fbpx

Obebyggd skogsfastighet med hög tillväxt

Utgångspris

8 500 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

De obebyggda skiftena av fastigheten Torp 1:1 är belägna ca. 1,5 km nordnordväst om Kungsäters samhälle i Varbergs kommun. Delarna av fastigheten som ska avstyckas och försäljas är fördelad på två skiften om totalt ca. 46 hektar varav ca. 42 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet beräknas uppgå till ca. 10 250 m³sk och skiftena har en medelbonitet om 8,9 m³sk/ha. Ansökan om en lantmäteriförrättning är inlämnad och skiftena kan sannolikt bilda egen fastighet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Varberg Torp 1:1, del av

Adress

Obebyggd skogsfastighet 51992 Kungsäter

Totalareal
46,0 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är upprättad i mars 2021 av Södra Skogsägarna.

Då lantmäteriförrättningen beräknas vara klar 2024 har skogsbruksplanen skrivits fram tre tillväxtsäsonger med hjälp av pcSKOG.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Inga gallringar eller slutavverkning är utförda sedan skogsbruksplanen upprättades. Röjning samt underväxtröjning före gallring är utförda i avdelningarna: 20, 21, 29, 33, 26, 28 och 36.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken som ska försäljas uppgår till ca. 46 hektar och består till övervägande del av gallrings- och slutavverkningsbar skog.
Nedan redovisade uppgifter gäller de delarna av fastigheten som är till salu.

Virkesförrådet uppgår enligt den framskrivna skogsbruksplanen till ca. 10 250 m³sk.

Merparten av volymen fördelas på ca. 5 199 m³sk G1-skog och ca. 4 037 m³sk S1-skog .

Bonitet för den del av fastigheten som försäljes är enligt skogsbruksplanen: 8,9 m³sk/ha och år.

Trädslagsfördelning för skiftet enligt skogsbruksplanen: 87% gran, 8% tall och 5% löv.

Arealen impediment beräknas uppgå till ca. 2,2 ha och består av mossmark.

Jakt

Jakträtten är upplåten t.o.m. 2023-12-31. Jakttorn som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen utan vederlag.

Nyckelbiotoper

På de delar av fastigheten som försäljningen avser finns inga registrerade nyckelbiotoper (källa Skogens Pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på de delar av fastigheten som försäljningen avser (källa Fornsök). I avdelning 27 återfinnes en torpruin och övriga kulturlämningar kan finnas bl.a. i form av stengärdesgårdar och odlingsrörsen.

Gränser

Skiftenas gränser är till stora delar välmarkerade men vissa partier kan vara bristfälligt markerade i terrängen. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna. Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Arealuppgifter

Inga fastställda arealuppgifter finns för den del av fastigheten som denna försäljning avser.

Den totala arealen som avses försäljas är via skogsbruksplanen beräknad till ca. 46 hektar.

Den totala arealen som försäljningen avser är enligt SeSverige: 45,85 hektar.

Areal är enligt skogsbruksplanen fördelad enligt följande: Produktiv skogsmark: 42,4 ha, impediment: 2,2 ha, övrig mark såsom kraftledning, väg mm: 1,4 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om skftenas arealer före köpet.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som inägomark och markanläggningar.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör en del av fastigheten Torp 1 :1 varför fastighetsbildning måste ske.

Parterna förbinder sig att finna sig i sådana mindre jämkningar beträffande gränser som vid fastighetsbildningen bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

En ansökan om lantmäteriförrättning är inlämnad av säljaren och registrerades hos Lantmäteriet i Varberg 2022-02-03.

Kostnaden för fastighetsbildningen bekostas i sin helhet av köparen.

Objektet som säljs kommer att vara fri från penninginteckningar.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Taxeringsuppgifter

Då försäljningen avser delar av fastigheten finns inga fastställda taxeringsvärden för de delar som försäljes. De taxeringsvärden som finns omfattar hela fastigheten med ytterligare skog, inägomark och byggnader och avser således ej denna del.

Taxeringsvärdena nedan avser hela fastigheten Torp 1:1 samt den samtaxerade fastigheten Torp 1:6.
Skogsmark: 7 652 000 kr
Skogsimpediment: 12 000 kr
Åkermark: 726 000 kr
Betesmark: 90 000 kr
Ekonomibyggnad: 219 000 kr
Småhusmark: 219 000 kr
Bostadsbyggnad: 1 555 000 kr
Summa taxeringsvärde: 10 473 000 kr
Taxeringsår: 2020

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar som gäller för hela fastigheten Torp 1:1 redovisas i bilagt prospekt som ni finner under "Prospekt".

Köparen förbinder sig att finna sig i rättigheter, belastningar, servitut, nyttjanderätter och dylikt som Lantmätaren vid fastighetsbildningen bedömer erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Planer, bestämmelser mm

De delar av fastigheten som försäljningen avser omfattas ej av några planer eller bestämmelser (källa Lantmäteriet).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskartans data visar den framskrivna planen.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anbud

Skriftligt anbud skall vara ansvarig mäklare tillhanda på någon av nedanstående adresser.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling
Att: Anders Emmoth
Lagercrantz Plats 5
504 31 BORÅS

E-post: anders.emmoth@ludvigfast.se

Visning

Fastigheten besiktigas på egen hand. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse med ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter