fbpx

Skogsfastighet

Välarronderad skogsfastighet i Rättvik

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 16 aug kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,5 ha
Skogsmark
45,7 ha
Impediment
10,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK ALTSARBYN 11:8

Adress

Skog i Altsarbyn

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet med ca 46 ha produktiv skogsmark i ett område. Virkesförråd om ca 4 100 m³sk.
Beräknad bonitet 4,4 m³sk per ha och år. Direkt anslutning till vägnät och hög andel ungskog som hela tiden ökar i virkesförråd. Drafsån rinner igenom hela fastigheten i riktning från sjön Drafsarna.
Jakt med två jakträtter inom Rättvik Södra VVO om 13 792 ha och fiske inom Rättvik-Boda Fiskevårdsområdesförening.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 56,6 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 50,97 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 56,95 ha

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan är upprättad 2015 av Mellanskog. Planen är uppdaterad med en ny fältinventering utförd av DSK Skog AB i juli 2021.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 46 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 4 100 m³sk, varav ca 550 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 55 % tall, 27 % gran , 17 % björk och 1% löv. Medeltal 90 m³sk/ha och beräknad medelbonitet 4,4 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontroll.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Forn- och kulturlämningar och naturvärden

Det finns inga registrerade forn- eller kulturminnen på fastigheten vid försäljningstillfället.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok).
Det finns områden med sumpskog registrerade på fastigheten på totalt ca 14 ha. Fastigheten har inga registrerade nyckelbiotoper eller andra biotoper med höga naturvärden. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Jakt

Fastigheten ingår i Rättvik Södra Viltvårdsområde (VVO) om 13 792 ha. Fastigheten har 2 jakträtter inom VVO. Kontaktperson Magnus Göras.

Fiske

Fastigheten ingår i Rättvik-Boda Fiskevårdsområdesförening (FVOF) som omfattar bl.a. Ljugaren och Amungen. Idag omfattar området ett hundratal sjöar, tjärnar, åar och bäckar.

Mer information på hemsidan
http://www.rbfvo.se. Kontaktperson fiskefrågor Jonas Rantanen.

Samfälligheter och vägar

Fastigheten har del i ett flertal samfälligheter gällande fiske, samfälld mark m.m. samt del i vägföreningen Rättvik Altsarbyn Ga:1., Österängarna-Mårtanbergs samfällighetsförening. Kontaktperson Lennart Haga.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten berörs inte av några officialservitut eller inskrivna avtalsservitut.

Inteckningar

Det finns 5 st datapantbrev uttagna i fastigheten. Fastigheten överlåts fri från lån med totalt intecknat belopp om 310 000 SEK.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 16 aug kl 14:00

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter