fbpx

Lantbruk

Produktionsfastighet i Överhogdal

Prisidé

13 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 7 dec

Anmäl intresse

  • Kolförråd 104.8 ton/ha

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 282 ha belägen öster om Överhogdal i Härjedalens kommun.
Fastigheten har en produktiv skogsmark om 255 ha med ett virkesförråd om ca 38 700 m3sk.
Medelboniteten är uppskattad till 5,3 m3sk/ha och år och fastighetens årliga tillväxt uppgår till hela 1660 m3sk.
Här finns alltså en fastighet med hög andel växande skogar med en rejäl årlig tillväxt.
Fastigheten har bra arrondering i ett sammanhållet skifte och med ett väl utbyggt vägnät bestående av både samfällda och enskilda vägar.
Jakträtt som idag är registrerad inom jaktlag som förfogar över ca 4 000 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÖVERHOGDAL 12:3

Totalareal
281,9 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Skogsmark
255,5 ha
Myr/kärr/mosse
22,6 ha
Väg och kraftledning
3,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
38 731 m3sk
Total tillväxt/år
152 m3sk
Kolförråd/ha
104.8 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av NAI Svefa. Planen är sedan framskriven och ajourhållen tom 2023-06-30 av Mellanskog.
Fastigheten har en total areal om 281,9 ha i ett skifte, varav 255,5 ha produktiv skogsmark.
Av den produktiva skogsmarken består 85% av arealen av växande skogar som ger en rejäl årlig tillväxt om hela 1 660 m3sk.
Det totala virkesförrådet är uppskattat till 38 731 m3sk och består till 42% av tall, 29% contorta, 21% gran samt en mindre andel löv.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,3 m3sk/ha/år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och marken är idag registrerad i Stavbergets jaktklubb inom Hoadalens Älgskötselområde.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintlig jaktklubb/angränsande jaktlag alt. registrera marken själv.
Jakträtten övergår till köparen per 2024-07-01.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

Fastigheten berörs av två nyckelbiotoper
Ärendebeteckning: N 1599-2003, Jätteträd - gammal asp, inventeringsdatum 2003-08-08, berör avdelning 27.
Ärendebeteckning: N 1130-2003, Lövrik barrnaturskog - rikligt med lågor, inventeringsdatum 2003-06-13, berör avdelning 15,17,18 & 31.
Källa: Skogsstyrelsen.

Nuvarande ägare har ansökt om formellt skydd inom avd. 14, 15,16, 17, 31 och 32. Detta avser ett område om 12,5 ha som håller höga naturvärden och där delar idag är registrerade som nyckelbiotop.
Ansökan är under handläggning hos Skogsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Prisidé 13 000 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling , Ida Steffansson, Postgatan 13A , 840 93 Hede, tillhanda senast 2023-12-07 .
Märk kuvertet eller mail med Överhogdal 12:3. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Vägar

Fastigheten ingår i Rosångens vägsamfällighet, Härjedalen Överhogdal GA:11.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 26 776 ton vilket motsvarar 98 114 ton koldioxid.
Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 709 ton kol i genomsnitt under den närmaste tioårsperioden.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 120 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 7 dec

Prisidé: 13 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter