Företagsledning

Så blir du en bättre ledare i ditt företag

Företagsledning som hjälper dig styra ditt företag rätt

Många småföretagare saknar tiden och förmågan att strukturera och prioritera företagets färdriktning, och omvandla strategier till konkreta och praktiska handlingsplaner. Vi hjälper dig skapa en bättre bild av vart du vill med ditt företag, och att bli en effektivare och smartare ledare längs vägen. Med oss blir det enklare att få en överblick över hur allt hänger ihop, och vad du behöver göra för att få människorna, ekonomin och marknaden att fungera tillsammans.

Ledarutveckling och rådgivning i vardagen

Våra rådgivare finns till för att hjälpa dig utveckla hela din verksamhet framåt, både på kort och lång sikt. För att kunna stärka företaget och ständigt förbättra din verksamhet jobbar vi löpande med utvecklingsprocessen i fyra steg; analys, plan, genomförande och utvärdering. Vi använder beprövade ledningsmodeller och rådgivningsverktyg som ger dig struktur, överblick och effektivitet i vardagen – för att nå dina mål och komma ännu längre med företaget.

Vi förenklar ditt arbete med att utveckla verksamheten

Att vara företagsledare kan många gånger vara utmanande, och när företaget växer är det svårt att hålla koll på alla olika delar själv. För att lägga mer fokus på det strategiska framför det operativa kan vi hjälpa dig med flera olika tjänster inom företagsledning – som förenklar arbetet med att utveckla ditt företag.

Vi ger det lilla företaget det stora företagets resurser

Det är mycket som händer när ett företag växer. Via oss får du tillgång till alla de resurser för företagsledning som ofta brukar finnas internt i större företag – utan att behöva lägga tid på rekrytering. Våra rådgivare, jurister och andra specialister kan hjälpa dig ännu längre i ditt företag – du tar helt enkelt in den expertis du behöver på timme, när du än behöver det. Här kan du få hjälp allt från ledningsfrågor, ledarskapsutveckling och ekonomistyrning, till att forma en användbar affärsplan och riskanalys eller sätta upp ett nytt affärssystem.

FokusFramtid – en metod som hjälper dig prioritera

FokusTestet

Genom vårt rådgivningsverktyg hjälper vi dig att styra utvecklingen i ditt företag i rätt riktning, med handfasta lösningar i fyra steg. I det första steget, FokusTestet, får du tillsammans med din rådgivare en snabb analys över företagets styrkor och svagheter, överblick över företagets alla delar, och tydlighet i vilka områden som är mest aktuella att prioritera på kort sikt.

FokusKartan

I FokusKartan visualiserar du din företagsstruktur och strategi med fokusområden och mål. FokusKartan är en bild som blir lätt att arbeta utifrån och att kommunicera med andra. Till exempel kan den användas för att strukturera upp hela företaget, en verksamhetsgren eller ett större utvecklingsprojekt.

Handlingsplaner

Tillsammans med din rådgivare upprättar ni handlingsplaner för dina definierade mål som är prioriterade för kommande period. Hur ska målet uppnås? Vad är nästa steg? Vem gör vad? När ska det vara klart och följas upp? Här ligger fokus på konkreta tillvägagångssätt.

Uppföljningsmötet

Uppföljningsmötet är den sista, viktiga delen av hela arbetet för att säkerställa att planen följts. I denna del uppdaterar du även FokusKartan och handlingsplanen för fortsatt arbete.

Bollplank och underlag inför viktiga beslut

Står du inför en större förändring i ditt företagande? Kanske väntar nästa stora investering, en avveckling, generationsskifte eller något annat kritiskt vägval i företagets fortsatta utveckling? Då kan det vara skönt att ha ett bollplank i frågan!

Vi hjälper dig att få överblick och struktur inför förändringen, samt tar fram rätt underlag så att du kan fatta rätt beslut. Framtidssamtalet sker under en halvdag på din hemmaplan och du väljer själv vilka som ska vara med – familjemedlemmar, anställda eller andra som är berörda av förändringen. Du får en tydlig handlingsplan med konkreta råd inför beslutet och efter tre månader gör vi en uppföljning. Ett Framtidssamtal kostar 4 950 kr + moms, resa och restid.

Boka ditt Framtidssamtal

Få stöd i ledningsarbetet med ett företagsråd

När företaget växer kan det ofta vara svårt hålla koll på alla detaljer rörande ekonomi, produktion, personal, marknaden och omvärlden, samtidigt som du ska jobba med affärsutveckling och styra verksamheten åt rätt håll. Vi kan hjälpa dig sätta upp ett företagsråd – ett optimalt ledningsstöd som hjälper dig hålla fokus på målbilden och ta företaget ännu längre. 

Vad gör ett företagsråd?

Småföretagare har inte samma resurser som det stora företaget när det gäller t.ex. styrelsearbete. Ett företagsråd har ingen formell makt, men kan ofta fungera som en ledningsgrupp eller styrelse för att hjälpa företaget framåt. Företagsrådet består ofta av personer som kan stötta dig i såväl den operativa som strategiska ledningen, med kompetenser som kompletterar och stärker hela verksamheten.

Vilka ingår i företagsrådet?

Företagsrådet består som minst av dig och din affärsrådgivare på Ludvig & Co. Det kan också innefatta andra nyckelpersoner i företaget (t.ex. familjemedlemmar, medarbetare eller experter. I sin mest avancerade form kan Företagsrådet bestå av dig och externt invalda personer som jobbar likt en skuggstyrelse för företaget.

Vad krävs för att starta ett företagsråd?

Innan du startar Företagsrådet är det viktigt att tänka igenom vad du vill få ut av det, vilken beslutanderätt rådet ska ha och vilka kompetenser du behöver just nu. Din rådgivare bidrar med beprövade checklistor och mallar som ger en tydlig struktur redan från början – där alla har samsyn kring mål, syfte, rättigheter och skyldigheter samt övrigt struktur för rådet.

Hur hjälper företagsrådet mig?

Företagsrådets uppgift är att stötta dig mot ett ännu bättre och lönsammare företagande där du har lättare att nå dina mål. Din rådgivare bidrar med bred erfarenhet av företagsledningsfrågor, och våra redovisningskonsulter ser till att ni har korrekta ekonomirapporter vid varje möte. Genom företagsrådet får du ett kvalificerat bollplank och en tydlig struktur för beslutsunderlag, beslut och uppföljning. Allt för att du ska kunna driva ett ännu bättre ledningsarbete!

Förbättra din lönsamhet med Företagarkollen

Som företagare är det viktigt att veta hur din lönsamhet ser ut för att kunna känna dig trygg och nyttja din ekonomi optimalt. Räcker pengarna till det du faktiskt vill göra? Vill du ta reda på var ditt företag står idag och vilka möjligheter du har att bli ännu lönsammare – gör Företagarkollen!

Vi gör en genomgång och analys av ditt företags lönsamhet så att du får koll på nuläget. Med Företagarkollen får du svar på om företagets omsättning och resultat är tillräckligt för ditt löneanspråk, pension och målsättningar, och hur du ligger du till jämfört med andra företagare. Dessutom får du konkreta råd och handfasta verktyg som hjälper dig förbättra ekonomin och bygga ett lönsammare och starkare företag framåt. Pris: 4 950 kronor exkl. moms.

Boka Företagarkollen nu

Kompetensutveckling som tar dig till nästa nivå

Som företagare behöver man kontinuerligt vidareutveckla sina kunskaper, nätverk och färdigheter för att fortsätta vara framgångsrik i sin yrkesroll. Vi har ett antal färdiga utbildningar som alla hjälper dig att utveckla dina affärer. Självklart kan vi utifrån dina behov och våra olika kompetensområden också skräddarsy utbildningar som är viktiga för ditt företag.

Skriv en affärsplan som gör det enklare att nå dina mål

Hur utformar du affärsplanen så du själv har nytta av den på kort och lång sikt i företagsledning och planering? I den här kursen får du hjälp att skapa en fungerande mall för affärsplanen och verktyg för att presentera din affärsidé på bästa sätt.

Kursinnehåll

 • Nyttan av en affärsplan
 • Översikt över de olika delarna i en affärsplan
 • Mall för affärsplanen och viktiga bilagor
 • Eget arbete under ledning av två kursledare – specialister på kund och marknad samt finansiering och ekonomisk planering
 • Gemensamma exempel och genomgång av deltagarnas respektive affärsplaner

Upplägg
Kursen sker under två dagar och passar både dig som precis ska ta fram en affärsplan eller ska söka finansiering. Föreläsningar varvas med gemensamma exempel och ”case” på de olika delarna i affärsplanen. Du utgår från ditt eget företag och får verktyg på individuell nivå, samtidigt som du kan räkna med inspirerande diskussioner med andra företagare. Kursen äger rum i grupp om 6-20 deltagare. Kontakta Caroline Göransson för mer information på 040-664 16 84 eller caroline.goransson@ludvig.se.

Lönsammare företag

Vill du öka lönsamheten och långsiktigt utveckla ditt företag? I den här kursen får du de kunskaper, tips, verktyg och metoder som krävs för att göra det!

Kursinnehåll

 • Företagets nuläge – grunden för framtiden
 • Kunderna och affärerna
 • Omvärldsspaning
 • Förstå företagets ekonomi
 • Att sätta mål och styra mot dem
 • Personal och ledarskap – att leda sig själv, andra och sin verksamhet
 • Affärsplanen – en karta och handlingsplan för framtiden
 • Juridik, skatter och försäkringar

Upplägg

Kursen passar dig som drivit företag en tid och vill fortsätta utveckla verksamheten. Teoretiska pass blandas med gruppdiskussioner, enskilda övningar utifrån det egna företaget och hemuppgifter att reflektera över till nästa träff.  Samtidigt erbjuder vi enskild rådgivning med kursledaren så du kan få utökat stöd i just dina unika frågor. Kursen äger rum i grupp om 8-15 deltagare. Kontakta Leif Södermark för mer information på 070-655 68 80 eller leif.sodermark@ludvig.se.

Prissättning

Vad är rätt pris för mina produkter eller tjänst? Vad är kunderna beredda att betala och vad är konkurrenternas pris? Och vad vill och behöver jag själv ha betalt? I den här kursen får du verktyg för att göra en kvalificerad bedömning av priset, både utifrån dina kostnader och utifrån marknaden.

Kursinnehåll

 • Prissättningens grunder
 • Kostnadsbaserad prissättning
 • Kalkyler för beräkning
 • Kund- och konkurrensbaserad prissättning
 • Differentierad prissättning
 • Prisförhandling
 • Sortiment

Upplägg
Kursen är en heldagskurs som passar småföretagare i alla branscher, och blandar teoretiska kunskapspass med praktiska övningar. Målet med kursen är att du ska kunna sätta rätt pris och arbeta aktivt med ditt sortiment och dina erbjudanden. Kursen sker i grupp om 6-18 personer. Kontakta Mats Norberg för mer information på 0611-289 33, 070-213 39 74 eller mats.norberg@ludvig.se.

Skogsägarskolan

Vill du bli en framgångsrik skogsägare? Skogsägarskolan är en grundläggande utbildning för dig som är eller vill bli skogsägare.
Utbildningen tar upp olika aspekter på skogsägandet inom områdena ekonomi, juridik och skogsskötsel. Syftet är att hjälpa dig att undvika fallgropar och samtidigt se dina möjligheter.

Kursinnehåll

 • Juridik – Skogsvårdslagen, förvärvslagstiftningen, miljöbalken samt naturvårdsavsättningar – naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal
  Fastighetsbildning och fastighetsrätt
 • Ekonomi och skatt – Fastighetstaxering, bokföring, moms, tjänst, kapital och näringsverksamhet
 • Virkesintäkter – olika sätt att sälja virke
 • Betalningsplan, skogskonto och skogsavdrag
 • Neutral företagsbeskattning, räntefördelning, periodiserings- och expansionsfond
 • Låna pengar med fastigheten som säkerhet
 • Låna pengar för att köpa maskiner
 • Konto i näringsverksamheten
 • Viktigaste tjänsterna för en skogsägare
 • Skogsskötsel och skogsbruksplan
 • Certifiering
 • Vanliga måttslag i skogsbruket
 • Lönsamheten i skogsbruket
 • Hänsyn i skogsbruket

Upplägg

Utbildningen arrangeras ofta i samverkan med den geografiska skogsägareföreningen och en lokal bank. Normalt genomförs utbildningen under tre kvällar och innehåller bland annat grundläggande om juridiska frågor som skogsägare kan komma i kontakt med – exempelvis skogsekonomi, skatteregler, bokföring samt tips och idéer om hur du kan öka lönsamheten i din verksamhet. Skogsägarskolan genomförs regelbundet på flera olika orter i landet. Kontakta ditt närmaste kontor för att få mer information om när kursen äger rum nära dig nästa gång.

Ledarskapsutbildning för landsbygdsföretagare

För att både dina anställda och företaget ska må bra krävs att du som chef och ledare agerar medvetet och aktivt i denna roll. I den här kursen får du både teoretiska kunskaper och praktiska tips om hur du kan utveckla dig själv som ledare.

Kursinnehåll

 • Företagsledning med tyngdpunkt på strategisk styrning av företaget
 • Företagets visioner och mål
 • Att kommunicera visioner och mål
 • Mötesstruktur
 • Ledarskap – hur coachar man anställda i sitt företag?
 • Gästföreläsning av företagare med framgång som ledare

Upplägg
Kursen väder sig till dig med personal eller som planerar att anställa, och omfattar fyra heldagar med 1-2 veckors mellanrum för hemarbete och reflektion. Kursen sker i grupp om 8-12 personer. Kontakta Erland Hedin för mer information på 0278-63 92 88 eller erland.hedin@ludvig.se.

Olika personligheter och deras nytta i företaget

Människor har olika sätt att agera och resonera utifrån vilken personlighet man har. I den här kursen får du kunskap om din egen personlighet, lära dig analysera andras personligheter, och hur du kan dra nytta av dina och andras styrkor i företaget och i relation med kunder.

Kursinnehåll

 • Skillnader mellan olika personligheter och deras egenskaper utifrån beteendevetaren Carl-Gustav Ljungs teorier.
 • Förstå vilken personlighet jag själv har och varför jag reagerar som jag gör i olika situationer
 • Vilka personligheter som behövs i en effektiv arbetsgrupp och vilka typer av arbetsuppgifter som passar olika personligheter.
 • Förstå hur jag själv kan vara flexibel och till viss del styra mig själv i vissa situationer mot en personlighet som jag inte är i grunden.

Upplägg
Kursen sker under en heldag, och vänder sig till dig som villvill få ytterligare förståelse och redskap till att skapa bra och bättre relationer i interna och externa samarbeten. Det finns även möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom området personligheter. Kursen sker i grupp om 8-20 personer. Kontakta Liza Hogen för mer information på 054-17 74 15 eller liza.hogen@ludvig.se.

Lär dig förstå din ekonomi

Det är lättare och lönsammare att vara företagare när du förstår de olika ekonomiska begreppen som är nödvändiga för att kunna sätta ekonomiska mål för företaget, när du talar med banken eller gör ditt bokslut. I den här kursen lär du dig vad resultat- och balansräkningen visar och vilket samband det har med företagets likviditet och finansiering. Du får även göra enkla beräkningar utifrån ditt eget företag.

Kursinnehåll

 • Resultaträkning, intäkter och kostnader och investeringar
 • Balansräkning och avskrivningar
 • Finansieringsanalys
 • Hur hänger resultaträkning, balansräkning och pengaflödet ihop?
 • Att sätta lönsamhetskrav på företaget
 • Vad måste jag ta betalt per timme?
 • Nyckeltal

Upplägg

Kursen sker vanligtvis under tre förmiddagar och längd och innehåll kan anpassas efter varje företagare. Kursen passar både etablerade företagare och nystartade företag som vill förstå sin ekonomi och vad resultat- och balansräkning är. Här blandar vi teoretiska kunskapspass med praktiska övningar. Kursen sker i grupp om 8-15 personer. Kontakta Anna-Karin Swahn för mer information på 0411-455 41 eller anna-karin.swahn@ludvig.se.

Vill du veta mer om hur du kan bli en bättre ledare?

Prata med oss så hjälper vi dig

Kontakta oss!