fbpx

Skogsmark i ett skifte

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välskött och variationsrik obebyggd skogsfastighet i ett skifte.
Totalt 53,5 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken har bra vägnät och domineras röjning och gallringsskog.
Fastigheten har skötts enligt tidigare gällande skogsbruksplan, så som röjning, dikning och plantering.
Jaktmöjligheter. Fastigheten är belägen ca 20 km öster om Älmhult.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT VASHULT 1:35

Totalareal
54,7 ha
Tomtområde
54,7 ha
Virkesförråd
3 310 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Anna-Lena Andersson 2023.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 53,5 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 3310 m³sk, motsvarande 62 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,1 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 231 m³sk.
Fastigheten domineras av röjning och gallringsskog.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har del i nedan fiskesamfälligheter.
ÄLMHULT VASHULT FS:2. Ändamål, fiske i tillflöde till sjön Femlingen.
ÄLMHULT VASHULT FS:3. Ändamål, fiske i Femlingen.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten av två områden av sumpskog.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten belastats av fornlämningar och kulturhistoriska lämningar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 20 km öster om Älmhult.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 764 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter