fbpx

Bouppteckning

Vi hjälper dig med bouppteckningen

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Denna ska vanligtvis förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Om ni redan i ett tidigt skede förstår att tiden inte kommer att räcka till kan ni ansöka om anstånd vid skatteverket.

Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar. Finns arvingar genom testamente ska även dessa tas med. I bouppteckningen ska samtliga tillgångar och skulder i boet redovisas. När bouppteckningen är klar ska den registreras vid skatteverket. Efter registreringen ska ett arvskifte förrättas i de fall där det finns fler än en dödsbodelägare i boet. Ett arvskifte är en överenskommelse mellan arvingarna avseende hur arvet ska fördelas.

Vem är dödsbodelägare vid en en bouppteckning?

Något förenklat uttryckt är det de som ärver den avlidne som är dödsbodelägare. De som kan vara arvingar enligt den legala arvsordningen är make/maka, bröstarvingar (barn), föräldrar, syskon, mor-/farföräldrar eller syskon till föräldrarna. Sambo och arvingar efter en tidigare avliden make/maka kan i vissa fall också bli dödsbodelägare. Utöver den legala arvsordningen så kan det tillkomma arvingar genom testamente som också i vissa fall blir dödsbodelägare.

Vad ska en dödsbodelägare göra?

Dödsbodelägarna ansvarar gemensamt för förvaltningen av dödsboet och att bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. Ett dödsbo får inte avvecklas innan arvingarna är överens om hur dödsboet ska avvecklas i ett arvskifte. Nödvändiga åtgärder i dödsboet får vidtas som exempelvis att tömma kylskåpet, ta hand om husdjuren, betala räkningarna, gå igenom egendomen inför bouppteckningen och så vidare. Man får dock inte börja dela upp egendomen, sälja egendom eller liknande innan bouppteckningen är upprättad och registrerad.

Att göra efter att bouppteckningen är upprättad?

När bouppteckningen är registrerad på skatteverket så kan dödsbodelägarna gemensamt börja avveckla dödsboets tillgångar. Några tillgångar får inte delas ut till dödsbodelägarna ännu. Fördelningen av dödsboet tillgångar ska göras i ett arvskifte. I arvskiftet fastställs formerna för hur dödsboet ska skiftas och samtliga dödsbodelägare ska godkänna arvskiftet genom att underteckna det.

Vi hjälper er via en fullmakt

Från det att en person avlider fram till dess att slutligt arvskifte upprättas ska boet förvaltas och utredas. Räkningar ska betalas, bostaden ska skötas och kanske även tömmas, städas och säljas. Ibland är det skönt att få hjälp med detta. Här kan vi via fullmakt från er sköta allt som ska göras.

Vad du får

Professionell rådgivning kring vad som gäller vid en bouppteckning

Upprättande av bouppteckning

Om dödsboet innehåller viss egendom t ex en fastighet kan våra vassa familjerättsjurister ge råd om bästa möjlighet att kunna överföra fastigheten till nästa generation.

Om dödsboet innehåller näringsverksamhet med underskott kan våra jurister ge råd kring detta så att förmånligaste skattesituation kan uppnås.

Kontakta våra familjerättsjurister

Tjänster inom familjerätt