fbpx

Lättillgänglig mindre skogsfastighet

Prisindikation

2 500 000 kr

Anmäl intresse

  • Kolförråd 147 ton/ha

Om fastigheten

Lättillgänglig och välskött mindre skogsfastighet belägen 2 km norr om Fritsla. Fastigheten är om 15,7 hektar och har ett bedömt virkesförråd om 2 531 m³sk medtyngdpunkten på gallringsskog. Fastigheten har en medelbonitet om 7,5 m³sk/ha och har en stor andel G1-skog vilken utgör 59% av arealen, 2% utgörs av S2-skog.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Mark Hjälltorp 1:54

Adress

Hjälltorp 1:54 511 73 Fritsla

Totalareal
15,7 ha
Total tillväxt/år
96 m3sk
Kolförråd/ha
147 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är fältinventerad i oktober 2022 av av Olle Linder skogstjänster. 2023 justerades planen då avverkning i avdelning 7 skett samt tillväxtberäknades med ett år av planläggaren. Planen är även justerad av planläggaren efter gallring med fältbesök i avd. 1, 3 och 6 i februari 2024.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca. 14,8 hektar och består till övervägande del av gallringsskogar.

Virkesförrådet uppgår till ca. 2 531 m³sk.

Volymsfördelning: 2 195 m³sk av virkesvolymen finns i huggningsklass G1 och G2 och 86 m³sk av virkesvolymen finns i huggningsklass S2.

Bonitet: 7,5 m³sk/ha och år.

Trädslagsfördelning: 56% gran, 37% tall och 7% löv.

Arealen skogliga impediment uppgår till 0,2 ha och består av berg/hällmark.

Ovanstående arealer, volymer mm. enligt den framskrivna och korrigerade skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älgförvaltningsområde 9 ÄFG söder R40 och Vällingebacka älgskötselområde.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper (källa Skogens Pärlor).

Forn- & kulturminnen

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten som försäljningen avser (källa Fornsök). Det kan finnas kulturlämningar bl.a. i form av stengärdesgårdar, odlingsrösen mm. vilka är vanligt förekommande.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade i terrängen. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna. Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Arealuppgifter

Total arealenligt skogsbruksplanen: 15,7 hektar.
Total arealenligt SeSverige: 15,67 hektar.
Totalareal enligt fastighetsregistret: 156 719 kvm.

Arealfördelning enligt skogsbruksplanen: Produktiv skogsmark: 14,8 ha, impediment: 0,2 ha, övrig mark såsom kraftledning, väg mm: 0,7 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastighetens areal före köpet.

Taxeringsvärden

Fastigheten är nybildad och några taxeringsvärden har ej fastställts.
Taxeringsenhet bör bli: 110-Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Fastigheten är idag samintecknad med fastigheterna Mark Hjälltorp 1:30 samt Mark Hjälltorp 1:53.

Fastigheten säljes fri från inteckningar.

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Last - Avtalsservitut - D201900267036:1.1 - Beskr: Kraftledning, nätstation
Last - Avtalsservitut - 5-IM4-21/381.1 - Kraftledning
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Källa: Lantmäteriet

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten omfattas ej av några planer eller bestämmelser (källa Lantmäteriet).

Skogen som kolsänka

Skogen gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Den produktiva skogsmarken binder årligen 36,9 ton kol totalt eller 2,48 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 2 184 ton vilket motsvarar 8 004 ton CO2e.

Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans och således tar fastighetsmäklaren eller säljaren ej något ansvar för ovanstående uppgifter.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning. Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra objektsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Undersökningsplikt

Köparen upplyses härmed om sin rättighet och skyldighet att själv eller med konsult undersöka fastigheten och på så sätt förvissa sig om fastighetens skick. Undersökningsplikten omfattar såväl skog och mark som markanläggningar. Undersökningsplikten omfattar även plan- och bygglovsbestämmelser. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anbud

Skriftligt anbud skall vara ansvarig mäklare tillhanda på någon av följande adresser.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling
Att: Anders Emmoth
Lagercrantz Plats 5
504 31 BORÅS

E-post: anders.emmoth@ludvigfast.se

Skriftligt bud lämnas företrädesvis per e-post och lämpligast på bifogad blankett.

Anbudsdag

Skriftligt anbud skall vara ansvarig mäklare tillhanda senast den 29 mars 2024 kl. 16:00.

Visning

Fastigheten besiktigas på egen hand och hänsyn visas till omkringboende, vägarnas bärighet, växande skog samt eventuellt pågående jakt. Om så önskas kan enskildvisning ske efter överenskommelse med mäklaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter