fbpx

Större skogsfastighet i Härjedalen med möjlighet till förvärv av juridisk person!

Prisindikation

25 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Anmäl intresse

  • Kolförråd 73.9 ton/ha

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet i ett skifte om 786 ha, belägen i Vemhån strax söder om Vemdalen.
Fastigheten sträcker sig från byn Vemhån och upp mot Olåsflöten.
Den produktiva skogsmarken uppgår till 647 ha och håller ett virkesförråd om ca 56 400 m3sk.
Virkesförrådet består av skog i alla åldrar där ca 20 200 m3sk återfinns i huggningsklass S1 och S2.
Skiftets mer låglänta delar har en fin tillväxt med gott om växande skog och fastighetens årliga tillväxten beräknas till hela 1 842 m3sk per år.
På de mer höglänta områdena finns äldre naturskog med fjällkaraktär och fina jaktmarker.
Fastigheten har jakträtt och ingår i Vemhåns Viltvårdsområde på 10 000 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN HÅN 1:10

Totalareal
786,0 ha
Myr/kärr/mosse
101,3 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Skogsmark
674,3 ha
Övrigmark
10,0 ha
Virkesförråd
56 410 m3sk
Total tillväxt/år
1 842 m3sk
Kolförråd/ha
73.9 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2023.
Fastigheten har en total landareal om 786 ha varav ca 674 ha produktiv skogsmark.
Totalt virkesförråd om 56 410 m3sk varav ca 25 200 m3sk i huggningsklass G2, S1 och S2.
Enligt skogsbruksplanen visar trädslagsfördelningen 53 % tall, 44% gran och 3 % löv.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,2 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och ingår i Vemhåns Viltvårdsområde som omfattar en areal om ca 10 000 ha.
Småviltjakten bedrivs över hela arealen , medan älgjakten är uppdelad i två olika jaktlag inom området.
Jakträtten övergår till köparen 2024-07-01

Vägar

Fastigheten har andelar i två gemensamhetsanläggningar gällande väg, HÄRJEDALEN HÅN GA:17 och HÄRJEDALEN HÅN GA:7, vilka förvaltas av Kölvägens samfällighetsförening.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tjugosex Kulturlämningar registrerade på fastigheten.
L2021:4905 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4792 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4791 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4789 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4783 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4813 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:5546 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L1946:5665 Källa med tradition - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:5545 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:5141 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:5142 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4788 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4978 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4979 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4972 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4971 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4902 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4980 Område med skogsbrukslämningar - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4977 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4903 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:5693 Övrigt - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:5062 Område med skogsbrukslämningar - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4974 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4975 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4976 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
L2021:4904 Kolningsanläggning - Övrig kulturhistorisk lämning
Källa: Fornsök.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Anbud skickas via mail till ida.steffansson@ludvigfast.se alternativt via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Ida Steffansson, Postgatan 13 A, 846 31 Hede.
Märk mail eller kuvert med "Hån 1:10".
Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 49 831 ton vilket motsvarar 182 590 ton koldioxid.

Taxeringsvärde

Fastigheten är i dagsläget samtaxerad varför något taxeringsvärde ej finns att redovisa.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Prisindikation: 25 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter