fbpx

Allmänna villkor

Läs mer om Ludvig & Co’s allmänna villkor

Ladda ner allmänna villkor 2021.1 (pdf)


Dessa allmänna villkor ersätter alla Ludvig & Co:s tidigare allmänna villkor och gäller för samtliga uppdragsavtal som är tecknade med Ludvig & Co med undantag för fastighetsförmedlingsuppdrag. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra allmänna villkoren. Den senaste och gällande versionen finns alltid på ludvig.se.

 1. Ludvig & Co åtar sig att för kundens räkning utföra avtalade tjänster enligt gällande lagar och föreskrifter. Ludvig & Co förbinder sig att försäkra sig mot förmögenhetsskada för eventuellt ersättningsansvar mot kunden. Ludvig & Co:s medarbetare har tystnadsplikt och iakttar kundsekretess enligt interna riktlinjer. Detta innebär att information som erhållits genom uppdraget inte kan föras vidare utan godkännande från kunden om inte annat följer av lag.
 2. Uppdraget eller delar av uppdraget kan komma att utföras av andra bolag inom Ludvig & Co:s koncern. Samtliga Ludvig & Co:s åtaganden mot dig som kund gäller även för dessa bolag.
 3. Kunden är självständigt ansvarig för att lämna fullständiga och korrekta uppgifter och är medveten om att resultatet av Ludvig & Co:s arbete baserar sig på dessa uppgifter. Ovanstående gäller även i de fall Ludvig & Co:s biträde är långtgående.
 4. Kunden är alltid ytterst ansvarig för lämnade uppgifter och att den har behörighet att företräda företaget. För digitala tjänster kan särskilda villkor gälla. De godkänns vid  inloggning i eller beställning av respektive tjänst.
 5. För uppdraget skall kunden erlägga arvode enligt de grunder och betalningsvillkor (15 dagar) som Ludvig & Co tillämpar, eller enligt särskild överenskommelse. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen. Fakturaavgift tas ut på pappersfakturor. Påminnelse- och inkassokostnader tillkommer vid försenad betalning.
 6. På tidsbestämda uppdrag gäller överenskommen avtalstid med uppsägningstid en månad före avtalstidens utgång. På uppdrag som löper tillsvidare gäller en månads ömsesidig uppsägningstid, om inte annat överenskommits i uppdragsavtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen.
 7. Ludvig & Co har under avtalstiden rätt att erhålla ersättning för nedlagt arbete.
 8. Om någon av parterna väsentligt försummar sina förpliktelser enligt uppdragsavtalet har den andra parten rätt att omedelbart säga upp uppdragsavtalet. Detsamma gäller om någon av parterna agerar oetiskt eller på ett kränkande sätt, kommer på obestånd eller om det föreligger överhängande risk att någon av parterna kommer på obestånd. Ludvig & Co ansvarar för skada som kunden lidit endast om skadan vållats av Ludvig & Co genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till två miljoner kronor om inte annat avtalats.
 9. Vid beräkning av skada utges ej ersättning för indirekta kostnader som utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet affärsavtal, förlust avseende goodwill, egen nedlagd tid eller liknande; ej heller utges ersättning för ersättningsanspråk som kunden kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man. Ersättning för anlitande av annan konsult ersätts endast efter uttryckligt godkännande av Ludvig & Co.Kunden ska skriftligen anmäla skada inom 6 månader från det att skadan upptäckts eller borde kunna upptäckas. Kunden har inte rätt att göra skada gällande senare än fem år från uppdragets utförande.
 10. För att kunna fullgöra avtalet behöver Ludvig & Co samla in och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Ludvig & Co:s åtaganden gentemot dig som kund, för att informera om nyheter, erbjudanden samt i marknadsföringssyfte. För mer information om hur Ludvig & Co behandlar personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad hänvisar vi till vår dataskyddspolicy.
 11. Ludvig & Co är personuppgiftsbiträde i alla Ludvig & Co:s ekonomitjänster. Godkännande av dessa allmänna villkor innebär även godkännande av bilagt personuppgiftsbiträdesavtal.
 12. Om Ludvig & Co:s möjligheter att fullgöra skyldigheter förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utom Ludvig & Co:s kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, epidemi, strömavbrott, brand och strejk ska Ludvig & Co vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse.
 13. Tvist med anledning av tillämpning eller tolkning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, varvid svensk lag skall tillämpas.

Version: 2021.1 – senast uppdaterad 20210319