fbpx

Nykyrke gård en fastighet med många möjligheter!

Högstbjudande

7 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 25 okt

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nykyrke gård är en fastighet på 46 hektar som är belägen strax norr om Motala. Fastigheten som består av blandade ägoslag är mest känd för sin jordgubbsodling. Jordgubbarna odlas i tunnlar och på friland och säljs främst i en jordgubbsbod hemma på gården. Gårdens lätta sandjordar i kombination med flertalet bevattningsdammar med tillhörande bevattningssystem lämpar sig väl för specialodlingar och i synnerhet jordgubbar. Nykyrke gårds byggnadsbestånd består av ett flertal ekonomibyggnader och arbetarbostäder. Det finns även möjlighet att förvärva bostadshuset som ligger i en egen fastighet intill gården.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MOTALA NYKYRKE 5:1

Totalareal
46,1 ha
Tomtområde
46,1 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugården

Den gamla ladugården är uppförd med timmerstomme och träfasad under sadeltak av plåt med gjutet golv. Byggnaden har flera användnings områden så som teknikrum för odlingstunnelbevattningen, arbetsutrymme för jordgubbsplantering, maskinhall samt ett flertal rum för förvaring.

Kylrum

På ladugårdens norra långsida finns en utbyggnad som är uppförd med timmerstomme och träfasad under sadeltak av plåt på gjuten platta. Invändigt är utbyggnaden indelat i två rum, ett större arbetsrum och ett kylrum. Arbetsrummet är sprayisolerat och hålls frostfritt med hjälp av värmefläkt. Kylrummet har en egen kylfläkt från Frigadon och används främst till förvaringsutrymme till jordgubbarna.

Verkstaden

Verkstaden har en stomme av betonghålsten med plåtfasad under sadeltak av plåt på gjuten platta. Verkstaden värms genom en byggtork. Två större slagportar finns på verkstadens södra långsida och en dubbelport finns på verkstadens östra kortsida. Verkstadsbyggnaden är uppdelad i tre delar varav en del är en vanlig verkstadsdel med smörjgrop. En del består av en verkstadsdel med billyft. En del består av verkstadsdel kombinerat med maskinhall. Verkstaden har även ett kontor och handtvättrum.

Arbetarbostäder

Till fastigheten hör nio stugor och vagnar som har används till personalutrymme för gårdens anställda. Av dessa nio stugor och vagnar används fem för boende, två som pentry och två som tvätt, toa och dusch. Vattnet är kommunalt. Stugorna har gemensamt avlopp som leds till för gården enskilt modernt system.

Jakt

Fri för köparen vid tillträdet.

Jordgubbsodling

Jordgubbarna odlats genom trågodling i odlingstunnlar samt på friland. Odlingstunnlarna ligger i två separata anläggningar med nio tunnlar per anläggning med måtten 8,5 x 100 m vilket blir en sammanlagd areal om 15 300 m2. Anläggningarna ligger väst och söder om gårdscentrum i närheten av bland annat arbetarbostäderna, maskinhall och kylrum för att underlätta rationell drift.

All jordgubbsodling kan bevattnas. Odlingstunnlarna och dess tillbehör tillfaller köparen.

Bevattningssystem

Odlingstunnlarna och frilandsodlingen har två separata bevattningssystem.

Odlingstunnlarna bevattnas genom ett ledtalstyrt droppbevattningssystem med integrerad reservpump som tar sitt vatten från egen damm. Dammens vattennivå säkerställs genom munk från den större västra dammen.

Frilandsodlingen har bevattnats genom ett droppbevattningssystem som tog sitt vatten från den södra bevattningsdammen.

Odlingsutrustning

Odlingsutrustning i form av odlingstunnlar, bevattningssystem, odlingstråg ingår i försäljningen av fastigheten.

Åkermark

Fastigheten består av ca 18,8 hektar åkermark enligt sam-ansökan. Åkermarken är fri för köparen vid tillträdet.

Tillträde

Enligt överrenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Anbud

Fastigheten säljs genom öppen anbudsgivning. Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud ska ges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång börjar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga

Skogsuppgifter

Nykyrke 5:1 består av 11,1 hektar skog och den totala virkesförrådet uppgår till 2069 m3sk. De skogliga uppgifterna är hämtade ifrån Skogsstyrelsen skogliga grunddata.

Arrende/nyttjanderätter

Delar av den västliga tunnelodlingen ligger på Borensbergs pastorats mark och arrenderas enligt ett femårsavtal med utgång 2025-03-14. Den årliga arrendeavgiften utgör 1800 kr.

Maskinell utrustning

Det finns möjlighet att även förvärva nuvarande ägares maskinella utrustning anpassad för special- och tunnelodling.

Bostadshus

Det finns även möjlighet att förvärva en fastighet med bostadshus i nära anslutning till Nykyrke 5:1. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Överlåtelse

En marköverlåtelse av 630 m2, enligt bifogad karta, har skett till BoreNet AB 2020-12-22. En förrättning är inte påbörjad men enligt underskrivet köpekontrakt ska BoreNet AB stå för alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av BoreNet ABs förvärv, alternativt kostnader för lantmäteriförrättning. Arealuppgifter i detta försäljningsmaterial är inklusive den arealen.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i utkanten av Nykyrka och i samhället finns bland annat affär, skola och dagis. Fastigheten ligger i närheten av RV 50 och det finns bra förbindelser med Motala som ligger ca 10 km söder om fastigheten samt Askersund som ligger ca 30 km norr.
Till Vättern med dess klara vatten är det bara 3 km.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 030 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 25 okt

Högstbjudande: 7 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter