fbpx

Fint skogsinnehav i Hedemora 83 ha

Utgångspris

4 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Mycket välskött skogsinnehav om 83 ha produktiv skog fördelat på tre lättillgängliga skiften norr om Hedemora. Övervägande fina tallmarker med en tillväxt om ca 450 m³sk per år. Virkesförråd om 8 250 m³sk. Jakt i VVO på 1 671 ha samt en jaktvårdsförening i ett licensområde som omfattar 625 ha där främst småviltjakt bedrivs. Fiske i fvof.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HEDEMORA SMEDBY 9:17

Totalareal
83,0 ha
Skogsmark
82,3 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
8 252 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Historik över fastigheten

Nuvarande ägare förvärvade stamfastigheten 1999, skiftet på Kyrkberget som gränsar mot sjön Amungen och fastighetsreglerade 2010 till Prästgårdsskiftet som ligger väster om Kyrkberget samt 2017 skiftet vid Grönberget, kallat Djusaberget.

Vid förvärvet av Kyrkberget slutavverkades ca 20 ha granskog som sedan markbereddes och planterades 2001-2002. Nu växer här övervägande tall av god kvalitet och en första röjning utfördes under 2019. Den övriga arealen har röjts och gallrats i två omgångar kring de norra delarna runt vändplanen och mot sjön. Vägen till vändplanen har förbättrats i flera etapper och håller hög standard. Den södra ändan av skiftet har gallrats och ett 0,5 ha stort område, avdelning 12, har avverkats och planterats med gran. På avdelning 20 har det noterats några enstaka granbarkborreangrepp. En mycket gammal färdväg, kallad Kyrkbergsvägen går en bit in över skiftet.

Vägen upp till Kyrkberget anlades under 2020

Prästgårdsskiftet har röjts och gallrats och en slutavverkning om 1 ha med efterföljande markberedning och plantering av tall har utförts. Längst i söder, avdelning 1 i planen finns ett 1,3 ha stort lövdominerat blockrikt område som har avsats för miljövård. Skiftet består övervägande av tall.

Djusaberget om ca 20 ha består till största delen av tall i åldern 30-50 år där gallring är nästa åtgärd. Underväxtröjning har utförts Skiftet är lättillgängligt med en välskött skogsbilväg som korsar den södra delen.

Fastigheten är mycket välskött och tillgängligheten väldigt god. Gallringarna ligger i fas och om åtgärderna utförs enligt planen så kan fastigheten utvecklas optimalt och väl utnyttja markens goda produktionsförmåga.

Fastighetsägaren har av Mellanskog tilldelats diplom för god skogsvård.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 81,31 ha
Areal enligt fastighetskarta: 82,59 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 83 ha

Skogsuppgifter

Befintlig skogensbruksplan upprättades genom Melanskog i november 2020, tillväxt beräknat i pcSkog tom 2023. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 82,3 ha med ett virkesförråd om totalt ca 8 252 m³sk. Medeltal 100 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 68 % tall, 22 % gran och 10 % löv. Beräknad medelbonitet ca 5,8 m³sk/ha/år.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Ca 11 ha är i behov av röjning.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Djusaskiftet ligger inom Djusa-Koberga VVO och omfattar 1 671 ha. Kontaktperson Mikael Lilja.

Skiftena på Kyrkberget ingår i Smedby Jaktvårdsförening och är ett licensområde som omfattar 625 ha. Älgjakt bedrivs gemensamt, småviltjakt enskilt.

Det finns en muntlig nyttjanderätt på jakt som upphör 2024-06-30.

Fiske

Fastigheten ligger inom Husby-Hedemora fiskevårdsområdesförening. Husby-Hedemora fiskevårdsområde har inom sina gränser 35km av Dalälven, samt ett 20-tal större och mindre sjöar i direkt anslutning till älven eller uppe i skogarna. I området ingår Hovranområdet, som har sitt namn av sjön Hovran. Här förekommer rikligt med gös, lake, bäckrödning, abborre och gädda. Se vidare i länk nedan.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten innehar rätt enligt officialservitut till väg för skogstransport samt belastas av samma servitut. Fastigheten belastas av två avtalsservitut för kraftledning och väg samt vatten.

Natur och kulturvärden

En gammal färdväg, kallad Kyrkbergsvägen svänger in över avdelning 16 på Kyrkberget. För övrigt finns det i nuläget inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i tre vägsamfälligheter.
Djusa GA:1, Smedby GA:1 som förvaltas av Handabackens samfällighetsförening och Berga GA:1 som förvaltas av Berga-Starknäs Vägsamfällighet.

Debitering sker när behov finns.

Planer, bestämmelser mm

Det ligger en plan omfattande vattenskyddsområde över fastigheten, 2083-P267, berör södra delen av avdelning 11, skifte 2.

Inteckningar

Det finns två pantbrev om totalt 2 207 000 SEK. Fastigheten försäljs fri från lån.

Taxeringsvärde

Taxering genomförd 2023, taxeringsenhet 110, obebyggd lantbruksenhet

Skogsmark 81 ha 4 075 000 SEK

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på vår hemsida, www.ludvig.se/fastigheter. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilden när du befinner dig i fält, via GPS, för att få information från skogsbruksplanen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 207 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter