fbpx

Välskött skog – Halland, 569 ha

Försäljningssätt

Bud senast ons 3 apr kl 12:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Total areal om 569 hektar varav 521 hektar mycket välskött skog. Uppskattat virkesförråd om cirka 86 000 m³sk. Bra arrondering och bra vägar och fina jaktmöjligheter. Gräns i flera sjöar och bra fiskevatten. Enklare byggnadsbestånd. Bud på helheten alternativt i delar.

Johan Herrlin, Ansvarig fastighetsmäklare
Philip Ling, Fastighetsmäklare
Sophie Eklund, Fastighetsmäklare

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Halmstad Havraryd 1:2, 1:4, Tavla 2:12, 2:19 och Timrilt 4:8

Totalareal
569,3 ha
Övrigmark
7,0 ha
Åkermark
6,0 ha
Skogsmark
520,9 ha
Skogsimpediment
24,8 ha
Vatten
10,6 ha
Virkesförråd
85 934 m3sk
Boyta
115 kvm
Antal rum
7 st

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnader

Fastigheten Havraryd 1:2 och Havraryd 1:4 har byggnader. Havraryd 1:2 har en stuga på ofri grund.

Bostad Havraryd 1:2

Charmerande kringbyggd gård med tre byggnader fördelat på ett tidstypiskt Hallandstorp som speglar en enkel och genuin livsstil, där material från byggtiden är bevarade och den traditionella planlösningen är en viktig del av karaktären. Här lever man nära naturen och här råder lugn och ro. Utrymmena har anpassats för att fylla de behov som behövs vid jakt och diverse förvaring.

Planlösningen är fördelad enligt följande: Entré, storstuga med öppen spis, ett genomgångsrum, två sovrum samt arbetskök med trivsam separat matplats med plats för ca 4-6 personer. Badrum i enklare standard. Träbjälklag, tvåglasfönster samt stående träpanel under betongpannor. Uppvärmning sker genom direktverkande el och öppen spis samt vedspis i köket (ej eldningsbar).

​​Boyta: 70 m²
Taxeringsvärde: 855 000 SEK​​
Vatten: Grävd brunn
Avlopp: Enskilt avlopp från 1993​ (ej godkänt)

Stuga Havraryd 1:2

​Byggnaden består av en boendedel bestående av 3 rok, varav 2 sovrum, pentry, badrum med duschutrymme samt en förvaringsdel där det även återfinns ett mindre kylrum av enklare karaktär. ​

​Boyta: 45 m²
​Taxeringsvärde: 593 000 SEK

Ekonomibyggnad Havraryd 1:2

Ekonmibyggnad av äldre standard. Byggt på trästomme under nytt plåttak med träfasad.

Stuga på ofri grund

På fastigheten finns en stuga på ofri grund med adressen ​Torlabo 491 som återfinns i avdelning 187.

Bostad Havraryd 1:4

På privat och avskilt läge ligger den här mindre gården omsluten av böljande inlands landskap. Havraryd är högt beläget och till gården tillhör en bit betesmark, ekonomibyggnad/enklare äldre stall med tre hästboxar, vedförråd/garage. Bostadshuset är ett typiskt torp med stående träpanel, torpargrund samt eternittak. Planlösningen är trevlig med stort lantligt kök, vedspis (ej besiktigad), matplats, badrum i äldre skick med våtrumstapet, våtrumsgolv, dusch, toalett, handfat samt toppmatad tvättmaskin. Vidare finns sovrum och sällskapsrum med kakelugn (ej besiktigad). Inredd vind med två sovrum.

​Boyta: 100 m²
​Taxeringsvärde: 662 000 SEK
Vatten: Grävd brunn
Avlopp: Äldre ej godkänt avlopp.

Ekonomibyggnad Havraryd 1:4

Ekonomibyggnad av äldre standard. Byggt på trästomme under nytt plåttak med träfasad. Lämplig till förvaring med potential för hästar eller mindre djurhållning.

Besiktning och undersökningsplikt

All kontakt sker enligt önskemål från säljaren med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand eller tillsammans med mäklare besiktiga marken. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

​Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en övergripande bedömning om fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten genom avtal t.om. 2024-06-30. Därefter är jakträtten fri för köparen.
Fastigheterna ingår i älgskötselområde.

På fastigheten finns goda möjligheter att skapa fantastiska jaktminnen. Här återfinns de klassiska viltslagen såsom hare, räv, rådjur och älg. Även vildsvin och dovhjort förekommer där vildsvin finns i relativt stor omfattning. Dovhjort finns i viss utsträckning. Markerna har jagats aktivt under många år med en god viltförvaltning.

Fiske

​Fastigheterna har del i Yasjön och Torlabosjön samt gräns mot Spjutasjön och Yakalven. Fastigheterna ingår i Yasjöns fiskevårds-områdesförening. Ca 10,6 ha vatten. Dessa mindre sjöar erbjuder mycket fina möjligheter till fiske där de traditionella fiskarterna finns att tillgå. Här återfinns även ädelfisk i viss mån.
I anslutning till gårdscentrat finns ett par dammar som är fritt för ny ägare att förfoga över.

Vägar

Väl utbyggt vägnät i god vägstandard. Bra infrastruktur med bra möjligheter till virkestransporter, jakt, allmän tillsyn samt förvaltning.

Skogsuppgifter

Spekulanten är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av spekulanten uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper.

​Skogsbruksplanerna är upprättade enskilt för vardera fastighet där Halmstad Tavla 2:12 & Tavla 2:19 är upprättade gemensamt. De tre skogsbruksplanerna är således sammanräknade för att ge en bild av det totala fastighetsbeståndets volym, areal och trädslagsfördelning etc. För fastigheterna har det gjorts en laserscanning med hjälp av FORAN för att ge dig som spekulant ett brett jämförelsematerial. FORAN-rapporten visar en total virkesvolym om ca 89 300 m³sk vilket är något högre än den totala volymen enligt upprättade skogsbruksplaner som anger en uppskattad volym om ca 86 000 m³sk (inklusive ett års tillväxt Timrilt & Tavla fastigheterna). Senast gjorda fastighetstaxering visar en uppskattad virkesvolym om totalt ca 102 800 kbm.​ ​

Skogsmarken är genomgående välskött. Här återfinns skog i samtliga huggningsklasser med ett högt virkesförråd och en mycket bra åldersfördelning.

​Inom planperioden ligger ett avverkningsförslag på totalt ca 31 700 m³sk fördelat på ca 23 500 m³sk föryngringsavverkning, 8 100 m³sk gallring. Beräknad tillväxt totalt över samma tidsperiod uppgår till 33 400 m³sk beräknat med hänsyn till föreslagna åtgärder. Alla fastigheterna har en tillfredsställande trädslagsfördelning där det dominerande trädslaget är gran. Här finns även tall, lärk, löv och ädellöv. Totalt uppgår andelen gran till ca 68% och tall uppgår till ca 18% sett över alla fastigheter. Resterande 14% består av löv, lärk samt ädellöv, där både ek, bok och lönn finns i viss utsträckning.

​Den goda bonitet som återfinns varierar något fastigheterna emellan och ligger på 8,3, 9,5 och 10,1 för de olika enheterna vilket ger goda förutsättningar för hög avkastning. Fastighetsbeståndet består till stor del av gallringsskog med 51% av den produktiva arealen inom huggningsklasserna G1 och G2. 23% av den produktiva arealen återfinns i huggningsklasserna S1 och S2.

Skogsvård

Naturvården består främst av ädellövskog och blandskog. Skogsstyrelsen har registrerat två områden som nyckelbiotop och fyra områden med höga naturvärden. Rådande förslag för naturvårdsskötsel innebär att knappt 7 % av den totala produktiva skogsmarken indelas i målklassen NS (Naturvårdsmål – skötsel) och NO (Naturvårdsmål orört). Målklassning har utförts enligt Skogsbiologernas naturvärdesbedömning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngrings- avverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Lantmäteriförrättning

För fastigheten Havraryd 1:2 finns en inlämnad avstyckning av bostadshusen. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Vindkraftspark Tavla 2:19

Företaget VASA VIND AB är i startgroparna att projektera en vindkraftspark med 10 verk. Projektet heter Bräknesbacken. Som framgår av kartan ( filen ligger under fakta) ligger fastigheten Tavla 2:19 nära två av de verk som planeras för och inom det ytterområde som vindkraftverkens blad kan svepa över (ca 90 m från positionen), se karta. Därför är enligt Vasa Vind AB denna fastighet intressant för dem att teckna avtal för. Dock har nuvarande fastighetsägare inte upplåtit någon nyttjanderätt för att projektet ska gå vidare på aktuell fastighet. Dörren står öppen för den nya ägaren att ingå ett nyttjanderättsavtal eller avstå.

För mer information och kontaktuppgifter till VASA VIND AB vänligen gå in på https://www.vasavind.se/braknesbacken

Arealuppgifter

Egendomen som säljs består av totalt 5 fastigheter. Enligt skogsbruksplan är total areal ca 569 ha varav ca 558,7 ha landareal samt 10,6 ha vatten. Arealen kan skilja sig åt beroende på källa och köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.​

​Arealuppgifter
Arealuppgifter enligt:
Skogsbruksplan: 569 ha
Taxeringsuppgifter: 542 ha
SeSverige: 569 ha

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 865 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 3 apr kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter