fbpx

Hylte Glasshult

Prisidé

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 5 mar

Anmäl intresse

Om fastigheten

Glasshult 1:2 är en renodlad skogsfastighet med bra bonitet om 9,6 m³sk/ha, högt virkesförråd och med vägar av bästa klass. Här återfinns skog i alla åldrar och huggningsklasser och har ett beräknat uttag om ca 3 000 m³sk under planperioden. Välkommen att höra av dig!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HYLTE GLASSHULT 1:2

Adress

Hylte Glasshult 1:2 31496 Torup

Totalareal
82,9 ha
Betesmark
0,4 ha
Skogsmark
73,6 ha
Skogsimpediment
5,7 ha
Vatten
3,2 ha
Virkesförråd
12 000 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Spekulanten är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av spekulanten uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsbruksplanen är ett hjälpmedel för att ge en bild av det totala fastighetsbeståndets volym, areal och trädslagsfördelning etc. Ta i beaktning att uppförd skogsbruksplan är framskriven t.o.m. 2022-05-29 vilket kan påverka den angivna virkesvolymen, dels genom tillväxt men även genom utförda skogsåtgärder. Av denna anledning har det gjorts en laserscanning med hjälp av FORAN för att ge dig som spekulant ett brett jämförelsematerial. Rapporten visar en total virkesvolym om 13 037 m³sk vilket är något högre än den totala volymen enligt upprättad skogsbruksplan. En gallring har utförts på delar av fastigheten under januari 2024 där uttaget enligt skördaren uppgick till ca 160 m³sk vilket inte framgår av de båda planerna.

Skogsvård

Det finns inga bestånd i behov av plantering eller återväxtkontroll. Ett äldre bokbestånd bör markberedas för lyckad
föryngring. Ungskogarna är till stora delar nyligen röjda. Endast en mindre yta behöver röjas omgående. Vid
bedömning av ett framtida röjningsbehov är förutsatt att det krävs minst två röjningar innan första gallring.

Vid sidan om granmonokulturerna finns god tillgång på bestånd med högre naturvärden. Öar och kanter, med
olikåldriga lövträd, intill betesmarkerna har stort landskapsvärde. Sumpskogar, våtmarker och ädellövbestånd bland
skogsbestånden bör till stor del prioritera naturvärdena före produktion. 7,5 % av skogsmarken har klassats som NS
eller NO. Kravet för certifiering är lägst 5 %.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Arealuppgifter

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

All kontakt sker enligt önskemål från
säljaren med ansvarig mäklare alternativt assisterande mäklare.
Intressenter får på egen hand eller tillsammans med mäklare besiktiga marken
efter kontakt med. Vederbörlig hänsyn
tas till omkringboende, växande gröda, pågående
jakt och liknande.

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten
och förvissa sig om dess skick, gränser och areal
före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att
på egen hand eller genom konsult före köpet
undersöka fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig
ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter
som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet
med uppgifterna är endast att underlätta
köparens besiktning av fastigheten och ge
spekulanter en övergripande bedömning om fastigheten.

Jakt

Jakträtten är fri för köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 900 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 5 mar

Prisidé: 10 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter