fbpx

Obebyggd skogsfastighet om ca 88 ha!

Försäljningssätt

Anbud senast tis 9 jan kl 13:00

Visning

  • Det går bra att åka ut och undersöka fastighetens markområde på egen hand. Ta gärna hjälp av försäljningsmaterial och kartor. Visa hänsyn mot markägaren, grannar, djur, allt som växer och eventuell pågående jakt i området. Allemansrätten gäller. Maila ansvarig fastighetsmäklare för personlig visning.
    Innan ni åker ut till fastigheten ska anmälan göras till ansvarig fastighetsmäklare på telefon via mail sophie.eklund@ludvigfast.se

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns tillfälle att förvärva ett sammanhållet skifte om ca 88,4 ha varav ca 79,3 ha produktiv skogsmark med 10 i bonitet. Fastigheten är belägen i Knäreds vackra natur. Ägaren har under sina år som förvaltare av skogen följt sin skogsbruksplan med stor noggrannhet. Vägnätet är väl iordning och man tar sig runt på ett enkelt och smidigt sätt. Terrängen är delvis kuperad och här växer det så det knakar i trädstammarna. Virkesförrådet är enligt nyligen uppdaterad skogsbruksplan ca 12 519 m³sk vilket innebär ett medeltal på 158 m³sk/ha. Avverkningsförslag under planperioden är 4 114 m³sk varav gallring 1 788 m³sk och föryngringsavverkning 2 326 m³sk.
Tillväxt enligt plan är i genomsnitt ca 781 m³sk per år under kommande planperiod (varav ca 679 m³sk första året) under förutsättning att föreslagna åtgärder utförs.

Den produktiva skogsmarken har tyngdpunkt på gran (65% ). Andra trädslag är tall (14% ), ädellöv (14%) samt löv (7%).

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LAHOLM LAXHULT 1:15

Adress

LAHOLM LAXHULT 1:15 Knäred

Totalareal
89,2 ha
Tomtområde
89,2 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick.
Skog och mark kan därför undersökas på egen hand före köpet för att besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Hänsyn skall dock visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.
Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.
En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Laholms kommun det senaste året.

Jakt

Jakten är fri för köparen att överta vid jaktårets slut (30/6). Älgjakten ingår i Vippentorpets älgskötselområde.
Jakttornen, vilka är 17 st till antalet, och åtel tillhör jakträttsinnehavaren och kan komma att stå kvar till jaktårets slut. Jakttornen skall inte räknas som fastighetstillbehör. Jakträttsinnehavaren förbehåller sig därför rätten att avhämta dem senast 2024-07-31 alternativt lämna kvar dem om inget annat överenskommes mellan jakträttsinnehavaren och köparen.

Fastighetsgränser

Gränserna på fastigheten har normalt tydliga linjer / sträckningar i fält och utgörs av markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan gränserna bitvis vara bristfälligt markerade. Säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa inför försäljningen eller efter genomförd affär.

Städning

Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen utan ersättning om inte annat har överenskommits. För jakttorn se ovan.

Forn- och kulturlämningar

Se skogsbruksplan för mer ingående information.

Naturvärden

Se skogsbruksplan för mer ingående information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 675 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 9 jan kl 13:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter