fbpx

Valsta Gård 385 ha

Högstbjudande

60 000 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välskött större skogs- och lantbruksegendom mellan Flen och Nyköping, ca tre mil nordväst om Nyköping. Representativ och ändamålsenlig bebyggelse med huvudbyggnad uppförd omkring år 1875 och tillhörande ekonomibyggnader. Funna lämningar visar att gårdscentrum bebotts så tidigt som på 1000-talet. Under 1970-talet sammanlades Valsta storgård med Löta Dalbygård. Sammanlagt finns på de två gårdscentrummen numera fem bostadshus varav tre är permanentbostadshus och två är sommarbostäder. Dalbygårds ekonomibyggnader används av arrendatorn som även brukar åker -och betesmarken som femårigt sidoarrende. Två av bostäderna på Dalbygården är uthyrda till externa hyresgäster. Fastigheten erbjuder förutom sina mycket goda jordar fantastiska jakt och fiskemöjligheter. Jakträttigheten är tillgänglig för köparen från och med utgången av jaktåret. God jakt på de flesta klövviltsarter. God tillgång på rådjur och vildsvin. Fiske i det samfällda vattnet i sjöarna Mäskaren och Yngaren. Markerna fördelar sig på 128 hektar åker, 11 hektar bete och 221 hektar produktiv skog. Jordbruksmarken består till största del av lerjordar. Virkesförråd om totalt ca 42.600 skogskubikmeter på frisk mark med goda drivningsförhållanden och mycket hög bonitet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

FLEN BETTNA-LÖTA 23:2, 2:15, 2:16, 2:22

Adress

Valsta Gård 64262 Bettna

Totalareal
380,2 ha
Övrigmark
11,1 ha
Åkermark
128,0 ha
Betesmark
11,0 ha
Skogsmark
221,2 ha
Skogsimpediment
3,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Vatten
5,1 ha
Virkesförråd
44 217 m3sk
Boyta
588 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad, Valsta

Representativ huvudbyggnad i mycket gott skick uppförd år 1875. Huset är rest på putsad stengrund och består av två våningsplan med källare under del av konstruktionen. Rymliga verandor och balkonger på två sidor av huset. Stomme av timmer och fasad av stående och liggande träpanel under tak av betongtegel.
Invändigt är bostaden indelad i nio rum och kök fördelat på en taxerad boyta om 335 kvadratmeter och biyta om 140 kvadratmeter. Tillkommer flera rymliga hallar, tvättstuga, två badrum, ett duschutrymme och tre toalettutrymmen. Två av rummen är rymliga salar med öppna spisar. Källare med garage, pannrum, vedförråd, matkällare samt förvaringsutrymmen. Välbevarade trägolv och fina originaleldstäder. Uppvärmning med bergvärmepump (IVT installerad år 2005. Två borrhål om 150 meter vardera) via vattenburet system med radiatorer. Möjlighet till vedeldning i öppna spisar. Enskilt vatten från grävd brunn och kommunalt avlopp (Ej avgiftsbelagt. Underhållsansvar från hus till stamnätet). Kommunalt vatten finns nära ifall man vill ansluta fastigheten. Vattenbrunnen servar även två hus på grannfastigheter. Huset är väl tilläggsisolerat. Nuvarande ägare har även låtit installera larm med kameraövervakning.

Sommarbostad (Brygghuset), Valsta

Sommarbostad i fint skick med fasad av stående träpanel under tak av betongpannor. Huset är sannolikt uppfört på 1800-talet och består av ett rum och kök i ett våningsplan. Tillkommer oinredd del. Byggnadsyta enligt försäkringsbesked om 56 kvadratmeter. Fungerande kamin och vedspis. Sommarvatten utanför bostaden. Utedass i uthuset. Avlopp saknas. Bostaden med tillhörande uthus är uthyrt till en ägare av en grannfastighet.

Ladugård Valsta

Träkonstruktion med fasad av stående träpanel och liggande timmer under tak av plåt. Byggnaden är indelad i verkstadsdel med stora skjutportar på gjuten grund, lösdriftshall för hästar med anslutande hagar, lider och förrådsdelar.

Magasin Valsta

Äldre timmerkonstruktion i två våningsplan. Fasad av liggande timmer och stående träpanel under tak av plåt. Byggnaden används idag som förrådsutrymme. Här återfinns även gårdens renoverad och välbevarad konstruktion för den befintliga vällingklockan.

Garage Valsta

Ombyggd ekonomibyggnad med gjuten platta. Stomme och fasad av liggande timmer och stående träpanel under tak av plåt. Byggnaden används som garage och förrådsutrymme.

Hönshus/svinhus Valsta

Timmerkonstruktion uppförd på stengrund av huggen sten med fasad av liggande timmer under tak av plåt. Tidigare hönshus och svinhus.

Kostall Valsta

Kostall med fasad av putsad sten och stående träpanel under tak av eternit och plåt. Tillhörande gödselplatta. Byggnaden används idag som förrådsutrymme.

Uthus till sommarbostaden Valsta

Välskött bod med utedass. Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av plåt. Byggnaden hyrs av en granne.

Huvudbyggnad, Dalbygård

Permanentbostadsbyggnad i gott skick med putsad fasad under tak av betongtegel. Bostad är rest på gjuten grund med källare år 1952. Huset är indelat i fem rum och kök fördelat på två våningsplan. Möblerbar hall och nytt badrum tillkommer. Taxerad boyta om 144 kvadratmeter. Biarea om 84 kvadratmeter. Vatten från borrad brunn gemensam för alla hus på Löta Dalbygård. Avlopp till gemensam ny reningsanläggning med fosforfälla. Uppvärmning med bergvärme via vattenburet system med radiatorer. Öppen spis med insats. Nyligen gjordes en större översyn och åtgärd av ventilationssystemet. Bostaden är uthyrd.

Bostadshus, Dalbygård

Timmerkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av betongpannor. Huset består av tre rum och kök uppdelat på två våningsplan. Tillkommer hall och badrum. Källare med garage och tvättstuga. Uppvärmning med bergvärme via vattenburet system med radiatorer. Taxerad boyta om 109 kvadratmeter. Vatten från gemensam borrad brunn på gårdscentrummet. Enskilt avlopp till reningsverk med fosforfälla.

Sommarbostad, Dalbygård

Sommarbostad med fasad av stående träpanel under tak av betongpannor. Huset består av tre rum och kök i två våningsplan. Boyta om 52 kvadratmeter (boyta enligt försäkringsbrev). Fungerande kakelugn. Uppvärmning med luftvärmepump (luft/luft) Vatten från gemensam vattenbrunn. Enskilt avlopp till reningsverk med fosforfälla. Bostaden är uthyrd.

Verkstad Dalbygård

Verkstadsbyggnad om 74 kvadratmeter på gjuten platta. Stomme av trä och fasad av stående träpanel under tak av plåt. Vidbyggd barack som ägs av tidigare jaktlaget och som har fungerat som deras möteslokal. Osäkert ifall de tar baracken med sig eller om de lämnar den innan nya ägare tar över gården.

Ladugård Dalbygård

Stor ekonomibyggnad med stomme av trä och fasad av stående träpanel under tak av plåt och eternit. Indvändigt indelad i båsladugårdsdel, lösdriftsdel med ligghallar, utlastningsfickor, maskinhall, lider, hydroforrum, förvaringsutrymmen och skulle mm. Två stycken plansilos och höförvaring. Byggnaden ingår i jordbruksarrendet.

Uthus Dalbygård

Ekonomibyggnad med stomme av trä och fasad av stående träpanel under tak av plåt. Del av byggnaden disponeras av hyresgästen av huvudbyggnaden på Dalbygård. Övriga delar används som förvaringsutrymme.

Allmänt om Valsta Gård

Välskött större skogs- och lantbruksegendom mellan Flen och Nyköping, ca tre mil nordväst om Nyköping. Representativ och ändamålsenlig bebyggelse med huvudbyggnad uppförd omkring år 1875 och tillhörande ekonomibyggnader. Funna lämningar visar att gårdscentrum bebotts så tidigt som på 1000-talet. Under 1970-talet sammanlades Valsta storgård med Löta Dalbygård. Sammanlagt finns på de två gårdscentrummen numera fem bostadshus varav tre är permanentbostadshus och två är sommarbostäder. Dalbygårds ekonomibyggnader används av arrendatorn som även brukar åker -och betesmarken som femårigt sidoarrende. Två av bostäderna på Dalbygården är uthyrda till externa hyresgäster. Fastigheten erbjuder förutom sina mycket goda jordar fantastiska jakt och fiskemöjligheter. Jakträttigheten är tillgänglig för köparen från och med jaktårets utgång 2024-07-01. God jakt på de flesta klövviltsarter. God tillgång på rådjur och vildsvin. Fiske i det samfällda vattnet i sjöarna Mäskaren och Yngaren. Markerna fördelar sig på 128 hektar åker, 11 hektar bete och 221 hektar produktiv skog. Jordbruksmarken består till största del av lerjordar. Virkesförråd om totalt ca 44 200 skogskubikmeter på frisk mark med goda drivningsförhållanden och mycket hög bonitet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co Fastighetsförmedling ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet AB.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 221,2 ha med ett virkesförråd om totalt
44 217m³sk varav ca 20 000 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsbruksplanen har justerats med utförda åtgärder och tillväxt till dags datum 2024-05-20.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är väl markerade i fält med tryckta stolpar med rödmålad topp.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Åkermark

Åkermark med en taxerad areal om 128 hektar. För området mycket goda jordar och stora sammanhängande skiften. Åkermarken är för närvarande utarrenderad.

Betesmark

Betesmark med en taxerad areal om 11 hektar. Betesmarken är för närvarande utarrenderad.

Jakt

Mycket goda jaktmöjligheter. Fastigheten ingår i älg -och kronskötselområde. Gott om rådjur och vildsvin. Både kronvilt och dov finns. Jakten är tillgänglig för köparen från och med jaktårets slut 2024-07-01.

Fiske

Fiskemöjligheter i fiskevårdsområdet för Yngaren och Mäskaren.

Arrenden och nyttjanderätter

Åker -och betesmarken är utarrenderad tillsammans med ladugården på Löta Dalbygård. Arrendet är ett femårigt sidoarrende med löptiden 20210314 - 20260314. Den årliga arrendeavgiften erläggs i efterskott med 200 000 kronor plus moms.
Ettårigt hyreskontrakt huvudbyggnad Löta Dalbygård. Uthyrt sedan maj 2022. Kallhyra 96 000 kronor/år.
Hyreskontrakt "flygel" Löta Dalbygård. Kallhyra 49 200 kronor/år
Ettårigt hyreskontrakt sommarbostad Dalbygård. Kallhyra 23 640 kronor/år.
Ettårigt hyreskontrakt sommarbostad (Brygghuset) med uthus Valsta Gård. Kallhyra 12 000 kronor/år
Ettårigt arrendekontrakt för hästbete och del av lösdriftsbyggnad (1,3 ha åker och 1,8 ha betesmark) Avgift 1 500 kronor/år
Femårigt arrende av plats för skylt Flens kommun. Avgift 3 000 kronor plus moms/år
Avtal med grannfastighet om tillgång till vattenanläggning 2 000 kr/år
Avtal med grannfastighet om tillgång till vattenanläggning 2 000 kr/år

Forn- och kulturlämningar

Flera fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Visning

Visning enligt överenskommelse med ansvarig mäklare. Markerna besiktigas med fördel på egen hand eller tillsammans med sakkunnig när det passar den intresserade. Vid besiktningen skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Friskrivning dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Friskrivning energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Bredband

Bredband finns indraget i alla tre bostadshusen husen på Dalbygård samt huvudbyggnaden på Valsta Gård.

Avloppsanläggning

Gemensam ny avloppsanläggning med fosforfälla för bostadshusen på Dalbygård. Besiktigas en gång per år.

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Vägsamfällighet Löta-Sjölunda 31/113 andelar. Ingen utdebitering av kostnader de senaste fem åren. Vägen erhåller statsbidrag och kommunalt bidrag.
Dikningsföretag Skaresta-Hagby-Löta 5,4754 %. Debiteras vid behov. Senast 2018 debiterades det ut 4 928 kronor efter dikesrensning.
Andel i Oppunda Häradsallmänning. Årlig utdelning har varit:
2018, 19 089 kronor
2019, 12 884 kronor
2020, 10 184 kronor
2021, 6 771 kronor
2022, 11 954 kronor

Bettna-Löta 2:15, 2:16, 2:22

Avstyckade obebyggda tomter bestående av jordbruksmark. Används idag som jordbruksmark. Inget nu aktuellt och gällande bygglov finns.

Valstas försvunna runsten..

Enligt lantmäterikarta från 1688 stod runstenen i en skeppssättning strax öster om byns gravfält och i anslutning till den landsväg som då gick genom Hwalsta by. Vägen syns fortfarande väster om huvudbyggnaden på Valsta. År 1786 beskrivs runstenen i text och är fortfarande kvar på sin plats. Sedan ca 200 år tillbaks är stenen försvunnen och många är de som sökt den sedan dess. Runstenen restes ursprungligen av Lav över sonen Solve som dog i väster. Vid utgrävningen av huvudbyggnaden antogs det att stenen skulle återfinnas under huset men så var ej fallet. Runtextens stil tyder på att stenen rests omkring år 1000. Stenen som var ca 2,4 meter hög var placerad mitt i skeppssättningen som en mast med segel.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 578 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter