fbpx

Gården Frans-Svens i Klövsjö

Pris

2 950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gården Frans-Svens är välkänd i bygden med sin kulturhistoriska prägel samt ett läge vid infarten till Klövsjö by.
Klövsjö som kallas för Sveriges vackraste by, erbjuder likväl fjällutsikt, skidåkning, vandring och golf såsom genuin bymiljö med gårdsbutiker och restauranger.
Gården var till för några år sedan en levande gård med skogs- och ängsmark som brukades. Idag är byggnaderna i behov av renovering men ett ypperligt tillfälle för den som vill etablera sig i området och driva hästgård eller annan verksamhet.
För den skidintresserade ligger Klövsjös alpina anläggning ett stenkast bort.
Förutom befintliga gårdsbyggnader med tillhörande mark, finns förhandsbesked på tre byggrätter av enbostadshus.
Fastigheten har en total areal om 16,6 ha där ca 14,5 ha mark är belägen runt gården och ca 2 ha mark är beläget 500 m från gården i riktning mot Klövsjön. Se digital gårdskarta och bilagda kartor för vidare lokalisering.
Marken består i huvudsak av betesmark och därtill 5 ha skogsmark. Skogsmarken har ett virkesförråd om ca 1 160 m3sk av främst äldre skog. För ytterligare uppgifter kring fastighetens skog och mark, se bilagd skogsbruksplan.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BERG KLÖVSJÖ 6:34

Adress

Klövsjövägen 65 84597 Klövsjö

Totalareal
16,6 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Åkermark
10,7 ha
Skogsmark
4,9 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
1 161 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad med äldre charm och snickarglädje. Timmerbyggnaden i två våningar är uppförd på grund av natursten och med plåttak. Endast den nedre våningen är inredd. Fönster av typen enkelglas. Vatten finns indraget till kök. WC saknas. I köket finns en fungerande vedspis samt i allrum en kakelugn i okänt skick. Samtliga eldstäder kräver besiktning innan användning,
Fastigheten har eget vatten (vattenpump behöver bytas) och enskilt avlopp.
Fastigheten försäljs inklusive samtliga inventarier.

Äldre Ladugårdsbyggnad i timmer

Byggnaden är uppförd i två våningar med fd. djurdel, snickarbod, stall, vagnslider, kammare, bakstuga samt förråd på nedre plan. På övre plan finns pigkammare, snickarbod, loge samt förrådsutrymme.

Övriga byggnader

Till gården hör flertalet timrade lador, vilket är ett klassiskt inslag för denna typ av äldre gård, som använts för förvaring av hö, virke m.m.
På gården finns även en timrad grillstuga av mer modern stil.

Förhandsbesked på tre byggrätter

På fastigheten finns förhandsbesked på tre byggrätter. Dessa är belägna väster om länsväg 316, ett stycke bort från nuvarande gårdsbild.
Här finns möjlighet för en köpare att själv stycka av tomter om så önskas.
Förhandsbeskedet avser nybyggnad av tre enbostadshus med komplementbyggnader.
Tilltänkta tomter uppgår till ca 1100-1500 m2.
Bostadshus får uppföras med en byggnadsarea på 140 m2 och komplementbyggnad får uppföras med en byggnadsarea på 50 m2.
Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information hos mäklaren gällande förhandsbesked m.m.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Emma Ärfström. Planen är uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till och med 2023.
Fastigheten har en total landareal om 16,6 ha varav 4,9 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 1 160 m3sk varav 739 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog.
Fastigheten består av 28 % tallskog och 68 % gran samt 4 % löv.
Medelboniteten är beräknad till 3,6 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper, forn- eller kulturlämningar på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.
Skog och mark kan undersökas på egen hand. Vederbörlig hänsyn skall tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Ingen organiserad visning av fastighetens mark kommer att ske via fastighetsmäklaren.
För visning av byggnader, kontakta mäklaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad finns i dagsläget inget fastställt taxeringsvärde att redovisa.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en förhandling/budgivning mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter