fbpx

Allmänna villkor

Läs mer om Ludvig & Co’s allmänna villkor

Ladda ner allmänna villkor 2023.2 (pdf)


ALLMÄNNA VILLKOR
Version 2023.02 Uppdaterade 2023-11-06

Inledning

Dessa allmänna villkor (nedan ”Allmänna villkor” eller ”Villkoren”) ersätter samtliga Ludvig & Co:s tidigare allmänna villkor. Villkoren utgör en integrerad del av det uppdragsavtal som Kunden ingått med Ludvig & Co AB eller i förekommande fall ett annat bolag som ingår i koncerngemenskap med Ludvig & Co AB, t.ex. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB eller Bokoredo AB (”Ludvig & Co”) (”Uppdragsavtalet”) och gäller för samtliga däri specificerade uppdrag/tjänster som Ludvig & Co ska utföra åt Kunden (“Uppdraget”), med undantag för fastighetsförmedlingsuppdrag. Uppdragsavtalet tillsammans med avtalad/e tjänst/er enligt Tjänstebilaga, dessa Allmänna villkor och, i förekommande fall, ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Ludvig & Co och Kunden (”Personuppgiftsbiträdesavtalet”) utgör tillsammans ”Avtalet”. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar träder i kraft femton (15) dagar efter det att Ludvig & Co meddelat Kunden om förändringen. Kunden erhåller information om förändringar av Villkoren genom ett automatiskt genererat e-postmeddelande till av Kunden angiven e-postadress samt genom att vi publicerar uppdaterade Allmänna villkor via ludvig.se. Om Kunden inte accepterar de förändrade Villkoren har Kunden rätt att frånträda Avtalet. Den senaste och gällande versionen av dessa Allmänna villkor finns alltid tillgänglig via ludvig.se.

Vid sidan av dessa Allmänna villkor kan separata villkor gälla för digitala tjänster som tillhandahålls av Ludvig & Co eller som en del i utförandet av Uppdraget. Sådana villkor gäller som tillägg till dessa Allmänna villkor.

Utförandet av Uppdraget

1. Avtalet ingås mellan Ludvig & Co och Kunden, inte mellan Kunden och enskilda medarbetare, oberoende av om det förekommit önskemål om att Uppdraget ska utföras av enskilda medarbetare.
2. Ludvig & Co åtar sig att för Kundens räkning utföra avtalade tjänster i enlighet med Avtalet och gällande lagar och föreskrifter samt i tillämpliga fall relevant branschstandard för redovisnings- och löneuppdrag (REX respektive SALK).
3. Avtalet eller delar av tjänster/uppdrag kan komma att utföras av andra bolag som från tid till annan ingår i koncerngemenskap med eller är underleverantörer till Ludvig & Co. Samtliga Ludvig & Co:s åtaganden mot Kunden gäller även för dessa bolag.
4. Ludvig & Co ska utföra avtalade tjänster med hjälp av personal som enligt Ludvig & Co:s bedömning har den kompetens som uppdraget kräver och som även i övrigt är lämplig för att utföra uppdraget. Det innebär att Ludvig & Co har rätt att byta ut medarbetare som påbörjade uppdraget om omständigheterna kräver det.

Kundkännedom

5. Ludvig & Co är ett företag som ska genomföra åtgärder för kundkännedom enligt tillämpliga penningstvättsregelverk. Därför förbehåller sig Ludvig & Co rätten att inte påbörja överenskommet Uppdrag om Kunden inte fyllt i och signerat Ludvig & Co:s dokumentation avseende kundkännedom (”KYC”) eller om den information som framkommer efter genomförd KYC innebär att Ludvig & Co, enligt sin egen bedömning, inte kan åta sig att arbeta med Kunden.
6. Ludvig & Co genomför från tid till annan uppdateringar av genomförda KYC. Om sådana uppdateringar inte kan genomföras eller innebär att information uppdagas som innebär att Ludvig & Co inte kan fortsätta arbeta med Kunden ska Ludvig & Co ha rätt att omedelbart häva Avtalet i enlighet med punkt 29.

Tystnadsplikt och kundsekretess

7. Ludvig & Co:s medarbetare har tystnadsplikt och iakttar kundsekretess enligt interna riktlinjer. Tystnadsplikten och kundsekretessen innebär att information som erhållits genom Uppdraget inte får föras vidare utan godkännande från Kunden, om inte annat följer av lag eller på begäran från behörig myndighet eller av professionella skyldigheter som följer av medlemskapet i Srf Konsulterna. Tystnadsplikten omfattar inte offentliga eller allmänt tillgängliga uppgifter.
8. Undantag från tystnadsplikten kan förekomma i särskilda fall, se punkterna 26, 33 och 37.
9. Både Kunden och Ludvig & Co ska använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll och sekretess när information skickas elektroniskt. Kunden godkänner att information som rör Uppdraget kommuniceras elektroniskt. Kunden är medveten om att elektronisk kommunikation, i synnerhet via e-post, kan innebära säkerhetsrisker. E-post kan fastna i olika former av filter eller spaminkorgar. Mot bakgrund av detta ska viktig e-post följas upp av Kunden via telefonsamtal till mottagaren om denne inte bekräftat mottagande av e-postmeddelandet.

Kundens ansvar

10. Kunden har alltid det yttersta ansvaret för sin redovisning, lämnade uppgifter samt rapportering gentemot myndigheter och utomstående. Det avser såväl brister i inlämnade underlag som i rapporter där Ludvig & Co har biträtt i arbetet.
11. Kunden ansvarar för att ställföreträdaren eller angiven kontaktperson för Kunden har behörighet att företräda Kunden och att tillhandahålla Ludvig & Co aktuella kontaktuppgifter.
12. För digitala tjänster kan särskilda villkor gälla vilka presenteras och godkänns i samband med inloggning eller beställning av respektive tjänst.
13. Kunden är självständigt ansvarig för att lämna den information, det material och de uppgifter som Ludvig & Co behöver för utförandet av Uppdraget. Kunden är självständigt ansvarig för att den information, det material och de uppgifter som Kunden lämnar är fullständiga och korrekta. Kunden är medveten om att Ludvig & Co:s arbete och resultatet av detta baseras på de uppgifter som Kunden lämnar. Ludvig & Co tar därför inget ansvar för sådana fel som kan hänföras till Kundens lämnade information, material och uppgifter. Detta gäller även i uppdrag där Ludvig & Co:s biträde är långtgående.
14. Om Kunden lämnar in information, uppgifter eller material för sent, i ofullständigt skick eller i övrigt inte följer från tid till annan överenskomna instruktioner, förbehåller sig Ludvig & Co rätten att ta ut arvode på löpande räkning för sådant arbete som tillkommer på grund av Kundens agerande om inte annat specificeras i Tjänstebilaga. Om materialet har sådana brister som nämns ovan kan Ludvig & Co inte garantera att eventuella tidsfrister, såsom inlämning till myndigheter, efterlevs och Ludvig & Co är därmed inte heller ansvarigt för konsekvenserna av förseningarna.
15. Kunden ansvarar för att snarast möjligt informera Ludvig & Co om eventuella förändringar gällande exempelvis faktureringsadress, kontaktuppgifter eller andra viktiga upplysningar som behövs för att Ludvig & Co ska kunna fullgöra Avtalet.
16. Kunden ansvarar vidare för att informera Ludvig & Co om väsentliga förändringar i Kundens verksamhet, ägarstruktur eller i övrigt.
17. Om Kunden bedömt att Kunden är skyldig att upprätta en insiderlista enligt Marknadsmissbruksförordningen (”MAR”) (696/2014) och Kunden önskar att Ludvig & Co ska upprätta en sådan lista för egen del, ska Kunden informera Ludvig & Co om det skriftligen.

Arkivering

18. Ludvig & Co har en i förhållande till Kunden självständig skyldighet att bevara dokumentation av utfört arbete. Kunden ansvarar dock för att självständigt och på egen bekostnad arkivera och bevara originalhandlingar och annat material, inklusive sådant som överlämnas från Ludvig & Co, inkluderat men inte begränsat till räkenskapsinformation, i enlighet med tillämpliga lagar och regler, såsom bokföringslagen (1999:1078).

Ansvar för lämnade råd

19. Ludvig & Co:s rådgivning är avsedd för varje specifikt uppdrag och får inte användas för andra ändamål. Sker användning för andra ändamål än det specifika uppdraget saknar Ludvig & Co ansvar för det lämnade rådet i den delen.
20. Ludvig & Co kan, under utförandet av avtalade tjänster och i diskussioner inför att avtala om utförande av tjänster, på begäran av Kunden komma att lämna muntliga svar på direkta frågor eller i övriga lämna kommentarer. Sådana svar eller kommentarer kan utgöra snabb återkoppling på komplexa problem där Ludvig & Co inte haft förutsättningar att fullständigt sätta sig in i omständigheterna i det enskilda fallet innan ett svar eller en kommentar lämnas. Ludvig & Co blir ansvarigt för sådana svar eller kommentarer först efter att svaret eller kommentaren bekräftats skriftligen.
21. Om Ludvig & Co tillhandahåller Kunden ett utkast av ett dokument får Kunden förlita sig på, agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast först när Ludvig & Co levererat en slutlig version.
22. Eventuella uttalanden från Ludvig & Co om rättsliga eller faktiska förhållanden utanför Sverige ska betraktas som allmän information baserad på Ludvig & Co:s erfarenheter, inte som rådgivning som Kunden får förlita sig på.
23. Ludvig & Co ansvarar inte för extern rådgivning eller tjänster som tillhandahålls Kunden av rådgivare som har en självständig relation till Kunden. En sådan självständig relation förekommer när rådgivarens tjänster inte ingår i det avtal som Ludvig & Co har med Kunden, oavsett om Ludvig & Co haft i uppdrag att upphandla rådgivaren eller annars rekommenderat denne. I sådana situationer förmedlar Ludvig & Co endast kontakten med den externa rådgivaren, som agerar helt oberoende av Ludvig & Co.

Arvode

24. Ludvig & Co har under hela avtalstiden och under överlämning av uppdraget rätt att erhålla ersättning för nedlagt arbete, inklusive ersättning för utlägg och andra överenskomna tillkommande kostnader. För Uppdraget ska Kunden erlägga arvode enligt vad som överenskommits i respektive Tjänstebilaga. Om inget arvode framgår av Tjänstebilagan utgår arvode på löpande räkning och beräknas efter vid var tid gällande prislista. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att justera de priser som gäller enligt Tjänstebilagan årligen samt prislistan från tid till annan.

Betalningsvillkor

25. Om inte annat överenskommits gäller 15 dagars betalningsvillkor. Vid för sen betalning utgår påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). En fakturaavgift om 50 kr exkl. moms tas alltid ut på pappersfakturor. Om betalning inte sker, förbehåller sig Ludvig & Co rätten att på Kundens bekostnad vidta sedvanliga rättsliga åtgärder för indrivning av förfallna fordringar. Sådana åtgärder omfattar inkassoåtgärder med tillkommande inkassokostnader, ansökan om betalningsföreläggande och hänskjutande till allmän domstol. Om rättsliga åtgärder för indrivning av förfallna fordringar vidtas har Ludvig & Co, med undantag från punkt 7, rätt att lämna ut nödvändig information till inkassoföretaget för att driva in fordran.
26. Kunden ska senast på fakturans förfallodag skriftligen meddela Ludvig & Co om Kunden har invändningar mot den tid som fakturerats eller mot korrektheten i de övriga poster som framgår av fakturan. Har sådana invändningar inte framförts i rätt tid förfaller Kundens rätt att göra gällande invändningar mot fakturan i den delen. Övriga invändningar och reklamationer ska utföras i enlighet med vad som sägs i punkterna 32-33 i dessa Allmänna villkor.

Avtalets giltighetstid och uppsägning

27. På uppdrag som löper tills vidare gäller en (1) månads ömsesidig uppsägningstid, om inte annat överenskommits i respektive Tjänstebilaga. Uppsägning ska ske skriftligen och riktas till de referenspersoner hos Kunden respektive Ludvig & Co som framgår av Ludvig & Co:s fakturor till Kunden.
28. När ett uppdrag som debiteras på löpande räkning sägs upp kan Kunden vid uppsägningen kräva att inget ytterligare arbete, utöver eventuellt nödvändigt överlämningsarbete, ska utföras av Ludvig & Co. Ludvig & Co har dock alltid rätt till ersättning enligt vid var tid gällande prislista för sedan tidigare nedlagt arbete och eventuellt nödvändigt överlämningsarbete.

Rätt att omedelbart häva avtalet

29. Ludvig & Co äger rätt att omedelbart häva Avtalet om:

  • Kundens betalning är mer än 30 dagar försenad,
  • Kunden upprepat inte levererar information, uppgifter eller material i tid eller på annat sätt inte medverkar till att Uppdraget kan utföras såsom avtalats eller på annat sätt bryter mot ingånget Avtal,
  • Ludvig & Co misstänker att Kunden bryter mot penningtvättsregelverk eller andra tillämpliga lagar, förordningar, redovisningsrekommendationer, myndighetsanvisningar eller andra tillämpliga bestämmelser,
  • Kunden behandlar Ludvig & Co:s medarbetare på ett oetiskt eller kränkande sätt, eller
  • Kunden försätts i konkurs, likvidation eller av annan anledning inte kan betala sina skulder.

30. Kunden äger rätt att omedelbart häva tjänsten enligt Tjänstebilagan om Ludvig & Co inte utför tjänsten i enlighet med vad som avtalats och inte vidtar korrigerande åtgärder inom rimlig tid efter skriftlig anmodan.

Immateriella rättigheter

31. Samtliga immateriella rättigheter som uppstått som ett resultat av Uppdraget tillhör Ludvig & Co, med undantag för när lagar eller föreskrifter innebär att rättigheten tillhör Kunden. Kunden får använda resultatet av uppdraget och material som tagits fram i samband med det för det ändamål för vilket det tagits fram. All annan användning eller spridning av arbetsmaterialet är förbjuden.

Ansvarsförsäkring

32. Ludvig & Co förbinder sig att försäkra sig mot förmögenhetsskada för eventuellt ersättningsansvar gentemot Kunden.

Reklamation

33. Kunden ska skriftligen anmäla skada inom skälig tid, dock aldrig senare än sex (6) månader, från det att skadan har upptäckts eller borde ha kunnat upptäckas. Under alla omständigheter har Kunden har inte rätt till ersättning för skada senare än fem (5) år från Uppdragets utförande. Om Kunden ställer krav mot Ludvig & Co har Ludvig & Co, med undantag från punkt 1, rätt att lämna ut information i sådan omfattning och till de mottagare som är nödvändigt för att Ludvig & Co ska kunna bevaka sin rätt och göra gällande tillämpliga försäkringar.
34. Ludvig & Co ska efter en reklamation alltid beredas skälig tid att avhjälpa felet eller bristen.

Ansvar och skada

35. Ludvig & Co ansvarar för skada som Kunden lidit endast om skadan vållats av Ludvig & Co genom vårdslöshet vid Uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till två (2) miljoner kronor om inte annat avtalats särskilt. Ludvig & Co ansvarar inte för indirekta kostnader så som utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet affärsavtal, förlust avseende goodwill, egen nedlagd tid eller liknande. Ludvig & Co ansvarar inte heller för ersättningsanspråk som Kunden kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man. Ludvig & Co ansvarar för ersättning för anlitande av annan konsult endast efter ett på förhand skriftligt godkännande av Ludvig & Co.
36. Ludvig & Co:s ansvar gentemot Kunden ska alltid reduceras med sådan ersättning som Kunden kan få ut av en försäkring som tecknats av Kunden eller för Kundens räkning, eller en försäkring som Kunden annars omfattas av. Ludvig & Co:s ansvar ska också minskas på motsvarande sätt på grund av ersättning som Kunden har rätt att få ut på grund av avtal eller annan skadelöshetsförbindelse.

Kvalitetskontroll

37. Auktoriserade redovisningskonsulters arbete genomgår regelbundna kvalitetskontroller. Kvalitetskontrollen kan utföras internt hos Ludvig & Co eller genom den branschorganisation som utfärdat auktorisationen och omfattas oavsett utförare av sekretess. De tjänster som Ludvig & Co utför inom ramen för Uppdraget kan bli föremål för sådana kvalitetskontroller. Kunden godkänner att det material som Ludvig & Co upprättar för Kundens räkning används för att genomföra kvalitetskontroller.

Personuppgifter

38. För att kunna fullgöra Avtalet med Kunden behöver Ludvig & Co samla in och behandla personuppgifter. Ludvig & Co är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Ludvig & Co samlar in och behandlar. Uppgifterna kommer att behandlas för att fullgöra Ludvig & Co:s åtaganden gentemot Kunden och för att informera om nyheter och erbjudanden samt i marknadsföringssyfte. För mer information om hur Ludvig & Co behandlar personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad hänvisar vi till vår Dataskyddspolicy på https://ludvig.se/dataskyddspolicy-fullstandig/.
39. När Ludvig & Co utför ekonomi- och löneuppdrag är Ludvig & Co personuppgiftsbiträde till Kunden. Ludvig & Co kan också vara personuppgiftsbiträde i andra uppdrag, i vilket fall det förhållandet anges i uppdragsavtalet eller i för tjänsten tillämplig tjänstebilaga. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor godkänner Kunden även Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Force Majeure

40. Om Ludvig & Co:s möjligheter att fullgöra sina skyldigheter förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utom Ludvig & Co:s kontroll (”Force Majeure”), inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, epidemi, pandemi, störningar eller avbrott i el, tele och/eller datadistribution, brand eller strejk, ska Ludvig & Co vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse.

Lagval och tvist

41. Tvist med anledning av tillämpning eller tolkning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk lag ska tillämpas.

Språk

42. Ludvig & Co kan från tid till annan tillhandahålla översättningar av dessa Allmänna villkor, Tjänstebilagor eller andra delar av Avtalet. Sådana översättningar är alltid avsedda att ha en identisk innebörd som den svenska versionen av motsvarande dokument. Vid tvetydigheter mellan svenska och översatta versioner ska den svenska versionen äga företräde.