fbpx

Obebyggt skogsskifte om ca. 13,6 ha nordväst om Hökerum

Prisindikation

1 400 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Det obebyggda skogsskiftet av fastigheten Sassarp 2:3 är beläget ca 5,5 km nordväst om Hökerum. Fastigheten som ska avstyckas/fastighetsregleras och försäljas är fördelad på ett skifte om totalt ca. 13,6 hektar varav samtlig areal består av produktiv skogsmark. Det uppskattade och beräknade virkesförrådet uppgår till ca. 1 200 m³sk och skiftet har en medelbonitet om 7,2 m³sk/ha. Virkesförrådet mm. finns redovisad i den framskrivna skogsbruksplanen. Skiftet kan ej bilda egen fastighet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ULRICEHAMN SASSARP 2:3, del av

Totalareal
13,6 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är upprättad 2016 Mats Larsson. Efter det att skogsbruksplanen upprättades har gallring skett i avdelningarna 16, 21, 22, 23 och 24.

Skogsbruksplanen har skrivits fram sex tillväxtsäsonger med hjälp av pcSKOG.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken som ska försäljas uppgår till ca. 13,6 hektar och består till övervägande del av gallrings- och äldre röjningsskog.
Nedan redovisade uppgifter gäller skiftet som är till salu.

Virkesförrådet uppgår enligt den framskrivna skogsbruksplanen till ca. 1 520 m³sk. Efter att planen upprättades har gallring skett år 2019 i avdelningarna 16, 21, 22, 23 och 24. Med korrigeringar för utförda gallringar bör virkesförrådet uppgå till ca. 1 200 m³sk. Korrigeringar för dessa åtgärder är gjorda med hjälp av uppgifter från säljarna.

Bonitet för skiftet enligt skogsbruksplanen är: 7,2 m³sk/ha och år.

Trädslagsfördelning för skiftet enligt skogsbruksplanen: 54% gran och 46% löv. Denna fördelning har förändrats då gallring skett och den nya trädslagsfördelningen efter utförda gallringar uppskattas till ca. 68% gran och ca. 32% löv.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Nyckelbiotoper

På skiftet finns inga nyckelbiotoper registrerade (källa Skogens Pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på skiftet (källa Fornsök). Kulturlämningar finns bl.a. i form av en torpruin, stengärdesgårdar och odlingsrösen.

Gränser

Skiftets gränser kan vara bristfälligt markerade i terrängen. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna. Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Arealuppgifter

Den totala arealen som försäljningen avser är ca. 13,6 hektar.
Enligt skogsbruksplanen består samtlig areal av produktiv skogsmark.

Areal enligt SeSverige: 13,58 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om skiftets gränser och arealer före köpet.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skiftet. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka skiftet. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som inägomark och markanläggningar.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör en del av fastigheten Sassarp 2:3 varför fastighetsbildning måste ske. Skiftet kan ej bilda egen fastighet och måste därför regleras till en befintlig fastighet.

Kostnaden för fastighetsbildningen bekostas i sin helhet av köparen.

Objektet som säljs kommer att vara fri från penninginteckningar.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Taxeringsvärden

Då försäljningen avser delar av fastigheten finns inga fastställda taxeringsvärden för de delar som försäljes. De taxeringsvärden som finns omfattar hela fastigheten med ytterligare skog, inägomark och byggnader och avser således ej denna del.

Taxeringsvärdena nedan avser hela fastigheten Sassarp 2:3.
Skogsmark: 1 752 000 kr
Skogsimpediment: 6 000 kr
Åkermark: 149 000 kr
Betesmark: 25 000 kr
Ekonomibyggnad: 32 000 kr
Småhusmark: 180 000 kr
Bostadsbyggnad: 897 000 kr
Summa taxeringsvärde: 3 041 000 kr
Taxeringsår: 2020

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar som gäller för hela fastigheten Sassarp 2:3 redovisas i bilagt prospekt som ni finner under "Prospekt".

Köparen förbinder sig att finna sig i rättigheter, belastningar, servitut, nyttjanderätter och dylikt som Lantmätaren vid fastighetsbildningen bedömer erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger inom Öresjö vattenskyddsområde.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anbud

Skriftligt anbud skall skickas till någon av nedanstående adresser.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling
Att: Anders Emmoth
Lagercrantz Plats 5
504 31 BORÅS

E-post: anders.emmoth@ludvigfast.se

Visning

Fastigheten besiktigas på egen hand. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse med ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter