fbpx

Lantbruk

Skogsfastigheter i Munkflohögen, Häggenås

Högstbjudande

2 700 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast tor 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
83,8 ha
Tomtområde
83,8 ha
Virkesförråd
7 731 m3sk
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTERSUND MUNKFLOHÖGEN 9:11 och 9:12

Adress

Munkflohögen 355 83568 Munkflohögen

Om fastigheten

Utvecklingsbar gård med högt och vackert läge i byn Munkflohögen några mil norr om Östersund. Två klassiska gårdshus som kräver en upprustning för ett heltidsboende men som redan i befintligt skick kan tjäna som ett utmärkt fritidsboende. Total areal om 83 ha varav ca 70 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 7 700 m³sk varav 5 600 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Fastigheten är kraftigt granskogsdominerad med frisk till fuktig marktyp och har en för området god bonitet om 4,4 m³sk. Området håller en god vilttillgång som kan ge goda jakt- och rekreationsmöjligheter i en behaglig miljö. Fiskerätt i Raftsjön.

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning med en prisidé om 2 700 000 kr Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadhus

Mindre lösvirkeshus som till stora delar är renoverat på senare år. Huset uppfört på torpargrund som delvis är utgrävt och håller källare. Tak av pannplåt samt moderna 3-glas fönster. Huset värms med elvärme och har enskilt vatten och avlopp.

Bostadshus II

Byggnad i timmer uppförd på torpargrund och med ett nyare plåttak. Byggnaden håller mycket enkelt skick och är i behov av åtgärder för att bli ett permanentboende. Enkla tvåglasfönster och sommarvatten. Avlopp saknas.

Ladugård

Ladugård i två plan med stort renoveringsbehov uppförd på plint och med eternittak.

Lador

Två enkla lador i lösvirke uppförda på plint och med plåttak.

Skogsuppgifter

Fastigheten består av två skiften där skifte 1 ligger väster om järnvägen och skifte 2 öster om järnvägen

Totalt beräknas virkesförrådet till 7 731 m³sk vilket innebär 111 m³sk/ha. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre och äldre skog, ca 36 % av arealen är under 20 år. Ungefär 39 % (27,1 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 5 597 m³sk.

Årlig tillväxt uppgår enligt planen till 296 m³sk.

Gran är det dominerande trädslaget med 84 % följt av löv med 11 % och tall är 5 %. Den produktiva skogsmarken uppgår till 69,6 ha, därutöver finns 5,1 ha myr, 8,9 ha inäga samt övrig areal 0,2 ha. Totalt 83,8 ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns ett röjningsbehov på 21 ha inom den närmaste femårsperioden. Det bör också göras återväxtkontroll på drygt 4 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på skiftet per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga avdelningar som klassats som nyckelbiotoper eller är naturvärdesklassade. (Källa: SeSverige) Tre avdelningar är i skogsbruksplanen föreslagna som NO/NS-bestånd.

Jakt

Fastigheterna ingår i Munkflohögens viltvårdsområde om 8 686 ha som i sin tur är uppdelad i två sektioner, varav Munkflohögen 9:11 och 9:12 har del i 5 080 ha. Tilldelning i sektionen hösten 2020 var 11 vuxna och 9 kalvar.

Jakten är upplåten för jaktåret 2020-2021 och det är möjligt för köparen att överta jakträtten från 1/7-2021.
Viltvårdsområdet ingår i Fyringens älgskötsel- och kronskötselområde om totalt 67 972 hektar. Kontaktperson för Fyringens älg- och kronskötselområde är Lars Nathanaelsson, 070-382 11 02.
Vid frågor om jakten, samt övriga frågor om fastigheten, vänligen kontakta Mats Kullström Ludvig & CO, 063-15 71 60 eller Mikael Sillerström Ludvig & CO, 063-15 71 22.

Fiske

Fastigheten ingår i Raftsjöns fiskevårdsområde. Vatten som ingår är Fyringssjön, Norsksjön och Raftsjön.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 2.700.000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-09-30. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Munkflohögen" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Övrigt

Munkflohögen är en by i norra Östersunds kommun, Jämtland, belägen i Häggenås socken, ungefär 25 kilometer norr om Häggenå, 5 mil norr om Östersund och 30 kilometer väster om Hammerdal.

Byn är uppdelad i de intilliggande delarna Västra och Östra Munkflohögen, och är ett gammalt stationssamhälle vid Inlandsbanan. Det sägs att byn, som grundades 1768, fick sitt namn efter den flo (myr) där en munk drunknade.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 30 sep

Högstbjudande: 2 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter