fbpx

Skogsskifte om 15 ha – Hemse

Högstbjudande

775 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Kolförråd 99.5 ton/ha

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte om 15,4 ha varav cirka 14,5 ha produktiv skogsmark. Fin skogsmark med en hög andel gallringsskog och en medelbonitet på omkring 4,2 m³sk/ha. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Området kan ej bilda egen fastighet och måste därför fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Alva eller angränsande socken.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Gotland Alva Stora Ringome 1:62, del av. Hela skifte 2.

Adress

Alva Stora Ringome 240 623 46 Hemse

Totalareal
15,4 ha
Skogsmark
14,5 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
1 950 m3sk
Total tillväxt/år
74 m3sk
Kolförråd/ha
99.5 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till cirka 14,5 ha enligt skogsbruksplanen som upprättades av Hans Hamilton/Mellanskog i augusti 2023. Virkesförråd om cirka 1 950 m³sk som till största del utgörs av tall i gallringsålder, medelboniteten är beräknad till 4,2 m³sk per ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Erfordras sannolikt ej. Marken kan endast förvärvas av sådan som redan äger befintlig jordbruksfastighet i Alva eller möjligen intilliggande socken.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns fornlämningar på skiftet, se informationen i skogsbruksplanen. Fornborg om ca 105 x 95 m samt skärvstenshög. Vill man undersöka detta mera på egen hand kan man gå in på "fornsök" via Riksantikvarieämbetets hemsida: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet, hela skifte 2. Området måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Alva eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen hos Lantmäteriet enligt förrättningslagen. Det är Lantmäteriet som hanterar förrättningen och bedömer vad som är lämplig fastighetsbildning.

Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angiven areal är enligt skogsbruksplan. Således ingen exakt areal. Den bestäms först i samband med förrättningen hos Lantmäteriet.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedlings Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Använd gärna den aktiva gårdskartan som du finner på hemsidan. Skiftet ligger nära Hemse utmed myrvägen mellan Hemse-Silte.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter