fbpx

Lantbruk

Obebyggda skogsfastigheter till salu i Ramsele

Högstbjudande

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 15 Nov

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att köpa två fina skogsfastigheter intill varandra, på totalt över 70 ha NV om Ramsele, i Sollefteå kommun.
Det totala virkesförrådet är uppskattat till 8 690 m³sk och nästan 60% av arealen är skog med ålder över 75 år.
Bördiga marker med en medelbonitet beräknad till 4,2 m³sk per ha. Trädslagsfördelningen är 57 % gran, 20 % tall och 23 % löv.
Utgångspris 3 800 000 kr. Anbud senast 15 november.

För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15, anders.sahlin@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ STRÖMNÄS 1:11 och 1:12

Adress

SOLLEFTEÅ STRÖMNÄS 1:11 och 1:12 883 93 Ramsele

Totalareal
71,0 ha
Skogsmark
65,0 ha
Skogsimpediment
6,0 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen kan avvika med areal enligt fastighetsdataregistret.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i anslutning till kontraktstecknandet och resterande vid tillträdet. Budgivaren ska efter avslutad budgivning vara beredd att omgående teckna köpekontrakt.

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades 2023-09-21 av Johan Sandberg. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 70,9 hektar varav ca 65 hektar utgör produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen inrymmer fastigheten ett virkesförråd om ca 8 690 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 134 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 259 m³sk per år.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns föreslagna skogsvårdsåtgärder i form av röjning om 8,4 hektar, plantering om 0,5 hektar och återväxtkontroll om 12,7 hektar. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Båtplats

Fastigheten har andel i samfällighet som innefattar Båtplats.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt i glesbygd inom Sollefteå kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Ansökningsavgift för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 20 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse.

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 3 800 000 SEK senast 2023-11-15.

Jakt

Enskild jakt. Fastigheterna ingår inte i något JVO.

Gårdskarta

Välkommen ut i skogen!
Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Kolbalans

Svenska skogen är viktig för att begränsa vår klimatpåverkan:
- Tar upp mer växthusgaser än vad som släps ut
- Bidrar med förnyelsebara råvaror
Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna. Ungefär 40% av lagrat kol i skogen finns i trädbiomassan, resten finns i humuslagret och mineraljorden.

Vägar

Fastigheten har andelar i vägar. En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor nytta för klimatet. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 6 682 ton vilket motsvarar 24 484 ton CO2e. Den produktiva skogsmarken på fastigheten beräknas årligen binda ytterligare 1,85 ton kol i genomsnitt under den närmaste tioårsperioden (beräknat utifrån att inga åtgärder görs på fastigheten).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 15 Nov

Högstbjudande: 3 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter