Familjerätt

Framtidsfullmakt

Vem kan vara fullmaktshavare?

För att få upprätta en framtidsfullmakt krävs det att du är över 18 år och att du i dagsläget kan ta hand kunna ta hand om dina angelägenheter.

Det kan mycket väl vara en familjemedlem såsom make/maka eller barn. Det är möjligt att utse en eller flera personer med samma eller olika behörighet.

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Det är enligt huvudregeln fullmaktshavaren som ska göra bedömningen huruvida det föreligger förutsättningar för att framtidsfullmakten ska träda ikraft. Fullmaktshavaren ska bedöma om fullmakten upprättats korrekt samt om fullmaktsgivaren kommit i varaktig och huvudsaklig beslutsoförmåga. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Det kan också anges som ett krav i framtidsfullmakten att ikraftträdandet ska prövas av domstol.