fbpx

Obebyggd skogsfastighet i Stenlunda, 369 ha.

Högstbjudande

4 950 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 24 jun kl 17:00

Anmäl intresse

  • Kolförråd 74 ton/ha

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en större skogsfastighet på 369 ha varav ca 232 ha produktiv skogsmark strax norr om Storuman. Skogsbruksplanen visar på en virkesvolym om ca 18 600 m³sk varav ca 10 600 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Skogsmarken har en uppskattad årlig tillväxt på ca 470 m³sk/år och tillgängligheten är god tack vare vägar som går genom större delen av fastigheten.
Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning. Välkommen att lämna anbud!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

STORUMAN STENLUNDA 1:13

Adress

STORUMAN STENLUNDA 1:13

Totalareal
369,5 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
232,8 ha
Skogsimpediment
128,7 ha
Väg och kraftledning
6,8 ha
Inägomark
0,2 ha
Virkesförråd
18 673 m3sk
Total tillväxt/år
471 m3sk
Kolförråd/ha
74 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i augusti -23 av Ludvig & CO. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten totalt av 369,5 ha mark varav 232,8 ha produktiv skogsmark med ett medelförråd på 80 m³sk/ha. Totalt uppgår virkesförrådet till ca 18 670 m³sk och medelboniteten beräknas vara 3,3 m³sk per ha och år. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 52 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en tyngdpunkt på yngre samt äldre skog. En mindre del består av medelålders skog.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Under planperioden är det totalt föreslaget 28,7 ha ungskogsröjning och 6,4 ha återväxtkontroll.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Möjlighet till jakt i Blaikens jaktvårdsklubb som jagar på drygt 5000 ha. Nuvarande ägare har som önskemål att behålla jakträtten för en tid framöver. Överenskommelse mellan köpare och säljare sker innan kontraktstecknande.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

I avdelning 2, skifte 2 finns en registrerad nyckelbiotop på 2,3 ha samt ett naturvärde på 2,3 ha (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Enklare förråd

På fastigheten finns en lada i användbart skick som fastighetens ägare använt som förråd.

Grustag

Grustag finns på fastigheten för eget behov.

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga vägar. Servitut finns på att skota virke från skiftet söder om E12:an upp till väg.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Storumans kommun.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Skogen skapar klimatnytta!

Svenska skogen är viktig för att begränsa vår klimatpåverkan:
- Tar upp mer växthusgaser än vad som släps ut
- Bidrar med förnyelsebara råvaror
Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna. Ungefär 40% av lagrat kol i skogen finns i trädbiomassan, resten finns i humuslagret och mineraljorden.

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 149 ton kol totalt eller 0,64 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 17 227 ton vilket motsvarar 63 124 ton CO2e.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker sker via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besiktiga och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn behöver tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud med ett utgångspris på 4 950 000 SEK som säljaren accepterat som ett tänkbart försäljningspris. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna med de högsta buden. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Använd formuläret i annonsen på vår hemsida för att lämna anbud.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 655 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 24 jun kl 17:00

Högstbjudande: 4 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter