fbpx

Lättillgängligt skogsskifte med hög tillväxt

Prisindikation

4 900 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd och lättillgänglig del av fastighet med hög tillväxt belägen i Kråkebo ca. 2 km väster om Ulricehamn. Delen av fastigheten som denna annons avser är om ca. 32 hektar varav ca. 31 ha är produktiv skogsmark och 0,8 ha inägomark. Virkesförrådet uppgår till ca. 6 700 m³sk och varav ca. 3 200 m³sk består av skog i huggningsklass S1 och S2. Skiftet har en medelbonitet om 9.5 m³sk/ha. Fastigheten har även andra skiften som är till salu.

Försäljningsobjektet utgör del av Kråkebo 4:1 varför fastighetsbildning måste ske.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Ulriehamn Kråkebo 4:1, del av

Adress

Lättillgänglig skogsfastighet Ulricehamn

Totalareal
32,2 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är upprättad av Södra Skogsägarna. Planens volymer mm. har skrivits fram med hjälp av pcSkog och korrigeringar har utförts med ledning av uppgifter från markägaren. Den framskrivna och korrigerade planen finns publicerad under "Dokument & bilagor". Här finns även den av Södra upprättade planen.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen uppmanas härmed att själv eller med hjälp av besiktningsman kontrollera skogstillståndet samt uppgifterna i skogsbruksplanen innan köp.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken på skiftet till 31,1 hektar.

Enligt den korrigerade planen uppgår den totala virkesvolymen idag på skiftet till 6 734 m³sk varav 3 251 m³sk består av skog i huggningsklass S1 och S2. 2 416 m³sk finns i huggningsklass G1. Bonitet, 9,5 m³sk/ha och år. Korrigeringar för dessa åtgärder är gjorda med hjälp av uppgifter från ägaren

Trädslagsfördelning enligt korrigerad skogsbruksplan är 3% tall, 74% gran, 13% löv och 10% ädellöv.

Inägomark

Inägomarken på skiftet uppgår enligt den korrigerade skogsbruksplanen till 0,8 hektar.

Inägomarken kan tas över av köparen på tillträdesdagen. Inägomarken lämnas oplöjd och i befintligt skick. Stängselstolpar och stängsel ingår i köpet.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

På skiftet finns två nyckelbiotoper om totalt ca. 0,7 ha registrerade (källa Skogens Pärlor).

Forn- & kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten (källa Fornsök). Det finns kulturminnen såsom stengärdesgårdar mm.

Arealuppgifter

Totalareal för skiftet är enligt skogsbruksplanen: 32,2 ha.

Arealerna för skiftet fördelar sig enligt skogsbruksplanen enligt följande: Produktiv skogsmark: 31,1 ha, inägomark: 0,8 ha, vägar och kraftledningar: 0,3 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga och fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastighetens gränser och arealer före köpet.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade och säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som inägomark och markanläggningar.

Försäljningssätt

Skiftet försäljningen avser försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Kråkebo 4:1 varför fastighetsbildning måste ske. Parterna förbinder sig att finna sig i sådana mindre jämkningar beträffande gränser som vid fastighetsbildningen bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Kostnaden för fastighetsbildningen bekostas i sin helhet av köparen.

Objektet som säljs kommer att vara fri från penninginteckningar.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Då försäljningen gäller del av fastighet förbinder sig Köparen sig att finna sig i rättigheter, belastningar, servitut, nyttjanderätter och dylikt som Lantmätaren vid fastighetsbildningen bedömer erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Taxeringsvärden

Då försäljningen avser del av fastigheten finns inga fastställda taxeringsvärden för den del som försäljes.

Planer, bestämmelser mm

Skiftet berörs ej av några planer eller bestämmelser (källa Lantmäteriet).

Visning

Fastigheten besiktigas på egen hand. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse med ansvarig mäklare.

Gårdskartan

Det här skiftet har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till skiftet.

Sammfälligheter

Idag är fastigheten Kråkebo 4:1 ägare av Ulricehamn Kråkebo S:1 samt Kråkebo S:11. Dessa samfälligheter ingår ej i försäljningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter