fbpx

334 ha skog i Härjedalen

Prisindikation

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Anmäl intresse

  • Kolförråd 89.7 ton/ha

Om fastigheten

334 ha obebyggd skogsfastighet i Härjedalen, belägen ca 10 km söder om Hedeviken.
Denna skogsfastighet erbjuder fin tillväxt, jaktmöjligheter och ett mycket naturskönt läge invid Ljusnans strand!

Fastigheten består av två till varandra närliggande skiften med ca 276 ha produktiv skogsmark som håller ett virkesförråd om ca 31 200 m3sk.
Virkesförrådet består av skog i alla åldrar där ca 14 700 m3sk återfinns i huggningsklass S1 och S2.
Fastigheten har även gott om växande skog och den årliga tillväxten beräknas till 1 148 m3sk per år.
Det dominerade trädslaget är tall som utgör 77 % av fastighetens virkesförråd.

Fastighetens höga andel tillväxtskogar passar dig som söker en långsiktig investering samtidigt som möjlighet finns till direktavkastning i form av avverkningsmogen skog.

Fastigheten har jakträtt och är idag registrerad i jaktlag inom Vemhåns Älgskötselområde.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN HEDEVIKEN 25:7

Totalareal
333,9 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Skogsmark
276,2 ha
Skogsimpediment
56,1 ha
Virkesförråd
31 222 m3sk
Total tillväxt/år
1 146 m3sk
Kolförråd/ha
89.7 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2023.
Fastigheten har en total landareal om 333,9 ha varav 276,2 ha produktiv skogsmark.
Totalt virkesförråd om 31 200 m3sk varav ca 19 580 m3sk i huggningsklass G2, S1 och S2.
Enligt skogsbruksplanen visar trädslagsfördelningen 77 % tall, 12% gran, 3 % löv samt 8 % contorta.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och är idag registrerad i jaktlag inom Vemhåns Älgskötselområde.
Bergtraktens jaktlag förfogar över en areal om ca 4 063 ha.
Ny ägare får själv kontakta nuvarande jaktlag för ev. överenskommelse om att vidare ingå i jaktlaget alternativt registrera marken själv.
Jakträtten övergår till köparen 2024-07-01.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre fornlämningar registrerade på fastigheten.
L1946:5083 Boplats - Möjlig fornlämning
L1946:5164 Boplats - Möjlig fornlämning
L1946:5898 Boplats - Möjlig fornlämning
Källa: Fornsök.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Anbud skickas via mail till ida.steffansson@ludvigfast.se alternativt via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Ida Steffansson, Postgatan 13 A, 846 31 Hede.
Märk mail eller kuvert med "Hedeviken 25:7".
Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

Fastigheten har enskilda vägar.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 24 721 ton vilket motsvarar 90 584 ton koldioxid.

Taxeringsvärde

Fastigheten är i dagsläget samtaxerad varför något taxeringsvärde ej finns att redovisa.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Hedevikens fiskevårdsområde.
Populära Gullbergstjärnen är belägen på fastigheten och erbjuder fiske på öring och röding.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Prisindikation: 12 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter