fbpx

Skogsfastighet

Mer skog i Gagnef, 57 ha

Högstbjudande

3 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Tillväxtskog om 54 ha produktiv mark, med bra vägnät, fördelat på två skiften. Övervägande tallskog med en bonitet om 5,7 m³sk/ha/år. Totalt virkesförråd ca 8 250 m³sk varav ca 1 000 m³sk är avverkningsbart. Två jakträtter i vvo. Fiske i fvof.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GAGNEF FÄRMSNÄS 6:4

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
58,7 ha
Skogsmark
54,1 ha
Myr/kärr/mosse
3,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Vatten
0,9 ha
Virkesförråd
8 273 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 57,68 ha
Areal enligt fastighetskarta: 58,46 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 57,8 ha landareal och 0,9 ha vatten

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i oktober 2022 av DSK Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 54,1 ha. Fastigheten domineras av medelålders gallringssko och åtkomsten från skogsbilväg är bra. Virkesvolymen är uppskattad till ca 8 273 m³sk. Medeltal 153 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 69 % tall, 19 % gran och 12 % löv. Beräknad medelbonitet 5,7 m³sk/ha/år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Natur och kulturvärden

Det södra skiftet vid Skallbodarna berörs av sumpskogsområde, se bilagd karta.

För övrigt finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Det norra skiftet ligger inom Rista Grönvalls VVO; 6 446 ha, kontakperson Johan Lundberg 070-604 23 51, en jakträtt per 35 ha
Det södra skiftet ligger inom Tjärnskogens VVO, 3 701 ha, kontaktperson Mikael Svärd 070-424 33 56, en jakträtt per 20 ha

Fiske

Fastigheten ligger inom Gagnef-Mockfjärds fiskevårdsområdesförening, www.gagneffiske.se

Vägar och samfälligheter

Fastigheten innehar en större andel i ett antal samfälligheter. Totalt har fastigheten andel i 20 samfälligheter varav andelen överstiger 10% i 11 av dessa där två är fiskesamfälligheter. Här kommer en beskrivning av de 9 samfälligheterna, det finns även kartor bilagda objektsbeskrivningen.

Färmsnäs S:5, 21,251%, ett litet skifte mitt i Tansbodarna om 300 kvm samt en bit samfälld väg strax öster om Färmsnäs
Färmsnäs S:12, 10%, ett litet skifte om 0,02 ha i Färmsnäs
Färmsnäs S:15, 10%, ett bebyggt skifte om 0,37 ha i Grävenberget
Färmsnäs S:18; 75% ; ett obebyggt skifte om 0,28 ha i Grävenberget
Färmsnäs S:22, 42,857%, ett sifte om 3,18 ha varav ca hälften vatten på västra sidan om Tansen
Färmsnäs S:23, 75%, två mindre skiften om totalt 0,55 ha på västra sidan om Tansen
Färmsnäs S:24, 17,801%, samfällda vägar i Färmsnäs
Färmsnäs S:25, 17,801%, ett skifte om 0,73 ha vid södra delen av sjön Vinnarn i Färmsnäs. Här ligger en badplats samt ett antal byggnader (4), en gammal sågplats. Det finns 18 delägande fastigheter
Färmsnäs S:26, 17,081%, litet skifte om 0,2 ha mitt i Färmsnäs

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar som förvaltar vägar. Rista Mons samfällighets förening och Altenvägarnas samfällighets förening. Avgift beror på föreningens kostnader. 2022 debiterades 2 504 kr.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett avtalsservitut som medger rätt till vatten till förmån för 11 fastigheter. Det ligger en gammal källa på fastigheten som tidigare utgjorts Färmsnäs vattentäkt vilken inte längre nyttjas.

Inteckningar

Fastigheten innehar inga inteckningar.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad varför något taxeringsvärde ej kan anges.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med fastighetsgränser, indelning, avdelningsdata som GPS-position i fält. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Gå på virtuell visning med Gårdskartan. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter