fbpx

Panträtt i fast egendom

Vem har rätt att upplåta panträtt i fast egendom?

En ägare av en fastighet kan, som säkerhet för en fordran, upplåta panträtt i sin fastighet. Det görs genom att fastighetsägare erhåller inskrivning i fastigheten, så kallad inteckning.

Beviset för inteckningen kallas för pantbrev

Ett pantavtal, där panten sammankopplas med den aktuella fordringen måste ha ingåtts. Av pantavtalet skall pantsättningen av objektet framgå. Panträtten upplåts när pantbrevet överlämnas av låntagaren till kreditgivaren som säkerhet för lånet.

Vad du får

Specialisthjälp

Professionell rådgivning från våra erfarna fastighetsrättsjurister.

Handledning med upprättande av pantprev

Rådgivning vid upprättande av ett pantbrev i relevant format, skriftligt alt. datapantbrev.

Skatteråd

Rådgivning att beräkna förmånligaste skatteuttag avseende t.ex. stämpelskatt vid inteckning av fastighet.

Mer om pantbrev

Panträttens innebörd

En borgenär som har panträtt i fastigheten har företräde att få betalning ur de medel som Kronofogden eller annan myndighet erhåller vid en exekutiv auktion av fastigheten. Panträtten är således en stark säkerhet som ger panträttshavaren en förmånsrätt framför andra fordringsägare. Räcker inte medlen för att täcka panthavarens fordran har denne i vissa fall rätt till ett tillägg . Prioritetsordningen mellan flera panträtter bestäms efter tidpunkten för inteckningsansökan. Om flera inteckningar sökts samtidigt, kan viss ordning då bestämmas.

Inteckningar följer fastighetsbeteckningen

Vid fastighetsbildning gäller det att se upp eftersom inteckningar följer fastighetsbeteckningen. Om fastighetsbeteckningen utplånas försvinner också inteckningen. Eftersom en avgift (stämpelskatt) tas ut av Inskrivningsmyndigheten vid nyinteckning av en fastighet uppgående till 2 % av inteckningens värde är det betydande belopp som kan sparas om man får rätt rådgivning.

Kontakta oss och få hjälp med ditt pantprev

Tveka inte att ta kontakt med en fastighetsrättsjurist innan du ansöker om inteckning.

Kontakta oss!