fbpx

Skogsmark i Rättvik, 12 ha

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Möjlighet att köpa två mindre skogsfastigheter samt del av två andra fastigheter. Total areal ca 12 ha, fördelat på 10 skiften i Rättviks kommun, främst kring Söderås och Mårtanberg samt ett litet skifte i Ollasbodarna.
Virkesförråd ca 2 150 m³sk. Skog i de flesta åldersklasser. Jakt i viltvårdsområde. Fiskerätt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Rättvik Östergrav 13:1, Söderås 8:14 och del av 12:1 och 1:3

Adress

Skogsfastighet Rättvik

Totalareal
12,0 ha
Skogsmark
11,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
2 166 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Rättvik Östergrav 13:1 och Rättvik Söderås 8:14 säljs i sin helhet.
Rättvik Östergrav 12:1 och 1:3 säljs som del av. Skifte 5 (enligt fastighetskarta) tillhörande 12:1 och skifte 5 (enligt fastighetskarta) tillhörande 1:3 (gården) ska behållas av säljaren. Dessa skiften är ej utritade på bilagda kartor.

Förrättning kan genomföras genom fastighetsreglering till egen ägd fastighet eller till Rättvik Söderås 8:14 eller Rättvik Östergrav 13:1 efter att lagfart erhållits. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Arealuppgifter

Rättvik Östergrav 13:1
Areal enligt fastighetsutdrag 3,04 ha
Areal enligt fastighetskarta 3,26 ha ha
Areal enligt planen, avdelningar 23, 24, 25, 26 och 27 och 28; 3,4 ha

Rättvik Söderås 8:14
Areal enligt fastighetsutdrag 0,63 ha
Areal enligt fastighetskarta 0,67 ha
Areal enligt planen, avdelningar 29, 30 och 31; 0,7 ha

Rättvik Östergrav 12:1, del av
Total areal enligt fastighetsutdrag 6,68 ha
Total areal enligt fastighetskarta 6.88 ha ha. Det skifte som avgår (behålls) skifte 5 omfattar 2,15 ha i registerkartan.
Areal enligt planen, avdelningar 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20; 4,4 ha

Rättvik Östergrav 1:3, del av
Total areal enligt fastighetsutdrag 4,45 ha
Total areal enligt fastighetskarta 4,37 ha ha. Det skifte som avgår (behålls) skifte 5 omfattar 0,83 ha i registerkartan.
Areal enligt planen, avdelningar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10; 3,5 ha

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av DSK Skog i maj 2017 och har därefter räknats upp med tillväxt till och med 2023 i planprogrammet PC-skog. Utförda åtgärder (avverkning 2021) har lagts in i planprogrammet, några kontroller i fält har inte gjorts.

Produktiv skog 11,6 ha med en trädslagsfördelning om gran 43 %, tall 37 %, björk 17 % och löv 3 %. Totalt virkesförråd ca 2 166 m³sk och ett medeltal om 187 m³sk/ha. Skog i de flesta åldersklasser. Röjningsbehov föreligger.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Natur- och kulturvärden

Avdelning 1, 23 och 15 ligger i Ollasbodarna och omfattas av en nyckelbiotop med lövrik barrnaturskog med rikligt med grova träd och stora ornitologiska värden. Större delen av avdelning 6 omfattas av en nyckelbiotop, Mårtanbergsviken.

Jakt

Fastigheterna ingår i Rättvik Södra Viltvårdsområde (VVO) om 13 792 ha. Kontaktperson Magnus Göras.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Rättvik-Boda Fiskevårdsområdesförening (FVOF) som omfattar bl.a. Ljugaren och Amungen. Idag omfattar området ett hundratal sjöar, tjärnar, åar och bäckar. Mer information under länk längre ner. Fiskerättsbevis till fiskerättsinnehavare 200 kr per familj och år.

www.rbfvo.se

Vägar, samfälligheter, rättigheter och belastningar

Rättvik Östergrav 13:1
Innehar mindre andel i fem samfälligheter, någon utredning av samfälligheterna har inte gjorts då andelarna är så små och bedöms vara utan något värde
Innehar andel i gemensamhetsanläggningarna Leksand Norr LIndberg Ga:1, Rättvik Östergrav Ga:2 och Rättvik Blecket Ga:3
Fastigheten belastas av en ledningsrätt samt ett avtalsservitut för optokabel

Rättvik Söderås 8:14
Innehar andel i Rättvik Söderås GA:3
Belastas av ledningsrätt för starkström och tele
Avregistrerad vägplan (2003) ; arbetsplan för allmän väg

Rättvik Östergrav 12:1
Innehar mindre andel i fem samfälligheter, någon utredning av samfälligheterna har inte gjorts då andelarna är så små och bedöms vara utan något värde
Innehar andel i gemensamhetsanläggningarna Leksand Norr LIndberg Ga:1, Rättvik Östergrav Ga:2 och Rättvik Blecket Ga:3
Fastigheten belastas inte av några rättigheter och innehar heller inga rättigheter

Rättvik Östergrav 1:3
Innehar mindre andel i sex samfälligheter, någon utredning av samfälligheterna har inte gjorts då andelarna är så små och bedöms vara utan något värde
Innehar andel i gemensamhetsanläggningarna Rättvik Söderås Ga:1, Leksand Norr LIndberg Ga:1, Rättvik Östergrav Ga:2 och Rättvik Blecket Ga:3
Belastas av ledningsrätt för starkström
Avregistrerad vägplan (1995) ; arbetsplan för allmän väg

Vägavgift 2022 uppgick till 2 200 kr, då ingår även den del som belöper på gård och skifte som ska behållas. Fastigheterna får nya andelstal efter förrättningen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde kan inte redovisas då fastigheterna är samtaxerade samt säljs som del av.

Inteckningar

Rättvik Söderås 8:14 innehar idag två pantbrev om totalt 1 098 000 SEK, dessa kommer inte ingå vid försäljningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via budgivning. Som intressent lämnar du in ett anbud via hemsidan eller via mail innan anbudsdagen. Efter anbudsdagen redovisas anbuden för säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

OBS! Ange "Rättvik Östergrav 13:1 m.fl." som referens.

Mail: asa.eriksson@ludvigfast.se
Telefon: 070-550 91 27

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter