fbpx

Halmstad Tavla 2:12 & 2:19

Försäljningssätt

Bud senast ons 3 apr kl 12:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheterna har en gemensam landareal om 79,8 ha varav 84,2 består av produktiv skogsmark som domineras av gran (79%). Den mycket goda boniteten om hela 9,9 m³sk/ha tillsammans med den höga andel ungskog i åldrarna 10-19 år gör detta till en riktig framtidsfastighet. Redan nu finns ett avverkningsförslag på 1 873 m³sk fördelat på slutavverkning, gallring samt naturvårdande skötsel. Fastigheterna domineras av gran men är även bevuxen med både tall, löv och lärk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HALMSTAD TAVLA 2:12 & TAVLA 2:19

Totalareal
84,2 ha
Skogsmark
84,2 ha
Virkesförråd
9 815 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Jakträtten är upplåten genom avtal t.om. 2024-06-30. Därefter är jakträtten fri för köparen.
Fastigheterna ingår i älgskötselområde.

På fastigheten finns goda möjligheter att skapa fantastiska jaktminnen. Här återfinns de klassiska viltslagen såsom hare, räv, rådjur och älg. Även vildsvin och dovhjort förekommer där vildsvin finns i relativt stor omfattning. Dovhjort finns i viss utsträckning. Markerna har jagats aktivt under många år med en god viltförvaltning.

Vindkraftspark Tavla 2:19

Företaget VASA VIND AB planerar att projektera en vindkraftspark med 10 verk. Projektet heter Bräknesbacken. Fastigheten Tavla 2:19 ligger nära två av de verk som planeras för och inom det ytterområde som vindkraftverkens blad kan svepa över (ca 90 m från positionen). Enligt Vasa Vind AB är fastigheten intressant att teckna avtal för.

För mer information och kontaktuppgifter till VASA VIND AB vänligen gå in på
https://www.vasavind.se/braknesbacken​

Arealuppgifter

Köparen är medveten om att areal enligt
skogsbruksplanen ej överensstämmer med
taxerad areal. Fastigheterna som säljs har en total
landareal om 79,8 ha varav 84,2 av dessa består
av produktiv skogsmark.

Arealuppgifter enligt:
Skogsbruksplan: 84,2 ha
Taxeringsuppgifter: 82 ha
SeSverige: 84 ha.

Besiktning och undersökningsplikt

All kontakt sker enligt önskemål från säljaren med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand eller tillsammans med mäklare besiktiga marken. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en övergripande bedömning om fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Spekulanten är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av spekulanten uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsbruksplanerna för Tavla 2:12 & tavla 2:19 är upprättade gemensamt. För fastigheterna har det gjorts en laserscanning med hjälp av FORAN för att ge dig som spekulant ett brett jämförelsematerial. Rapporten visar en total virkesvolym om 10 893 m³sk vilket är något högre än den totala volymen enligt upprättade skogsbruksplaner. Senast gjorda fastighetstaxering visar en uppskattad virkesvolym om totalt 12 245 kbm/ha.

Skogsmarken är väl underhållen med en varierad struktur. Här återfinns skog i alla huggningsklasser, vilket resulterar i en hög virkesvolym och en bra åldersfördelning. Särskilt framträdande är ungskogarna i åldersklassen 10-19 år. Under den planperioden föreslås avverkning om totalt ca 1 873 m³sk, uppdelat på 1 027 m³sk föryngringsavverkning, 791 m³sk för gallring och en mindre del om 55 m³sk för naturvårdande åtgärder. Det är värt att notera att den förväntade tillväxten under samma tidsperiod uppgår till 5 290 m³sk, med hänsyn till de föreslagna åtgärderna.

Trädslagsfördelningen på fastigheterna är något varierande, där gran dominerar tillsammans med tall, lärk och löv. Granen utgör ungefär 79%, tallen står för cirka 16%, medan löv och lärk utgör resterande 5%. Den höga boniteten om ca 9,9 m³sk/ha, vittnar om fantastiska förutsättningar för långsiktig avkastning. En betydande del av egendomarna består av gallringsskog, med 28% av den produktiva arealen inom huggningsklasserna G1 och G2, medan 27% återfinns i S1 och S2.

Den höga boniteten tillsammans med det rika virkesförrådet resulterar i en genomsnittlig volym om 123 m³sk/ha. Detta anses vara bra med tanke på åldersfördelningen. Genom en aktiv förvaltning förväntas fastigheterna generera god avkastning år efter år. Dessutom finns här ett fungerande vägnät, vilket underlättar både den dagliga skötseln och framtida skogstransporter, jakt och liknande aktiviteter.

Fastigheterna som säljs har en total landareal om 84,2 ha varav 79,8 av dessa består av produktiv skogsmark.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 3 apr kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter