fbpx

Pampig gård om 262 ha vid sjö

Utgångspris

30 000 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Aneboda är en gård om 262 ha med herrgårdsbyggnad med utsikt över sjön Stråken. Gården är belägen i idylliskt brutet landskap med blandning av öppen mark och skog. Gården har flera kilometer strand i sjön Stråken med fiskerätt.
På gården finns även en f.d. arrendatorsbostad, ladugård och sjöbod. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 32000 m³sk, fördelat på 226,8 ha skogsmark.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ ANEBODA 1:16

Adress

Aneboda Södra 1 36394 Lammhult

Totalareal
262,7 ha
Skogsmark
226,8 ha
Impediment
18,7 ha
Inägomark
12,2 ha
Övrigmark
5,0 ha
Virkesförråd
31 987 m3sk
Boyta
216 kvm
Total tillväxt/år
1 496 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Uppfört i timrad stomme på 1880-talet på krypgrund av huggen sten. Fasad av trä och tak av betongpannor. Uppvärmning via direktverkande el samt från enstaka eldstäder; de flesta eldstäderna kräver renovering före användning. Fönster av tvåglastyp.
Vatten från grävd brunn och avlopp till trekammarbrunn (gemensamt för både mangårdsbyggnad och arrendebostad).
De flesta rummen har golv med plastmatta eller trägolv, väggar med äldre strukturtapeter och tak av sträckt papp eller skivor. En stor del av ytskikten är av äldre datum.
Bo- och biutrymmesyta om 216 m² respektive 0 m², enligt fastighetsregistret. Byggnadsmått om ca 9×17 m.
Bostadshuset ligger öppet med utsikt mot sjön, ca 160 m från strand.

Bostadsbyggnaden är stilfull och pampig med fint läge, men är i visst behov av renovering.

Nedervåning
VARDAGSRUM med kakelugn (eldningsbar). HALL med trapp till övervåning. RUM med öppen spis (f.n. ej eldningsbar). RUM med öppen spis (f.n. ej eldningsbar). KÖK med målade köksluckor, vedspis (emalj), elspis, fläkt, diskbänk, kylskåp och frysbox. BADRUM med badkar och tvättställ; äldre våtrumsmatta och –tapet. WC. RUM med rörspis. KÖKSFARSTU med utgång till trädgård. RUM med hydrofor och varmvattenberedare.

Övervåning
Möblerbar HALL. KÖK med järnspis, kylskåp, diskbänk, bänkspis och äldre köksluckor. RUM med kakelugn (f.n. ej eldningsbar). Tre små RUM / KLÄDKAMRAR. RUM med kakelugn (f.n. ej eldningsbar). RUM med öppen rörspis.

Vindsvåning
Oinredd vind.

Arrendebostad

Timrad stomme på krypgrund och fasad av stående rödmålad träpanel. Tegeltak och fönster av tvåglastyp.
Vatten och avlopp gemensamt med mangårdsbyggnad.
De flesta rummen har golv med plastmatta, väggar med strukturtapeter och tak av sträckt papp eller skivor.
Byggnaden är ej taxerad. Byggnadsmått om ca 7×9 m.

Nedervåning
KÖK med målade köksluckor, vedspis (emalj), elspis, diskbänk och kylskåp. RUM med rörspis (eldningsbar). Liten HALL. TVÄTTSTUGA. BADRUM med wc, tvättställ och duschplats; våtrumsmatta och –tapet. RUM.

Övervåning
RUM med öppen rörspis (eldningsbar). Snedgarderob. Oinrett vindsrum öppet till nock.

Ladugård

Stomme och fasad av trä och tak av äldre plåt. Vatten och el är frånkopplat.
Vagnbod med trägolv. Äldre fähusdel med betonggolv och intilliggande f.d. mjölkrum. Loge med betonggolv samt höskulle.
Byggnaden bedöms vara för irrationell för att i den kunna bedriva modern djurhållning. Byggnaden kommer troligen framgent endast att användas som förvaringsutrymme.
Taxerad byggnadsmått om 190 m².

"Boavinden"

Bod i timrad stomme på hög stenfot. Fasad av trä och tegeltak. Tvåglasfönster.
Förrådsrum och verkstadsdel, samt f.d. magasin (”festlokal”). Vindsvåning. Två jordkällare med välvt stentak (nås utifrån).

Sjöbod

Stomme och fasad av trä. Betonggolv. Tegeltak. Byggnaden är mycket enkel.

Torpstuga (Fridhem)

Förfallen torpstuga, belägen på huvud-/hemskiftets sydvästra del.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan, upprättad i november 2022, till 226,8 ha. Det totala virkesförrådet är ca 32 000 m³sk, vilket motsvarar 141 m³sk/ha. Av den totala volymen finns ca 5600 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten är 7,5 m³sk och den löpande tillväxten är f.n. 1500 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 14 % tall, 64 % gran och 22 % löv (främst bok, ek, al och björk).

Av skogsmarksarealen berörs det västra skiftet av naturreservat med varierande restriktioner. Av skiftets 62,2 ha produktiv skogsmark är 7,1 ha beläget utanför reservatet. 42,2 ha har smärre restriktioner främst i form av att lövbestånd skall bestå och inte omföras till barrskog. En del av de lövdominerade bestånden är även utan reservatsrestriktioner bundna till lövskogsskötsel genom bestämmelser i ädellövskogslagen. 12,5 ha ligger inom "Skötselområde 5". Inom område 5 får inget skogsbruk bedrivas i bestånd som kan betraktas som "urskogsdelarna", vilka bedöms omfatta 8,2 ha (avdelningarna 27, 28, 29 och 31). Generation planterad gran inom område 5 får succesivt avvecklas. Kommande föryngring lämnas för fri utveckling. Dessa områden bedöms omfatta 4,3 ha (avdelningarna 19, 21 och 30). Enligt fastighetsregistret är 64 ha av skogsmarken angiven som "Skog med restriktion".

Inägomark

För orten normal produktionsförmåga och arrondering. Jordbruksmarken är muntligt upplåten ett år i taget. Ev. flerårsstöd (EU) innehas av brukaren. Det årliga arrendet uppgår till 2000 kr. plus moms Den taxerade åker- och betesarealen uppgår till 15 respektive 4 ha.
Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 12,2 ha , fördelat på åker- och betesmark om 6,9 respektive 5,3 ha.

Jakt

För orten normal viltproduktionsförmåga och arrondering. Bland jaktbara vilt märks hare, rådjur, älg m.fl. Jakträtten är skriftligt upplåten fem år i taget med början 2020-07-01. Det årliga arrendet uppgår till 18 400 kr plus moms.

Fiske

Värderingsobjektet har andelar i fiskesamfällighet FS:3 (Förhultabäcken 0,2 ha) och i FS:7 (i sjön Stråken 93,6 ha) . Fisket sköts genom fiskevårdsförening. Fisket bedöms som normalt med förekommande arter såsom gös, gädda, abborre och sik. Fiske får även utföras med nät.

Stranden, om totalt ca 3,8 km, bedöms vara bäst i norra delen med visst sandinslag. I övrigt är stranden småstenig/blockig.

Arrende/nyttjanderätter

På Ferön (Fårön/Furön) finns tomt med hus på ofri grund (taxerad ägare Kenneth Ståhl) där arrendetomt upplåtes mot 5000 kr/år. Nytt femårigt avtal gäller från år 2024 till 2028, där det årliga arrendet är 12000 kr/år. Arrendeavgiften höjs med 500 kr/år de efterföljande åren av arrendeperioden (2025-2028).

Historik

Aneboda är en gammal anrik gård som långt tillbaka ägdes av en man vid namn An Bågsvängare.
I senare tid har gården innehavts av Lars Eldstjerna, fröken
Billensköld, handlanden G. G. Baas 1770,
dess son B. O. Baas, häradshövdingen,
slutligen presidenten friherre Wilh. af
Klinteberg.
Från år 1828 ägdes gården av bönder i trakten och från år 1846 av bröderna, häradsdomaren Nils Petter
och kyrkovärden Kristoffer Nilsson.
Källa: Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige

Kolbalans

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Det totala kolförrådet uppgår till ca 120 ton/ha. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 27171 ton vilket motsvarar 99559 ton CO2e.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter