fbpx

Välskött skogsfastighet med fina tillväxtmöjligheter !

Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fin och välskött skogsfastighet i ett skifte om ca 85 hektar varav ca 77 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen två km väster om centrala Lövånger i Skellefteå kommun. Tyngdpunkt på medelålders högproducerande skogar där 59 % av arealen befinner sig i huggningsklassen G1, samt slutavverkningsmogen S1/S2-skog ca 10 %. Virkesförråd om totalt ca 9 469 m³sk fördelat på 73% tall, 19% gran samt löv 8% . Medelboniteten beräknas till 4,0 m³sk/ha/år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 288 m³sk per år. Avverkningsförslag under planperioden uppgår till 808 m³sk föryngringsavverkning samt 421 m³sk gallring. Fastigheten är lättåtkomlig då länsväg 750 passerar rakt igenom fastigheten. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Inga byggnader av värde finns på fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

del av SKELLEFTEÅ LÖVÅNGERS-SELET 9:1

Adress

Selet 93294 Lövånger

Totalareal
85,3 ha
Skogsmark
77,1 ha
Myr/kärr/mosse
5,8 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
9 469 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i 2019 av Aron Långberg och är ajourförd och uppräknad av plan upprättaren. Ludvig & Co har brutit ut den del av fastigheten Skellefteå Lövångers-Selet 9:1 som försäljningen avser. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till 85,3 hektar varav ca 77,1 hektar utgör produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen inrymmer fastigheten ett virkesförråd om 9 469 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 123 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 4,0 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 288 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 59 % av arealen produktiv skogsmark.

För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen. Enligt skogsbruksplanen finns föreslagna skogsvårdsåtgärder i form av föryngringsavverkning, gallring samt röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmarken inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop av barrnaturskog (BARRNATU), avdelning 26 va 4,4 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten. (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Jakt

Ingår i Selets jaktklubb omfattar jakt på 1 370 ha. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Byggnader

Inga byggnader av värde finns på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Det kan krävas förvärvstillstånd för köparen. Köparen ansöker om förvärvstillstånd och kostar 4 600 kr för fysiskt person och för juridisk person 10 700 kr. För fysiska personen bosatta inom Lövångers församling behövs ej förvärvstillstånd.

Inteckningar

Fastigheten är ej intecknad.

Avstyckning

Fastigheten Skellefteå Lövångers-Selet 9:1 är under avstyckning där det västra skiftet kommer att bilda en egen ny fastighet med preliminär typkod 110, obebyggd lantbruksenhet. Tillträde kommer att ske när fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. Areal enligt lantmäteriets karta är 852 400 kvm. Säljare står för avstyckningskostnad.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 3 200 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Ralf Gustafsson ralf.gustafsson@ludvigfast.se, tillhanda snarast. Märk mailet med del av Skellefteå Lövångers-Selet 9:1. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på Ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Utgångspris: 3 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter