Skogsfastighet

Tönnersjöheden 2275 ha bolagsskog

Försäljningssätt

Bud senast tis 24 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2 278,4 ha
Skogsmark
2 131,3 ha
Skog med restriktion
3,8 ha
Myr/kärr/mosse
106,5 ha
Inägomark
8,1 ha
Väg och kraftledning
25,9 ha
Vatten
2,8 ha
Virkesförråd
408 000 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Halmstad Tönnersjöheden 23:1 och Laholm Öringe 8:13

Om fastigheten

Bolagsskog öster om Halmstad med god åldersstruktur och en medelbonitet på 11 m³sk/ ha och år. Totalt 2275,6 ha, varav 2131,3 ha produktiv skogsmark. Barrandelen uppgår till 90 %. Virkesförråd inklusive årets tillväxt uppgår till ca 408 000 m³sk med en nuvarande årlig ökning på 3,9 %. Bra vägnät och del i flertalet sjöar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Ingående fastighet/fastigheter:

Halmstad Tönnersjöheden 23:1
Laholm Öringe 8:13

Bolagsaffär

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Halland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i ett nybildat bolag. Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av fastigheterna genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Vid aktieöverlåtelse kommer bolaget att äga fastigheterna, vilka förvärvas från nuvarande ägaren Stora Enso Skog och Mark AB mot revers.

Samtliga aktier i bolaget kommer att överlåtas till marknadsvärdet av egendomen och kassa med avdrag för reversskuld. Vid förvärvstidpunkten reglerar köparen skulden till Stora Enso Skog och Mark AB.

Kassan i bolaget kommer att vara obetydlig. Skulden till Stora Enso Skog och Mark AB kommer att motsvara det skattemässiga ingångsvärdet för egendomen.

Köparens bud avser således marknadsvärdet av aktierna i skuldfritt bolag.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns vägbeskrivning till fastigheterna.

En interaktiv gårdskarta finns på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad under mars 2020 av Foran Forest AB.

Objektet består av två registerfastigheter uppdelade i två skiften. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 2131,3 ha med ett virkesförråd om 408 000 m³sk, varav 220 700 m³sk är S1- och S2-skog. Medeltal om 191 m³sk per ha och medelbonitet på 11 m³sk per ha. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolym är 82 % gran, 8 % tall och 10 % löv.

Av den produktiva skogsmarksarealen är 82,8 % (1770,8 ha) frisk, 15,5 % (329,9 ha) fuktig och 1,4 % (29,3 ha) blöt. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig. Skogsmarken har god tillgänglighet via ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 80,7 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård skötsel, syftande till att bibehålla och nyskapa naturvärden) och 72,8 ha föreslagna som NO- områden (naturvård orörd, syftande till bevarande av naturvärden). Det motsvarar 7,2 % av den produktiva skogsmarken. Totalt 9,8 ha är föreslagna som PF/K (kombinerade mål, både produktion och miljö).

Skogsvård

På fastigheterna finns det behov av skogsvårdsåtgärder i form av markberedning om 5 ha.

I planens första period finns sammanlagt 46 ha föreslaget för röjning och 84,3 ha där lövröjning är föreslaget. 2,1 ha där röjning före gallring är föreslaget och sammanlagt 78,3 ha är föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver den begränsning som anges i skogsvårdsförordningen att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Förvaltningstjänst

Säljaren har genom samarbetspartners möjlighet att erbjuda en förvaltningstjänst. Ett förvaltningsavtal kan därvid innefatta en helhetslösning för köparen med allt från planering och skogsvård till avverkning och redovisning med målet att optimera värdet på egendomen genom en välskött skog och stabil avkastning.

Vindkraftverk

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheterna. Ett externt konsultbolag har på uppdrag av säljaren genomfört en översiktlig granskning av möjligheterna för vindkraft på egendomen. Området Tönnersjöheden har bedömts som ett möjligt men inte prioriterat område för vindkraftexploatering enligt utredningen.

Se ytterligare information om vindkraft i datarummet.

Jakt

Jakten på fastigheterna är upplåten med en upplåtelse för norra skiftet av Halmstad Tönnersjö 23:1 till Tönnersjö Revirjaktlag och en för södra skiftet av Halmstad Tönnersjö 23:1 och Laholm Öringe 8:13 till Öringe jaktklubb.

Nuvarande jaktupplåtelse upphör 2021-06-30. Jakten är därefter tillgänglig för ny ägare. Inga av nuvarande nyttjanderättshavare av jakt har meddelat att de inte önskar att fortsätta. Ny ägare bedöms därför kunna välja om avtalet ska förnyas, omförhandlas eller upphöra. Gällande avtal finns i datarummet. Alla arealangivelser i jaktavtalen är ungefärliga.

Årlig ersättning för upplåtelserna uppräknas med index. Senaste ersättningen motsvarar ca 120 SEK/ha och år.

Fiske

Fastigheten Tönnersjöheden 23:1 har andel i Halmstad Gårdshult Fiskevårdsområde.

Upplåtelser

På fastigheten Halmstad Tönnersjöheden 23:1 finns:

Upplåtelse av enskilt fiske i Iglasjön (Halmstad Flugfiskesällskap), Träsjön (sportfiskeklubben Laxen) och Knorrasjön (privat upplåtelse). Den årliga ersättningen för upplåtelserna uppräknas med index. Senaste ersättningen var totalt för upplåtelserna 6 846 kr inklusive moms.

Upplåtelse av mark (1000 kvm) för kalkdoserare, Laholms Kommun. Årlig ersättning för upplåtelsen uppräknas med index. Senaste ersättningen var 1 230 kr.

Upplåtelse av mark för vindskydd vid Hunnesjön till Edsberga-Tönnersjö EFS Scoutkår. Årlig ersättning för upplåtelsen uppräknas med index. Senaste ersättningen var 536 kr.

Upplåtelser/Skogliga försök

I området finns en tradition av skoglig forskning. Flertalet av alla skogsstuderande har någon gång besökt SLU´s fältstation i Tönnersjöheden.

På fastigheten Halmstad Tönnersjöheden 23:1 finns mark upplåten till forskningsförsök för Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk. Upplåtelsen är utan ersättning. Upplåtelsen löper till 2043-01-01 och omfattar ca 11 ha fördelade på nio områden. Virke från försöksytorna tillfaller markägaren. Skogliga försök är utlagda i avdelning 29, 2,5 ha, avdelning 198 och 197, 3 ha, avdelning 210, 1,1 ha, avdelning 256, 2 ha, avdelning 268, 2 ha och slutligen avdelning 299, 0,1 ha.

Naturreservat

Naturreservatet Hyltan berör ca 5 ha av fastigheten Tönnersjö 23:1, vid Hyltan. Upplåtelsen av området är för all framtid. Området har restriktioner mot att bedriva skogsbruk, uppföra byggnad eller anordning mm. Jakt får bedrivas på området men man får inte utfodra vilt eller uppföra jakttorn på området.

Naturvärden

På fastigheterna finns det två nyckelbiotoper (del av avdelningarna 7 och 16), ett område som av Stora Enso bedömts uppnå värden av nyckelbiotopsklass (avdelning 220), fyra områden med höga naturvärden (avdelningarna 8, 131, 147 och 182) samt flera sumpskogar registrerade vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Certifiering

Säljaren har under lång tid haft sitt skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC. Vilka avsättningar som gjorts i skogsbrukandet kommer att framgå av uppgifter i datarummet samt anges i bilaga till köpekontrakten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns två övriga kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I avdelning 300 finns ett vägmärke och i avdelning 502 finns ett gränsmärke. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Fastigheten Tönnersjö 23:1 är samintecknade med andra fastigheter. Penninginteckningarna på 28 095 819 kr kommer att följa denna fastighet och tas bort i övriga fastigheter.

Laholm Öringe 8:13 är fri från penninginteckningar.

Inteckningarna är obelånade och tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Taxeringsvärden

Taxeringsvärden kan inte anges då de ingår i en större taxeringsenhet eller inte är relevanta.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier (i skuldfritt bolag) behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget, eftersom bolaget som förvärvas ansvarar för att förvärvstillstånd söks. Säljaren kommer att ombesörja förvärvstillstånd för bolaget i samband med att bolag med önskat fastighetsinnehav bildas.

Förvärvstillstånd behövs inte heller i de fall juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheten genom fastighetsköp.

Besiktnings- och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka bolaget och fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan vara behäftad med viss osäkerhet. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Älgjakten startar den 12 okt. Den första veckan brukar jakt bedrivas även på vardagar. Vi ber er därför att undvika inventering i fält mellan den 12 - 18 oktober med hänsyn till pågående jakt och att även fortsättningsvis under hösten vara uppmärksamma och respektera skyltning om pågående jakt.

Budgivning

Området Tönnersjöheden är ett av de nio områden som är till försäljning av Stora Enso. Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden.

Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Lämnat bud avser bud på aktier i skuldfritt bolag. Om lämnat bud inte skall avse en bolagsaffär utan ett rent fastighetsköp enligt jordabalken skall det särskilt anges.

Bud på aktierna kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte att vara bundna av bud eller accept förrän avtal på affären undertecknats av båda parter.

Bud ska vara skriftligt. Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 24 november 2020. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Martin Haraldsson, på e-post: martin.haraldsson@ludvig.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor i datarummets frågefunktion eller till ansvarig mäklare Martin Haraldsson eller biträdande mäklare Jan Bertholdsson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter