till affär, som resultat av att Due Diligence-fasen hanteras professionellt.

Aktieöverlåtelseavtal

Vi hjälper parterna att formulera ett aktieöverlåtelseavtal med alla relevanta villkor för köpet. Oftast innehåller även aktieöverlåtelseavtalet den information som brukar skrivas i ett aktieägaravtal. I de flesta processer görs även kompletterande avtal avseende reverser eller specifika funktioner i bolaget.

Tillträde

När alla avtal är påskrivna hålls tillträde och köpeskillingen tillfaller säljande part.

När du ska köpa ett aktiebolag

En viktig del i ett bolags affärsutveckling är ofta att förvärva andra verksamheter ur strategisk synpunkt. Ett förvärv kan bidra till tillväxt, en högre marknadsandel, men också en stärkt affär när synergieffekter via det förvärvade bolaget kan uppnås. Kanske finns det speciella kompetenser och möjligheter som kan utveckla verksamheten vidare. Vi kan då fylla en viktig roll i att hitta uppköpskandidater, beräkna nyttan av förvärven samt uppvakta bolagen och bistå med rådgivning till köparen genom hela transaktionen.

Vi hjälper till med formulering av bud så att villkor och pris blir marknadsmässigt, likaså finns affärsjuridisk kompetens inhouse för att skriva avsiktsförklaring samt hantera avtal.

Det ligger alltid på köparens ansvar att hitta eventuella risker i samband med ett förvärv. Vi bistår i därför Due Diligence-processen och granskar bolagets finansiella ställning och legala dokument som rör verksamheten. I en Commercial Due Diligence görs även en granskning av bolagets operativa risk och möjligheterna att kommersiellt inbringa värden i framtiden givet marknadsutsikter och omvärld. En erfaren rådgivare har kunskapen som krävs för att upptäcka sådana brister och det rekommenderas inte att icke-finansiella köpare gör en Due Diligence själva. Vi har lång erfarenhet av Due Diligence-processer, såväl juridiskt som finansiellt. En väl genomförd process upptäcker de risker och möjligheter som affären faktiskt har och vi sammanställer en rapport över bolagets ställning samt en riskjusterad bedömning av bolagets värde.

BloggtipsSå köper du bolag på rätt sätt för att växa ditt företag

Förvärvsprocessen

Vi sätter alltid vår uppdragsgivares värde i första rummet. När vi rådger vid uppköp av annat bolag tillämpar vi aldrig incitamentsbaserade arvoden, därför kan du vara trygg i att vi avråder från affär ifall vi upptäcker omständigheter som inte längre motiverar en transaktion.

Behovsanalys och strategisk planering

Vi går igenom bolagets behov och vilka mål och synergieffekter som bör uppnås genom ett förvärv.

Preliminär värdering av uppköpskandidat

Vi går igenom tänkbara förvärv och genomför en preliminär värdering av uppköpskandidater. Vi gör även en preliminär uppskattning av vilket mervärde ett specifikt förvärv kan tänkas ge utifrån tillgänglig information och vilka synergieffekter det kan uppnå. Således säkerställs att man börjar förhandlingarna med en korrekt prisbild, men att man också får en tydlig bild av vilket värde objektet har i den egna portföljen.

Uppvaktning av uppköpskandidat

Förvärvsprocesser tar tid och initieras ofta av att köparen uppvaktar bolag som skulle vara intressanta kandidater för ett förvärv. Vi sörjer för att kontakten tas på rätt sätt och att processen sköts på ett professionellt sätt.

Bud

Vi hjälper till att formulera ett non-binding offer (indikativt bud) för att initiera förvärvsprocessen. Budet är inte bindande, men ger säljaren en första fingervisning om hur mycket man som köpare är villig att betala, givet att affären inbringar de värden man initialt räknat med.

Projektledning

Vi leder förhandlingsfasen så att processen blir strukturerad för alla inblandade parter. Vi närvarar vid managementpresentationer och möten med bolaget som ska säljas. Således når all information rådgivaren, vilket stärker affären och kvalitén på rådgivningen.

Letter of Intent

När säljare och köpare kommit överens om att gå vidare, skrivs en avsiktsförklaring (LOI). Denna garanterar köparen exklusivitet i Due Diligence-fasen som utgör nästa steg i processen.

Due Diligence

I denna fas granskar vi dokument som rör bolagets verksamhet, främst avtal men även bolagets räkenskaper och finansiella åtaganden. Denna process är mycket viktig för köparen, eftersom den syftar till att upptäcka alla risker och möjliga brister i affären. Due Diligence-processen anpassas efter komplexiteten i bolaget som ämnas förvärvas. Nästan alltid kräver detta moment inblandning av både ekonomer, jurister och skatterådgivare

Aktieöverlåtelseavtal

Vi hjälper parterna att formulera ett aktieöverlåtelseavtal med alla relevanta villkor för köpet. Oftast innehåller även aktieöverlåtelseavtalet den information som brukar skrivas i ett aktieägaravtal. I de flesta processer görs även kompletterande avtal avseende reverser eller specifika funktioner i bolaget.

Tillträde

När alla avtal är påskrivna hålls tillträde och köpeskillingen tillfaller säljande part.

Behöver du hjälp?

Prata med oss så hjälper vi dig

Kontakta oss!

Tjänster inom skatterådgivning