fbpx

Entreprenadrätt och byggjuridik

Trygg rådgivning och hjälp med entreprenad- och byggjuridik

 • En av Sveriges största juristbyråer
 • Experthjälp från erfarna bygg- och entreprenadjurister
 • Juridisk rådgivning inom entreprenad- och byggfrågor
 • Specialister inom tvistlösning och tvister
 • Vi hjälper dig upprätta eller tolka avtal och kontrakt
 • Ekonomi, byggjuridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Entreprenad- och byggjurister med expertis inom alla tänkbara juridiska frågor

Entreprenad- och byggprojekt, som nybyggnationer, renoveringar och ombyggnationer, är projekt där flera olika variabler kan leda till förseningar eller oförutsedda förändringar under arbetets gång. Ibland händer det att beställaren och byggföretaget har skiftande åsikter om hur man ska hantera dröjsmål och fel, avtal tolkas olika och tvister kan uppstå.

Ludvig & Cos entreprenadjurister är experter på byggjuridik och kan hjälpa dig med rådgivning kring standardavtal, ÄTA-arbeten, försäkringsfrågor och andra juridiska frågor.

Rådgivning och utmaningar vi hanterar inom bygg- och entreprenadjuridik

Standardavtal och entreprenadkontrakt

Byggbranschen har upprättat vanliga standardavtal och entreprenadkontrakt för de flesta typer av uppdrag. Detta innebär en trygghet för både beställare och entreprenör. Våra rådgivare kan hjälpa dig tolka och välja rätt avtal för just din verksamhet.

ÄTA-arbeten och ÄTA-tvister

ÄTA-arbeten innebär Ändringar, Tillägg eller Avvikelser som uppstår i ett befintligt projekt och som kan innebära ytterligare kostnader. En grundförutsättning för att ÄTA ska gälla är att det är dokumenterat och godkänt av beställaren. Vid ÄTA-tvister kan våra rådgivare hjälpa dig utreda vad som gäller.

Upphandling och anbud

Vid offentliga upphandlingar är det avgörande att anbuden är korrekt skrivna och heltäckande. Våra juridiska rådgivare hjälper dig att granska anbudet och hjälper dig göra de justeringar som krävs. Har du förlorat en upphandling och vill utreda om det finns argument för överprövning kan vi hjälpa dig även med det.

Tvister med underentreprenörer och leverantörer

Om det uppstår en tvist mellan underentreprenörer och leverantörer involverar det ofta ÄTA-arbeten. Olika parter tolkar avtalen olika och här kan våra juridiska rådgivare bistå med att se över avtalen och hjälpa dig avgöra vem som har rätt.

Forcering och ersättningar

Om en forcering har krävts för att kunna slutföra ett uppdrag i tid och det uppstår en tvist om ersättning kan våra juridiska rådgivare hjälpa dig att reda ut vem som har rätt. Viktigt för dig som byggföretag att tänka på är att du ska ha beställt, och fått forceringen godkänd, innan du påbörjar arbetet.

Förhandling

Om det uppstår en tvist mellan ditt företag och en annan part kan vi bistå med juridisk rådgivning. Vi hjälper dig att tolka avtal och regelverk och vägleder dig i hur du kan agera i en förhandling.

Skadestånd

När skadestånd är möjligt och i vilken omfattning ska helst vara tydligt reglerat i avtal, i annat fall är det skadeståndslagen som blir styrande. Har det uppstått fel eller förseningar i ett projekt och du har fått krav på skadestånd till följd av detta hjälper våra juridiska rådgivare att reda ut vad som är rätt eller inte.

Byggregler och tillstånd

Har det uppstått frågetecken eller meningsskiljaktigheter kring avtal hur byggreglerna ska tillämpas? Vi på Ludvig & Co är experter på byggjuridik och håller oss uppdaterade på det senaste regelverket. Vi hjälper dig att tolka avtalen på korrekt sätt.

När kunden inte betalar

Om du har hamnat i en situation där kunden inte vill betala för utfört arbete kan vi hjälpa dig att reda ut vad du har rätt till. Vi hjälper dig att tolka avtalen och säkerställer om du har laga grund för ersättning.

Hinder och förseningar

Om hinder och förseningar leder till en tvist och meningsskiljaktigheter är det regelverket som avgör om någon part kan hållas ansvarig eller inte. Ludvig & Co:s entreprenadjurister kan hjälpa dig att granska och tolka dina avtal och de dig råd kring hur du bör agera.

Steg för steg - Så anlitar du oss

Jag behöver juridisk rådgivning

Kontakta oss

Hör av dig till oss med en kort beskrivning om situationen du behöver hjälp med. Vi sammanför dig med en kompetent byggjurist som kan tidsestimera uppdraget.

Förslag på upplägg

Vill du gå vidare med uppdraget låter du oss ta del av de handlingar som juristen behöver. Vi gör en djupgående granskning av ärendet och lämnar förslag om hur du bäst går vidare.

Arbetet startar

Om du är nöjd med förslaget och ger oss ditt godkännande kan vår jurist påbörja arbetet. Under arbetets gång hålls du uppdaterad om utvecklingen.

Trygg juridisk rådgivning – enligt byggbranschens lagar och regler

Det kan vara snårigt och komplicerat att navigera i djungeln av de lagar och regler som finns i byggbranschen. Och när en tvist uppstår vill du så klart inte riskera att göra fel. Hos oss på Ludvig & Co kan du känna dig trygg i att få den hjälp du behöver. Våra juridiska rådgivare är specialister på entreprenadrätt och experter på byggjuridik. Vi håller oss alltid uppdaterade på det senaste regelverket, när nya villkor och regler introduceras har vi koll på vad som gäller för dig och ditt byggföretag.

Tvistlösning och rättslig hjälp

När det uppstår tvister vill båda parter komma till en bra lösning. Vi på Ludvig & Co kan hjälpa dig i samband med förhandling och hjälpa dig komma fram till en lösning utan att ni behöver ta ert ärende till domstol. Med stöd i avtal och regelverk stöttar vi dig i att utröna vem som har rätt till vad.

Experthjälp med standardavtal

De flesta tvister inom bygg och entreprenad kan undvikas med hjälp av tydligt skrivna avtal. Inom bygg- och entreprenadrätt finns det flera standardavtal, avsedda för att användas inom de flesta typer av uppdrag. Ta hjälp av vår expertis för att hitta det avtal som passar din verksamhet bäst.

AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Ett av de mest använda kontraktsvillkoren i den svenska byggbranschen som används för att reglera relationen mellan beställare och entreprenör vid byggprojekt. Avtalet täcker olika aspekter av en entreprenad, såsom utförande, tidsplaner, ekonomi, ansvar och hantering av eventuella tvister.

ABT 06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader. En variant av AB 04, men specifikt anpassad för totalentreprenader inom bygg-, anläggnings- och installationsprojekt. I en totalentreprenad ansvarar entreprenören inte bara för själva utförandet av byggprojektet utan även för dess projektering. Avtalet innefattar bland annat frågor inom:

 • Utökat ansvar
 • ÄTA-arbeten
 • Förseningar
 • Betalningsvillkor

AB-U 07

Allmänna bestämmelser för underentreprenader vid totalentreprenader är ett standardavtal anpassat för relationer där en totalentreprenör anlitar underentreprenörer för delar av ett byggprojekt. Avtalet är särskilt utformat för att hantera komplexiteten i totalentreprenadprojekt där underentreprenören inte bara utför arbetet utan även kan ha ansvar för delar av projekteringen.

ABS 18

Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader är ett standardavtal som används i Sverige för entreprenad som rör byggande eller renovering av småhus. Det är särskilt framtaget för att tillgodose behoven hos privatpersoner som beställer småhusbyggen, såsom villor och fritidshus. ABS 18 innehåller bestämmelser som är anpassade för mindre projekt med fokus på konsumentens skydd.

Hantverkarformuläret 17

Hantverkarformuläret 17 (HF 17) är ett standardavtal utformat för att användas i Sverige för mindre bygg- och hantverksarbeten utförda i konsumentens hem, såsom reparationer, ombyggnader eller installationer. Detta formulär är framtaget för att skydda både hantverkare och konsumenter genom att erbjuda tydliga och rättvisa villkor.

Personlig rådgivning - Hitta din lokala entreprenad- och byggjurist

Vi på Ludvig & Co tror på det personliga mötet som ger oss möjligheten till ett nära samarbete. Med över 100 kontor över hela Sverige har vi lokal närvaro i de flesta orter men det går lika bra att kontakta oss över telefon eller via ett digitalt möte. Hör av dig till oss om du är i behov av entreprenadjuridisk rådgivning – vi ser till att du kommer i kontakt med rätt byggjurist.

Hitta kontor

Trygghetstestet – En affärsjuridisk analys av ditt byggföretag

Vill du få reda på hur tryggt ditt byggföretag är? Gör vårt trygghetstest!

Svara på frågorna i testet och få en tydligare bild av hur ditt företag står sig i ett affärsjuridiskt perspektiv. Testet är helt kostnadsfritt och ger dig en analys över företagets nuläge samt råd och rekommendationer från våra experter.

Testet består av frågor om:

 • Samarbeten med leverantörer och beställare
 • Ansvarsfördelning inom byggföretaget
 • Standardavtal och villkor
Trygghetstestet – En juridisk analys av ditt företag

Tips för att undvika vanliga bygg- och entreprenadtvister

Det enklaste sättet att undvika en tvist i byggprojekten är att vara noga med att alltid skriva avtal med dina kunder. Se till att dokumentera allting och invänta alltid svar och ett godkännande från din kund innan du agerar.

Skriv tydliga avtal

Det absolut bästa du kan göra för att undvika missförstånd är att skriva tydliga avtal som innehåller allt som rör uppdraget. Använd gärna de standardavtal som finns för byggbranschen. Muntliga avtal är visserligen lika giltiga som skriftliga men vid tvister är det betydligt svårare att bevisa vad som gäller.

Dokumentera ÄTA-arbeten

Om det blir aktuellt med ÄTA-arbeten, dokumentera alltid dessa skriftligen till kunden. Var tydlig med att beskriva vilken typ av ÄTA det rör sig om, orsaken till ÄTAn samt eventuell kostnad.

Invänta kundens godkännande

Påbörja inget arbete som inte är avtalat med och godkänt av kunden. Om du har genomfört ett arbete utanför (eller inom) ett uppdrag men det ej har godkänts av beställaren kan det vara så att du inte har rätt till ersättning.

Begär skriftligt godkännande

Ha också för vana att begära godkännandet i skrift. Även om ett muntligt godkännande eller ett handslag känns som tillräckligt för att ni ska anses vara överens blir detta svårare att bevisa, i händelse av en tvist.

Kund hos oss? Gratis rådgivning i enklare affärsjuridik ingår!

Är du kund hos Ludvig & Co och skulle behöva enklare affärsjuridiskt stöd åt ditt byggföretag? Du kanske vill ha råd kring hur du ska hantera en kund som bestrider en faktura eller liknande? Då kan du få viss hjälp av oss, helt gratis. Våra erfarna affärsjurister finns till hands under helgfria vardagar mellan klockan 9-11. Du når affärsjuridikjouren på telefon 010-179 09 00.

Mer än bara byggjuridik

Med över 5 000 kunder inom bygg- och hantverksbranschen känner vi oss trygga med att säga att vi förstår oss på byggsektorn. Men vi hjälper våra kunder med mer än juridiska frågor. I vår byrå finns kompetens inom ekonomi, skatter och affärsutveckling. Vi kan även hjälpa ditt byggföretag med bland annat löpande bokföring, redovisning, lönehantering och affärsrådgivning. Låt oss stötta dig med det administrativa så kan du fokusera på din kärnverksamhet.

Kontakta våra jurister inom bygg- och entreprenadrätt

Kontakta oss!

Våra tjänster inom affärsjuridik