fbpx

Tillväxt i Björbo, Gagnef!

Utgångspris

3 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Investering i en välskött och lättillgänglig lantbruksfastighet belägen i Gagnef. Totalt 67 hektar om två skiften varav 63 hektar produktiv skog. Med ett virkesförråd på omkring 7 700 m³sk, varav 3 000 m³sk är redo för avverkning, är detta en tillväxtinriktad skogsfastighet. Fastigheten inkluderar även jakträttigheter i VVO och fiskemöjligheter i FVOF. En investering med potential för långsiktig avkastning.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GAGNEF BJÖRBO 48:35

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
67,2 ha
Skogsmark
62,7 ha
Myr/kärr/mosse
1,7 ha
Inägomark
0,6 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Övrigmark
0,9 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
7 735 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Dala Planläggning i juli 2023 inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 62,7 ha med ett virkesförråd om totalt ca 7 735 m³sk. Medeltal 123 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 40 % tall, 48 % gran och 12 % löv. Beräknad medelbonitet ca 6,1 m³sk/ha/år. Fastigheten är dominerad av skog yngre än 50 år.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 66,82 ha
Areal enligt fastighetskarta: 66,82 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 67,1 ha

Natur och kulturvärden

På skiftet vid Björbo finns en noterad äldre boplats som är registrerad som fornminne, areal 0,27 ha. Det södra skiftet berörs i den nordöstra delen av fäbodmark.

Fornlämningar skyddas genom Lagen om kulturminnen (KML). Det är enligt lagen om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Fastigheten ligger inom Björbo viltvårdsområde om 11 706 ha. En jakträtt per påbörjad 50 ha. Säljaren avser behålla en jakträtt.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i vägsamfälligheten Gagnef Hagen GA:2 som förvaltar vägarna vid det södra skiftet. Floda Södra Vägsamfällighet, kontaktperson Anders Gustavsson. Kostnad 2023-04-30 529 kr

Gagnef Björbo S:1 avser mark i Lövberget om ca 17 ha, SKOG OCH VÄGOMR.I LÖVBERGETS FÄBOD,KVARNPLATS VID GRYSSÅN OCH BADPLATS VID GRYSSEN

Gagnef Björbo S:3 omfattar ett litet skifte vid vindkraftsparken på Kapplaberget samt ett skifte om 0,12 ha vid Olsdammsvägen med en ekonomibyggnad på. OMRÅDE VID MEJDÅSEN OCH TOMT VID ORSEN

Gagnef Gåsholmen S:2 omfattar vägar samt lite mark (1,81 ha) inne i Björbo. BYSAMF VÄGOMRÅDEN

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av en ledningsrätt för tele samt innehar rätt enligt ett officialservitut för väg. Rätt att använda ett område om 4 meter för utfart

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för förvärv av egendom taxerad som lantbruksenhet i glesbygdsområden enligt jordförvärvslagen(1979:230) Detta gäller ej om förvärvaren varit bosatt i glesbygdsområde i samma kommun sedan minst 12 månader. Tillståndet söks när kontrakt har skrivits. Ansökningsavgiften om 4 600 kr (privatperson) betalas till BG 5050-5866 av köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med fastighetsgränser, indelning, avdelningsdata som GPS-position i fält. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Gå på virtuell visning med Gårdskartan. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 arbetsdagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fiske

Fastigheten ligger inom Floda-Björbo fiskevårdsområdesförening. Info www.ifiske.se/fiskekort-floda-bjorbo.htm eller se nedanstående länk.

Taxeringsvärde

Nytt taxeringsvärde 2022, typkod 110-Obebyggd lantbruksenhet
Skogsmark 2 741 000 SEK, 67 ha

Vagnshall

Det ligger ett välhållet vagnslider vid vägen på avdelning 9. Eventuellt kvarvarande lösöre tillfaller köparen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter