fbpx

Lantbruk

Tillväxtfastighet i Älandsbro

Högsta bud

1 800 000 kr

Högstbjudande: 2 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 93 ton/ha

Om fastigheten

I Älandsbro, nära E4:an, ligger detta sammanhängande skogsskifte på över 60 ha som nu är till salu. En fastighet med hög tillväxt, övervägande andel skog är i växtlig ålder, mellan 15 till 40 år, och med väldigt bördiga marker. Medelboniteten ligger på 5,5 m³sk. Den totala arealen är 61,7 ha varav 60,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till totalt 6 121 m³sk varav 465 m³sk kommer att gallras under hösten. Fastigheten är välskött med stora arealer som är röjda. Utgångspris 2 300 000 kr.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND NORRSTIG 1:4, del av

Adress

HÄRNÖSAND NORRSTIG 1:4, del av 87195 Älandsbro

Totalareal
61,7 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
60,7 ha
Virkesförråd
6 121 m3sk
Total tillväxt/år
341 m3sk
Kolförråd/ha
93 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige).

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i augusti 2018 av Foran Forest, Peter A. Skogsbruksplanen har därefter ajourhållits med utförda åtgärder och tillväxtberäknats till 2023 av Bränna Natur AB och Högarna Skog AB

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 61,7 hektar varav ca 60,7 hektar utgör produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen inrymmer fastigheten ett virkesförråd om ca 6 121 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 101 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 341 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 38 % av arealen produktiv skogsmark följt av R2 som utgör ca 36 %.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen. Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns föreslagna skogsvårdsåtgärder i form av röjning om 3,8 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns två oregistrerade sumpskogsområden om sammanlagt 2,25 ha. (källa: Skogsstyrelsen)
I övrigt finns idag inga ytterligare höga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 5651 ton vilket motsvarar 20 707 ton CO2e. Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 194 ton kol i genomsnitt under den närmaste tioårsperioden.

Jakt

Enskild jakt som är utarrenderad under år 2023.

Vägförening

Fastigheten har del i Långsvedjans vägsamfällighetsförening med en årsavgift på ca 500 kr.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud . Antingen via post till Ludvig & Co, Birgitta Löthman, Trafikgatan 11, 856 44 Sundsvall, märk kuvertet med "Norrstig 1:4 del av" eller mail till birgitta.lothman@ludvigfast.se.
Du kan med fördel använda formuläret längst ner i annonsen.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från inteckningar.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde ska ske i samband med lantmäteriförrättningens slutskede på uppmaning av lantmätaren.

Delförsäljning

Försäljningen avser markområdet som framgår av bifogade skogskartor. Denna del omfattas av ca 61,7 ha (enligt skogsbruksplanen).

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kommer att bestämmas vid förrättningen.

I samband med att köpekontrakt skrivs så skickas ansökan in till lantmäteriet om antingen avstyckning av området eller genom fastighetsreglering till av köparen redan ägd fastighet. Köparen står för förrättningskostnaden.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Gallringar hösten 2023

SCA har anlitats av säljaren att gallra 12,9 ha och med ett uttag om 465 m³sk. Gallringen kommer att utföras under hösten 2023. För vidare information kontakta mäklaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Högstbjudande: 2 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter