fbpx

Skogsfastighet i Kläppsjö, 267 ha

Prisindikation

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 30 apr

Anmäl intresse

  • Kolförråd 88 ton/ha

Om fastigheten

Mycket lättillgänglig skogsfastighet med bra vägnät, belägen i Kläppsjö strax utanför Junsele i Sollefteå kommun.
Fastigheten har en total areal om 267,5 ha varav 189,8 ha produktiv skogsmark.
Talldominerat virkesförråd om 20 700 m3sk varav 15 000 m3sk består av växtlig, medelålders skog i huggningsklass G1.
Fastigheten har löpande skötts utifrån föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen och merparten av bestånden är genomröjda och gallrade.
Jakträtt som idag ingår i Kläppsjö VVO på 6 900 ha.

Välkommen att anmäla ditt intresse för fastigheten!
Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till en prisidé av 7 500 000 kronor. Vid intresse från flera så kan försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av SOLLEFTEÅ KLÄPPSJÖ 1:13

Adress

Del av SOLLEFTEÅ KLÄPPSJÖ 1:13 88397 Junsele

Totalareal
267,5 ha
Övrigmark
4,4 ha
Betesmark
0,6 ha
Skogsmark
189,8 ha
Skogsimpediment
72,7 ha
Virkesförråd
20 737 m3sk
Total tillväxt/år
774 m3sk
Kolförråd/ha
88 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten består av tre skiften i byn Kläppsjö, ca 2 mil öster om Junsele. I Junsele finns samhällsservice såsom matbutik, pizzeria, förskola och skola.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2019 av Norra Skog och är därefter reviderad i fält i juni 2023 av Linnea Åkerlund, Ludvig & CO.

Mycket välskött skogsmark med god tillgänglighet via skogsbilväg. Fastigheten är belägen i kuperad terräng vilket medför en genomgående god medelbonitet. Utöver detta inrymmer skogsmarken en bredd av olika huggningsklasser från kalmark till slutavverkningsbar skog i huggningsklass S2, något som erbjuder ett mångfacetterat och aktivt skogsägande.

Enligt skogsbruksplanen är fastigheten ca 267 ha varav ca 189 ha utgör produktiv skogsmark och ett medelförråd på ca 109 m³sk. Totalt uppgår virkesförrådet till ca 20 700 m³sk och en för området god medelboniteten på hela 4,1 m³sk per ha och år.
Fastigheten domineras av medelålders skog i huggningsklass G1 vilket utgör 64% av produktiv areal. Skogsmarken domineras av tall, men har även goda inslag av både löv och gran.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser kan vara otillräckligt uppmärkta. Säljaren ansvarar inte för vidare utmärkning av dessa.

Jakt

Jakt i Kläppsjö VVO som jagar på ca 6 900 ha. Jakten övergår till köparen från och med nästa års jaktsäsong (Källa: Fastighetens ägare).

Forn- och kulturlämningar

På avdelning 41, 42, 49, 50, 53, 55, 56 , 58 i skogsbruksplanen finns möjlig fornlämning i form av bl.a fångstgropar (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns naturvärden i form av sumpskog i delar av avdelningarna 61, 63, 65, 66 och 67 (Källa: Skogsstyrelsen via Skogens pärlor).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom i Sollefteå kommun sedan minst ett år tillbaka.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Vägar

Fastigheten har del i Kläppsjövägarnas Samfällighetsförening som delar på gemensamma underhåll för vägarna.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.
Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från taxerad areal och lantmäteriets angivna arealer.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Fri prövningsrätt

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 16 873 ton vilket motsvarar 61 827 ton koldioxid. Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 1,15 ton kol i genomsnitt, under den närmaste tioårsperioden.

Tillträde

Äganderättens övergång kommer att ske när Lantmäteriförrättning vunnit laga kraft, under förutsättning att köpeskillingen erlagts i sin helhet samt att eventuellt förvärvstillstånd erhållits.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tis 30 apr

Prisindikation: 7 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter