fbpx

SAM-ansökan

Optimera och säkra dina EU-stöd

  • Optimerad SAM-ansökan och stödsumma
  • Genomgång av utbetalningar (från tidigare år och vad som återstår att betala ut)
  • Beräkning av årets stödsumma efter färdig ansökan
  • Kostnadsfritt underlag till ansökan om EU-kredit
  • Råd kring årets nyheter, regler och riktlinjer runt de olika stöden
  • Rådgivningsgaranti på vårt arbete som säkerställer att du söker rätt stödbelopp
Sam-ansokan

Erbjudande SAM 2022

Vi hjälper dig med din SAM-ansökan

Vi hjälper dig optimera din SAM-ansökan och tar reda på hur du på bästa sätt kan utnyttja EU-bidragen. Med hjälp från någon av våra drygt 190 EU-specialister får du de viktigaste tipsen för att lyckas och lär dig undvika missar som kan kosta onödiga pengar.

Vad är SAM-ansökan?

SAM-ansökan står för samordnad ansökan om jordbrukarstöd. Syftet ansökan är att söka ersättning för de åtgärder som du som lantbrukare utför åt staten och allmänheten.

Få specialisthjälp med alla typer av jordbrukarstöd

Gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga brukare, nötkreatursstöd, kompensationsstöd och miljöersättningar – stöden är många och söks av de flesta lantbrukare varje år. Samtidigt krävs det uppdatering och repetition kring regler inför varje tillfälle, för att din SAM-ansökan ska bli rätt. Hos oss för du stöd och rådgivning av EU-specialister med koll på alla typer av jordbrukarstöd.

Stöd genom hela ansökningsprocessen

Om du ska söka ersättning för första gången behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer. Ta reda på vilken fastighetsbeteckning du har så att länsstyrelsen kan lägga in rätt kartor på ditt kundnummer. SAM-ansökan söks digitalt i SAM Internet och för att söka så krävs e-legitimation. Genom att anlita oss får du all hjälp du behöver längs vägen, och vi kan också sköta din SAM-ansökan helt och hållet genom fullmakt.

Olika typer av jordbrukarstöd

Gårdsstöd

Gårdsstöd är ett arealbaserat stöd som söks ett år i taget. Ansökan om gårdsstöd görs i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Du måste ha stödrätter och minst 4 hektar godkänd jordbruksmark för att få gårdsstöd. Gårdsstödet är ett EU-stöd som helt finansieras från EU.

Förgröningsstöd

Förgröningsstöd är till för att främja den biologiska mångfalden och att minska jordbrukets miljö- och klimatpåverkan. Du som söker gårdsstöd i SAM-ansökan söker automatiskt även förgröningsstöd.

Nötkreatursstöd

Nötkreatursstöd syftar till att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och nötköttsproduktion. Du kan få stöd för nötkreatur som är äldre än ett år.

Stöd till unga jordbrukare

Stöd till unga jordbrukare är ett stöd för dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Syftet med stödet är att stimulera till föryngring av lantbrukarkåren. Du får stödet för högst 90 hektar och du kan få stödet i högst 5 år. Stödet betalas ut som ett extra tillägg på dina stödrätter.

Miljöersättningar

En rad olika miljöersättningar finns att söka för att sköta vissa typer av mark eller för att utföra miljö- och klimatförbättrande åtgärder. Miljöstöden är oftast 5-åriga åtaganden och finns för bl.a. betesmarker och slåtterängar, vallodling, skyddszoner och minskat kväveläckage (fånggröda eller vårbearbetning).

Ersättningar för ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Det går också att söka ersättning för att ställa om till ekologisk produktion.

Kompensationsstöd

Kompensationsstöd är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för lantbruksproduktion. Du kan söka stödet om du har jordbruksmark i stödområde 1-12.

Djurvälfärdsersättningar

Djurvälfärdsersättning är ett stöd för dig som arbetar med utökad djurvälfärd utöver lagkraven. Djurvälfärdsstöd finns för får och suggor samt för utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Tilläggstjänster – för dig som har det behovet:

  • Gödslingsplan
  • Köp och försäljning av stödrätter
  • Överklagan, våra jurister kan hjälpa dig med överklagan om du inte är nöjd med Jordbruksverkets beslut

Kontakta oss direkt för att få hjälp med din SAM-ansökan och optimera dina stöd!

Kontakta mig om SAM-ansökan

Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar om SAM-ansökan

När är sista dag för SAM-ansökan?

Jordbruksverket planerar att öppna SAM Internet för SAM-ansökan 2022 den 9 februari. Sista ansökningsdag blir troligtvis den 13 april. Läs mer mer på Jordbruksverket.

Kan jag ändra i min ansökan i efterhand?

Ändringar och vissa kompletteringar kan göras t.o.m. 15 juni 2021.

Kan vem som helst göra en SAM-ansökan?

Innan ansökan görs första gången måste man registrera sig som kund hos Jordbruksverket och få ett kundnummer. I SAM Internet kopplas en kartbild till ditt kundnummer. Du loggar enklast in i SAM Internet med Bank-ID.

Vad händer om jag inte följer tvärvillkoren?

Om man inte följer tvärvillkoren och får avvikelser vid en kontroll får man avdrag på i princip alla stöd med en viss procentsats beroende på avvikelsernas omfattning.

När vet jag om min SAM-ansökan är beviljad?

När SAM-ansökan är inskickad påbörjas handläggningen hos Länsstyrelsen. Beslut fattas under hösten eller när eventuella kontrollresultat har handlagts och registrerats.

Vad händer om ansökan kommer in sent?

Om SAM-ansökan skickas in efter 15 april får man en procents avdrag för varje arbetsdag. Om ansökan skickas in senare än 25 kalenderdagar ges inget stöd alls.

Kan ni hjälpa mig med fullmakten?

Som lantbrukare kan du ge din rådgivare fullmakt att logga in i din ansökan. Rådgivaren kan tillsammans med dig fylla i SAM-ansökan och optimera den efter din gårds unika förutsättningar. Kontakta din rådgivare på Ludvig & Co.

När sker utbetalningen?

Utbetalning av miljöstöd påbörjas i oktober med en delutbetalning. Slututbetalning av miljöstöd, direktstöd och kompensationsbidrag påbörjas i december. Utbetalningar kan fördröjas om man har haft kontroll under året.

Vem finansierar EU-stödet?

Jordbrukarstöden finansieras från EU och den svenska staten. Gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare och nötkreatursstöd är helt finansierade från EU och kallas därför direktstöd. Övriga stöd delfinansieras från både EU och svenska staten.

Tjänster inom EU-rådgivning