fbpx

Skog och jakt – Hölö

Accepterat pris

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Kolförråd 127.6 ton/ha

Om fastigheten

Fin välarronderad tillväxtfastighet om 70 hektar varav ca 48 hektar produktiv skogsmark, belägen i Hölö i Södertälje kommun. Totalt virkesförråd om 6624 m³sk med en medelbonitet på 7 m³sk/ha/år. Jakten är fri för köparen fr.om. tillträdesdagen. På markerna finns bl.a. vildsvin, småvilt, rådjur, älg och sjöfågel. Vid Simsjön som är en del av fastigheten, finns en ö där tiden stått stilla och skapat naturskogsartad skog med fina naturvärden. Denna mindre del av fastigheten är en nyckelbiotop. Frågan om exploateringsmöjligheter är ej utredd men tomter har tidigare styckats från fastigheten. Försäljningen avser del av fastighet, det stora skogsskiftet på Södertälje Åkerby 8:13 enligt kartmaterial. Välkommen att besöka fastigheten när det passar dig. Ta hänsyn till grannar, djur och natur.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SÖDERTÄLJE ÅKERBY 8:13, del av

Totalareal
69,9 ha
Betesmark
1,0 ha
Skogsmark
47,7 ha
Skogsimpediment
20,2 ha
Skog med restriktion
1,0 ha
Virkesförråd
6 624 m3sk
Total tillväxt/år
302 m3sk
Kolförråd/ha
127.6 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Arealuppgifter

Enligt SeSverige är den totala Arealen 69,99 hektar.
Enligt Skogsbruksplanen är den totala arealen 70,1 hektar fördelat på 58,7 hektar mark (varav 47,7 hektar produktiv skogsmark) samt 12,3 hektar vatten.
Enligt taxerad information är den totala arealen 70,05 hektar varav 18,8 hektar vatten. Det totala taxeringsvärdet är 4 117 000 kr.
Observera att det kan finnas fler areakällor. Observera vidare att det i Simsjön är svårt att på vissa ställen avgöra vad som är fast mark samt vad som är vatten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Holmen. Observera att fältarbetet utfördes 2013 och att planen 2023 är uppdaterad utan fältbesök. Det innebär att skogsbruksplanen kan vara behäftad med en större osäkerhetsmarginal än normalt.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen behöver hjälpplantering samt återväxtkontroll utföras snarast på 1,6 hektar. Om några år blir åtgärder som bl.a. röjning aktuellt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.

Naturvärden

Fastigheten hyser höga naturvärlden. Inte minst gäller detta Simsjön och ön i Simsjön som är en nyckelbiotop. Här har tiden stått stilla p.g.a. otillgänglighet vilket skapat en miljö av äldre naturskogsartad skog. Här finns enligt skogsstyrelsen rikligt med döda träd och högstubbar samt rikligt med död ved. Simsjön hyser även många fågelarter samt bäver. Där Simsjön övergår till någorlunda fast mark finns även sumpskogar registrerade.

Jakt

Jakträtten är fri för köparen fr.om. tillträdesdagen.
Fastigheten ingår i Långsjöbyggdens älg- och kronhjortsskötselområde
Det finns gott om vilt såsom vildsvin, småvilt, rådjur, älg och sjöfågel i Simsjön. Jakttorn finns och tillhör fastigheten. Den åtelstation som finns på fastigheten vid tidpunkten för denna skrivelse ingår inte i köpet.

Inägomark

Det finns en inhägnad hage på fastigheten. Stolpar och stängsel tillhör inte fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Delförsäljning

Försäljningen avser del av Södertälje Åkerby 8:13 enligt kartbilder. Köparen reglerar in aktuellt område i av köpare ägd befintlig fastighet alternativt ansöker om att bilda ny fastighet. I köpekontraktet kommer en klausul införas som innebär att köpet återgår i händelse av att den lantmäteriförrättning som krävs inte vinner laga kraft. Köparen står för kostnaden i samband med lantmäteriförrättningen .
Det åligger köpare och säljare att snarast efter tecknat köpekontrakt medverka till att ansökan om fastighetsreglering alternativt avstyckning lämnas in till Lantmäteriet.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela försäljningsperioden.

Visning

Välkommen att besöka fastigheten på egen hand. Det går att köra genom hela fastigheten och det finns "fickor" att parkera på. Till god hjälp finns "Gårdskartan" som är kopplad till denna fastighets annons på ludvigfast.se. Med hjälp av Gårdskartan ser du var på fastigheten du befinner dig samt får information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Vägförening

För underhåll och snöröjning av vägar betalas ca 3500 kr per år till "Ekebylunds vägsamfällighet".

Vägbeskrivning

Sväng av från E4:an möt Hölö. Kör på Kyrkvägen och ta höger till Brobyvägen. Ta vänster in mot Åkerby. Kör över järnvägsrälsen och håll höger när vägen delar sig. Om några hundra meter befinner du dig på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 488 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter