fbpx

Skog och jakt runt Skallskog, Leksand

Försäljningssätt

Anbud senast ons 17 apr kl 14:00

Visning

  • Välkommen att besöka skogen på egen hand, visa hänsyn till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Nu förmedlar vi en minde obebyggd skogsfastighet, mycket lättillgänglig längs med Dala-Järnavägen ca 1,5 mil väster om Leksand. Ett skifte om 8,5 ha produktiv skog med ett virkesförråd om ca 870 m³sk.

Jakt i viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde. I närheten ligger den om sommaren levande fäboden Skallskog och fina vandringsleder i omväxlande skogar, bland blånande berg och fina dalar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LEKSAND VÄSTANVIK 166:1

Totalareal
8,5 ha
Skogsmark
8,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
874 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan 8,5 ha
Areal enligt fastighetskarta 8,5 ha
Areal enligt fastighetsutdrag 8,5089 ha

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogen inventerades i december 2023 av Dala Planläggning. Enligt skogsbeskrivningen omfattar skiftet ca 8,3 ha produktiv skog, med ett totalt virkesförråd om ca 874 m³sk. Trädslagsfördelning tall 44 %, gran 55 % och löv 1%. Boniteten uppskattas till 4,6 m³sk per hektar och år.

Avdelning 5 bör inventeras på barmark, då det inte gick att avgöra om det är markberett och planterat, eftersom det var snötäckt vid investeringstillfället.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Natur- och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor och RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Skogs viltvårdsområde VVO, som omfattar ca 3 200 ha.
Kontakta mäklaren för kontaktuppgifter till jaktledare.

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområdesförening. Läs mer under länkar nedan.

Fastigheten har även del i samfällt fiske i Norrbysjön/Ejen.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i:
Leksand Västanvik S:1, vägar i Dammskog och Skallskog.
Leksand Västanvik FS:2, samfällt fiske i Norrbysjön/Ejen.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas inte av och innehar inga rättigheter.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Taxeringsvärde

Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd

Totalt taxeringsvärde är: 259 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skog: 259 000 SEK (5 ha)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via budgivning. Som intressent lämnar du in ett anbud via hemsidan eller via mail innan anbudsdagen. Efter anbudsdagen redovisas anbuden för säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

OBS! Ange "Leksand Västanvik 166:1" som referens.

Mail: asa.eriksson@ludvigfast.se
Telefon: 070-550 91 27

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Fatighetsbeskrivning

Bilderna i beskrivningen är exempelbilder.

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 17 apr kl 14:00

Utgångspris: 375 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter