fbpx

Två sjönära och obebyggda skogsskiften om totalt 52 hektar

Säljs via anbudsförfarande

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 21 jan

Anmäl intresse

Om fastigheten

Vid Mjöasjöns västra strand finns dessa två obebyggda skogsfastigheter med cirka 50,5 hektar produktiv skogsmark. Fastigheterna är lättillgängliga och av skogsvolymen återfinns ca. 33% i huggningsklasserna S1 och S2 och ca. 40% finns i huggningsklass G1. Virkesförrådet beräknas uppgå totalt till cirka 12 800 m³sk. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MARK MJÖASJÖ 1:2 och 1:3

Adress

MARK MJÖASJÖ 1:2 och 1:3

Totalareal
52,6 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är upprättad i januari 2017-12-18 av Skogsstyrelsen.

Skogsbruksplanen har tillhandahållits mäklaren i form av en pcSkog-fil och med denna som underlag har planen skrivits fram av fastighetsmäklaren med hjälp av pcSkog till år 2023.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Inga åtgärder är utförda på fastigheten sedan skogsbruksplanen upprättades.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca. 50,5 hektar och består till övervägande del av gallringsskogar.

Virkesförrådet uppgår till ca. 12 805 m³sk.

Ca. 40% av volymen finns i huggningsklass G1 och ca. 33% av volymen finns i huggningsklasserna S1 och S2.

Bonitet: 7,5 m³sk/ha och år.

Trädslagsfördelning enligt skogsbruksplanen: 73% gran, 14% tall och 13% löv.

Arealen impediment uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,6 ha och består av myrmark.

Ovanstående uppgifter är hämtade från skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är upplåten t.o.m. 2024-06-30.

Nyckelbiotoper

På fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper (källa Skogens Pärlor).

Forn- & kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheterna (källa Fornsök). Övriga kulturlämningar kan finnas bl.a. i form av stengärdesgårdar och odlingsrörsen.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade och säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som inägomark och markanläggningar.

Arealuppgifter

Totala areal enligt skogsbruksplanen: 52,5 hektar.
Totala arealen är enligt SeSverige: 52,98 hektar.
Total taxerad areal: 52 ha
Total areal enligt fastighetsregistret: 525 866 kvm

Areal är enligt skogsbruksplanen fördelad enligt följande: Produktiv skogsmark: 50,5 ha, impediment: 0,6 ha, övrig mark såsom kraftledning, väg mm: 1,4 ha.
Arealer enligt taxeringen: Skogsmark: 47 ha, skogsimpediment: 3 ha, betesmark: 2 ha, övrig mark: 1 ha

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om skftenas arealer före köpet.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Taxeringsvärden

Taxeringsvärdena nedan avser fastigheterna Mark Mjöasjö 1:2 och Mjöasjö 1:3 vilka är samtaxerade.
Skogsmark: 5 991 000 kr
Skogsimpediment: 9 000 kr
Betesmark: 45 000 kr
Summa taxeringsvärde: 6 045 000 kr
Taxeringsår: 2023
Taxeringsenhet: 110 - Lantbruksenhet obebyggd

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar som gäller för fastigheterna redovisas i bilagt prospekt som ni finner under Dokument & bilagor.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheterna omfattas ej av några planer eller bestämmelser (källa Lantmäteriet).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskartans data visar den framskrivna planen.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Visning

Fastigheterna besiktigas på egen hand. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse med ansvarig mäklare.

Anbud

Skriftligt anbud skall vara ansvarig mäklare tillhanda på någon av nedanstående adresser.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling
Att: Marcus Knutsson
Lagercrantz Plats 5
504 31 BORÅS

E-post: marcus.knutsson@ludvigfast.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 21 jan

Säljs via anbudsförfarande: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter