fbpx

Fastighet om ca. 39 hektar med bra tillgänglighet

Utgångspris

4 900 000 kr

Anmäl intresse

  • Kolförråd 128 ton/ha

Om fastigheten

Obebyggd fastighet belägen i Sassarp och Hökerum i Ulricehamns kommun. Fastigheten består av fyra skiften om totalt ca. 39 hektar varav ca. 25 hektar är produktiv skogsmark. Fastighetens skiften är lättillgängliga genom ett bra vägnät. Virkesförrådet uppskattas till 3 290 m³sk vilket ger medelförråd om 131 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 7,9 m³sk per hektar. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallrings- och ungskogar och ca. 580 m³sk återfinns i huggningsklassen S2. Inägomarken uppgår till ca. 13 hektar varav ca. 10 hektar återfinns på skiftet i Hökerum.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Ulricehamn Sassarp 2:5

Adress

Sassarp/Hökerum Hökerum

Totalareal
39,3 ha
Total tillväxt/år
164 m3sk
Kolförråd/ha
128 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är upprättad i januari 2019 av Sydved och har tillväxtberäknats fram till mars 2023 av Daniel Uddh. I avdelningarna 8, 9 och 10 har ny kontrollmätning i fält gjorts vid tillfället för beräkningen.

Efter planen upprättades har fastighetens arrondering förändrats. Fastighetens nya gränser har i planen korrigerats med hjälp av gränser erhållna av Lantmäteriet i shp-format. Planens volymer har därefter ånyo tillväxtberäknats fram till mars 2024 med hjälp av pcSKOG.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Inga åtgärder är utförda på fastigheten sedan skogsbruksplanen upprättades och kontrollerades av planläggaren Daniel Uddh.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca. 25,1 hektar och består till övervägande del av gallrings- och ungskogar.

Virkesförrådet uppgår till ca. 3 290 m³sk.

Volymsfördelning: 2 327 m³sk av virkesvolymen finns i huggningsklass G1 och G2 och 581 m³sk av virkesvolymen finns i huggningsklass S2.

Bonitet: 7,9 m³sk/ha och år.

Trädslagsfördelning: 68% gran, 2% tall och 30% löv.

Arealen skogliga impediment uppgår till 0,3 ha och består av myrmark.

Ovanstående arealer, volymer mm. enligt den framskrivna och korrigerade skogsbruksplanen.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår totalt till ca. 13 hektar. Skiftet som ligger inne i Hökerums samhälle har en areal om ca. 10 hektar.
Inägomarken är muntligen upplåten. Köparen kan nyttja marken efter den 14 mars 2025.
Inägomarken lämnas oplöjd och i befintligt skick.

Jakt

Jakträtten är upplåten t.o.m. 2025-06-30. Marken ingår i ÄFO 8 och Hökerums södra älgskötselområde.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper (källa Skogens Pärlor).

Forn- & kulturminnen

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten som försäljningen avser (källa Fornsök). Det kan finnas kulturlämningar bl.a. i form av stengärdesgårdar, odlingsrösen mm. vilka är vanligt förekommande.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade i terrängen. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna. Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Arealuppgifter

Total arealenligt skogsbruksplanen: 39,3 hektar.
Total arealenligt SeSverige: 39,16 hektar.
Totalareal enligt fastighetsregistret: 385 103 kvm.
Totalareal enligt taxeringsuppgifterna: 177 447 kvm.

Arealfördelning enligt skogsbruksplanen: Produktiv skogsmark: 25,1 ha, inägomark: 13 ha, impediment: 0,3 ha, övrig mark såsom kraftledning, väg mm: 0,9 ha.
Arealfördelning enligt taxeringsuppgifterna: Skogsmark: 13 ha, åkermark: 3 ha, betesmark: 2 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastighetens areal före köpet.

Taxeringsvärden

Taxeringsenhet: 110-Lantbruksenhet obebyggd
Markvärde: 1 324 tkr
Summa taxvärde: 1 324 tkr
Taxering genomförd: 2023

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Last-Officialservitut Väg-1491-2023/42.2
Beskr: Rätt att använda, underhålla och förnya befintlig väg för utfart.

Last-Avtalsservitut-Underjordiska kablar-D201700122794:1.1

Last-Officialservitut Väg-1491-2022/42.2
Beskr: Rätt att använda, underhålla och förnya befintlig väg för utfart.

Last-Avtalsservitut-Underjordiska kablar-D201700122795:1.1

Förmån-Officialservitut Väg-1491-2023/42.1
Beskr: Rätt att använda, underhålla och förnya befintlig väg för utfart.

Planer, bestämmelser mm

Byggnadsplan 1970-09-14 15-STY-2763
Hökerums samhälle
Senast ändrad: 2023-12-20
Anmärkning: Genomförandetiden har utgått

Byggnadsplan 1975-01-30 15-STY-3217
Hökerums samhälle
Senast ändrad: 2023-12-20
Anmärkning: Genomförandetiden har utgått

Vattenskyddsområde 2003-01-16 1491-P227
Öresjö
Registreringsdatum: 2011-09-12
Senast ändrad: 2023-12-19

Skogen som kolsänka

Skogen gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Den produktiva skogsmarken binder årligen 38,9 ton kol totalt eller 1,55 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 3 230 ton vilket motsvarar 11 837 ton CO2e.

Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans och således tar fastighetsmäklaren ej något ansvar för ovanstående uppgifter.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning. Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra objektsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Undersökningsplikt

Köparen upplyses härmed om sin rättighet och skyldighet att själv eller med konsult undersöka fastigheten och på så sätt förvissa sig om fastighetens skick. Undersökningsplikten omfattar såväl skog och mark som markanläggningar. Undersökningsplikten omfattar även plan- och bygglovsbestämmelser. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anbud

Skriftligt anbud skall vara ansvarig mäklare tillhanda på någon av följande adresser.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling
Att: Anders Emmoth
Lagercrantz Plats 5
504 31 BORÅS

E-post: anders.emmoth@ludvigfast.se

Skriftligt bud lämnas företrädesvis per e-post och lämpligast på bifogad blankett.

Anbudsdag

Skriftligt anbud skall vara ansvarig mäklare tillhanda senast den 15 mars 2024 kl. 16:00.

Visning

Fastigheten besiktigas på egen hand och hänsyn visas till omkringboende, vägarnas bärighet, växande skog samt eventuellt pågående jakt. Om så önskas kan enskildvisning ske efter överenskommelse med mäklaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter