fbpx

Koncernredovisning

Koncernredovisning för att samla resultat & ställning

  • Egen redovisningskonsult (och en reserv redo)
  • Spetskompetens på din bransch
  • Rätt och relevant hjälp när du behöver
  • Enkla och kundanpassade lösningar
  • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

En koncernredovisning handlar i grunden om att summera balans- och resultaträkning i alla bolag inom en koncern och samtidigt säkerställa att inga intäkter, kostnader, tillgångar eller skulder dubbelräknas. Det är obligatoriskt för större företag att upprätta en koncernredovisning. För mindre koncerner med många företag kan en koncernredovisning vara ett bra verktyg för att få en överblick av alla bolags samlade resultat och ställning.

Det vanligaste upplägget är att vi stöttar mindre ekonomiavdelningar med koncernredovisningens alla delar utifrån ett komplett bokslut

Så arbetar vi med koncernredovisning

Förvärvsanalys

Vid varje tillfälle ett moderbolag förvärvar andelar i ett dotterbolag upprättas en förvärvsanalys. Syftet med denna är främst att fördela köpeskillingen på förvärvade tillgångar i dotterbolaget respektive fastställa goodwill.

Elimineringar och justeringar

Koncerninterna transaktioner och eventuella interna vinster i lager och liknande transaktioner behöver elimineras för att dessa inte ska dubbelräknas. Efter alla elimineringar och justeringar ska endast transaktioner med extern part vara kvar.

Kassaflödesanalys

Till skillnad från hur en kassaflödesanalys för en juridisk person upprättas innefattar en kassaflödesanalys för koncernen en redogörelse över hur olika transaktioner som skett under året påverkar koncernens kassaflöde.

Årsredovisning

En årsredovisning för en koncern omfattar både årsredovisning för moderbolaget och koncernen som helhet. Eventuella utländska bolag räknar om till kronor.

Gör en offertförfrågan för koncernredovisning

Kontakta oss!