fbpx

Större tillväxtfastighet strax väster om Bispgården i Ragunda kommun

Högstbjudande

14 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 8 apr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheten är uppdelad i fem skiften samt belägen väster om Bispgården. Totalareal om ca 298 ha varav ca 279,5 ha produktiv skogsmark. Totala virkesförrådet uppgår till ca 40 900 m3sk och med en medelbonitet om ca 5,4 m3sk/ha, vilket vidare ger en bra årlig tillväxt om ca 1827 m3sk. Skogen som hör till fastigheten domineras av gallringsskogar, volymen skog i huggningsklassen G1 uppgår till ca 37 400 m3sk och en stor del av dessa gallringar är utförda. Se mer i bifogad skogsbruksplan.
Jakt ingår i Sönneråsen Fors Viltvårdsområde om ca 10 300 ha. Till fastigheten ingår älgjakt inom Böle sektionsområde om ca 3 300 ha, samt fiske i välkända fiskevatten såsom Stor-Digerlemmen och Lill-Digerlemmen.

Det finns ett bra utbyggt vägnät som ingår i vägsamfälligheter som heter Dalsbergevägen och Kilvägens förening.

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Prisidé 14 500 000 SEK. Anbud senast 2024-04-08.
För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15 71 12, anders.sahlin@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

RAGUNDA FORS-BÖLE 2:19

Adress

RAGUNDA FORS-BÖLE 2:19

Totalareal
298,0 ha
Övrigmark
1,8 ha
Skogsmark
279,5 ha
Skogsimpediment
8,1 ha
Övrigmark
8,6 ha
Virkesförråd
40 915 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i september 2019 av Foran Forest AB. Den är framskriven till och med 2023 års tillväxt av Ludvig & Co. Markägaren har bidragit med information angående utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen rymmer fastigheten 279,5 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 40 915 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk/ha/år.

På skifte 2 finns det en pågående vägbrytning av en basväg för skogsmaskiner.
Avdelningarna 3, 6, 40-41 och 46-51 är under pågående gallring, så är även delen norr om ån av avdelning 60.
Pågående gallringsåtgärder är korrigerade i skogsbruksplanen . För ytterligare upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Skogsvård

Enligt planen finns det 2,1 hektar skogsmark som är i behov av plantering.
Köparen övertar ansvaret för återbeskogning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. (den sk 50% regeln)

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Byggnader

Det finns en timrad stuga som ligger vid norra delen av Daltjärnen. Stugan var uppförd 2002.

Jakt

Fastigheten Ragunda Fors-Böle 2:19 har jakträtt och ingår i Sönneråsen Fors Viltvårdsområde med en areal om ca 10 300 ha, och det i sin tur i Hällesjö Korsomon Älgskötselområde. Älgjakten bedrivs inom Böle sektionsområde om ca 3 300 ha.
Jakten efter övrigt vilt får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske som bl.a. ger möjlighet till fiske i Daltjärn, Lill-Digerlemmen, Stor-Digerlemmen, och Mörtsjön.

Naturvärden

Fastigheten rymmer inga nyckelbiotoper (källa: Skogens Pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten rymmer ett fornminne i form av en "grop" (källa: Skogens Pärlor).

Andelar i samfälligheter

Fastigheten har även andel i samfällighet gällande sågplats RAGUNDA FORS-BÖLE S:5 samt område strand RAGUNDA FORS-BÖLE S:2

Täkttillstånd

På fastigheten finns ett beviljat täkttillstånd. För ytterligare information kontakta mäklaren.

Vägar

Fastigheten har andelar i vägar, Dalsbergevägens förening samt Kilvägens vägförening.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson bosatt inom Ragunda kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Pantbrev

Det finns skriftliga pantbrev till en total summa om 50 000 kr uttagna i fastigheten. Dessa är förkomna och ansökan om dödning av dessa har gjorts till Lantmäteriet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbud. Prisidé 14 500 000SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Att: Anders Sahlin, Storgatan 4E, 831 31 Östersund tillhanda senast 2024-04-08. OBS! Märk kuvertet "Fors-Böle 2:19". Det går även bra att skicka in bud på mail till anders.sahlinn@ludvigfast.se. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Skogen som klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 30 326 ton vilket motsvarar 111 120 ton koldioxid.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 832 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 8 apr

Högstbjudande: 14 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter