fbpx

Trygghetspaket

Juridiska paket för dig som företagare

Som företagare finns många saker du behöver ha koll på, alltifrån planering, offerter, bokslut till anställda. Låt därför oss hjälpa till med din privatjuridiska situation så du kan fokusera på ditt företag.

Med våra trygghetspaket får du hjälp av en kunnig jurist att gå igenom din juridiska situation, där vi lämnar rådgivning om hur man tryggar upp på bästa sätt just för dig. Vi hjälper sedan till att upprätta de juridiska avtal som behövs såsom exempelvis äktenskapsförord, testamente och framtidsfullmakt.

Familjerättsliga paket för din trygghet

Att vara företagare tar ofta mycket tid i anspråk. För många blir företagandet en livsstil som andra familjemedlemmar måste anpassa sig till på ett eller annat sätt, vilket kan vara en utmaning för alla parter. Det svåraste brukar vara att hålla balansen mellan privatlivet och företagandet och veta hur man ska hantera olika scenarion som kan uppkomma längs vägen. Om du är gift eller har barn behöver du se över hur företagandet präglar den ekonomiska situationen. Om företaget går med stor vinst, hur fördelar jag den på bästa sätt? Om det tvärtom går dåligt – hur ska jag hindra familjen från att drabbas? Med våra trygghetspaket hjälper vi dig att planera för framtiden.

 

 

Läs mer om avtalen i paketen

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska ha rätt att sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du vid en framtida tidpunkt – på grund av psykisk störning, demens, sjukdom, skada eller liknande förhållanden – inte längre själv har möjlighet att fatta egna beslut. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse åtgärder inom hälso-, och sjukvård eller tandvård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor av utpräglad personlig karaktär såsom att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente.

En framtidsfullmakt stärker den enskildas självbestämmande och gör det möjligt att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig som privatperson och företagare. Framtidsfullmakten är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – ett alternativ till god man och förvaltare.

Läs mer om framtidsfullmakt

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att din egendom ska fördelas efter din död. I ett testamente kan du ange vem du vill ska ärva, vem som ska ärva vad och på vilket sätt arvingen ska få förfoga över tillgångarna.

Det är vanligt att två makar tror att det räcker att vara gifta, men det är en missuppfattning. Många föräldrar vill att deras barn ska inneha sin egendom som enskild egendom. För att garantera att barnens ärvda tillgångar blir enskild egendom krävs att föräldrarna, i exempelvis ett testamente, förordnar att det ärvda ska vara enskild egendom. Finns inget testamente utgör arvet giftorättsgods och barnens makar har rätt att få del av egendomen om äktenskapet upphör.

Läs mer om testamente

Äktenskapsförord

Livet som äkta makar skiljer sig kanske inte så mycket från livet som sambor – men det gör däremot regelverken som styr hur makar respektive sambor skall upplösa sina ekonomiska band till varandra i händelse av skilsmässa eller separation. Makar ska som huvudregel vid en skilsmässa fördela all egendom enligt likadelningsprincip, vilket för den rikare maken kan innebära att denne ska dela med sig av sin egendom.

Läs mer om äktenskapsförord

Samboavtal

Nya familjeformer – som samboskap och icke gemensamma barn – innebär att arvsfrågor blir svåra att lösa. För att garantera att det blir som du vill bör du anlita en familjerättsjurist som kan sambolagen ut vad du behöver avtala om för att känna dig trygg inför framtiden.

Läs mer om samboavtal

Jag är intresserad!

Kontakta oss!

Andra familjerättsliga tjänster